برچسب: بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي

- مقدمه : بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانک‌های کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور…

دانلود رایگان