دسته بندی :     مقاله    

بخش مربوط به مقاله ها

انتخاب موضوع پژوهش بحث و بررسي در خصوص مواضع دولت نهم در عرصه سيسات خارجي در دو سال آخر و نظر دانشجويان دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد درباره آن،…

قیمت:1,620 تومان

چکيده مقدمه: استفاده از آموزش با کمک کامپيوتر(Computer-Aided Learning) با توجه به پيشرفتهاي فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات به طور روزافزوني در حال افزايش است. يکي از عناصر اصلي در اين راه مهارتهاي کامپيوتري اعضاء…

قیمت:1,000 تومان

در شرايط فعلي با توجه به گستردگي شعب بانكها در سراسر كشور ( حدود 15000 شعبه ) احداث موسسات مالي و اعتباري جديد ، تاسيس بانكهاي خصوصي ، ورود بانكهاي خارجي از طريق مناطق آزاد…

قیمت:3,240 تومان

مبيان مسئله: در مورد بيمه‌هاي عمر مي بايست ابتدا نياز اقتصادي اشخاص براي آنها ترسيم شود. در دوره هاي متفاوت زندگي هر انساني، نيازهاي اقتصادي مطابق با زمان خود را دارد. اگراين نيازهاي اقتصادي به…

قیمت:3,060 تومان