برچسب: کارایی

بيان مسأله امروزه با وجود محيط متغير و نيز رقباي قدرتمند يکي از دغدغه هاي اصلي هر مديري اطلاع يافتن از چگونگي عملکرد دروني سازمان در کنار مطلع بودن از محيط بيروني و وضعيت رقبا…

قیمت:12,240 تومان