دسته بندی : جغرافیا

مقدمه: هريک از شهرها و سکونتگاههاي قديمي ما گنجينه فرهنگي باارزشي به شمار مي ايد که نمايانگر روند تاريخي اجتماعي در آن است وهر يک از عناصر و فضاهاي آن گوياي بخشي از ويژگي هاي…

قیمت:4,770 تومان