سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش

خلاصه پايان نامه
براي انجام اين پروژه كه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش مشهد مي باشد از زبان برنامه نويسي دلفي بهره برده ايم. ابتدا براي آشنايي با اين زبان مشغول مطالعه كتابهاي آموزشي دلفي شديم. بعد براي بررسي احتياجات سيستم مورد نظر كار تجزيه و تحليل سيستم را شروع نموده و جهت تجزيه و تحليل سييستم به دفتر كامپيوتر كانون مراجعه كرده و سئوالاتي را مطرح نموديم تا برآوردي از احتياجات سيستم آنها را انجام دهيم.
بعد از انجام تجزيه و تحليل سيستم شروع به طراحي فرمهاي برنامه كرده و سپس به طور همزمان برنامه نويسي آن را انجام داديم.

فهرست مطالب:
مقدمه 10
فصل اول
معرفي كانون فرهنگي 12 نشر كتاب 12
برگزاري آزمونهاي دوره اي و كلاس هاي تك درس 13
نهاد پشتيبان ها 13
فصل دوم
مقدمه اي بر دلفي 14
كار در IDE و پيكر بندي آن 14
باز كردن و بستن فايلها 14
ذخيره سازي فايلها 15
آشنايي با Object Inspector 15
شيوه اجراي برنامه هاي كاربردي 16
آشنايي با طراحي «پروژه محور» دلفي 17
فايل پروژه 17
فايل متن برنامه 18
فرمها و ماجول داده ها 19
فايلهاي گزينه ها و پيكر بندي 19
يونيت هاي كامپايل شده ميانجي 19
فايلهاي پشتيبان 20
فايل بسته هاي نرم افزاري آماده 21
فايل برنامه كاربردي 21
فصل سوم
بانك اطلاعاتي پايگاه داده ها 23
بانك اطلاعاتي چيست؟ 23
اجزاي تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي 23
عناصر صفحه DATA ACCESS 24
عناصر صفحه DATA CONTROL 25
ايجاد ساختار بانك اطلاعاتي 25
تغيير ساختار بانك اطلاعاتي 28
ايندكسها 29
اضافه كردن ايندكسي به جدول 29
فصل چهارم
معرفي نرم اقزار 32
Password32
تعيين آزمون 33
عناصر موجود در اين فرم 33
سيستم ثبت نام 34
دكمه جديد 35
دكمه جستجو 35
دكمه هاي اصلاح و تغيير گروه 36
دكمه حذف 37
دكمه نمايش و چاپ 37
دكمه پشتيبان 39
حذف پشتيبان 44
خررج 45
دكمه راهنما 46 دكمه خروج 47
فصل پنجم
مستندات پياده سازي 48
فصل ششم
ارزيابي و نتيجه گيري 77
ارزيابي پروژه 77
نتيجه گيري 78
پيشنهاد در مورد ادامه كار 79
منابع 80

فهرست اشكال:

شكل شماره 1 (رمز عبور) 32
شكل شماره 2 (تعيين آزمون) 33
شكل شماره 3 (دكمه جستجو) 36
شكل شماره 4 (دكمه پشتيبان) 38
شكل شماره 5 (نمايش ليسست پشتيبان ها) 39
شكل شماره 6 (پشتيبان جديد) 40
شكل شماره 7 (تغيير مشخصات پشتيبان) 41
شكل شماره 8 (حذف پشتيبان) 42
شكل شماره 9 (دكمه نمايش و چاپ) 43
شكل شماره 10 (دكمه نمايش و چاپ) 44
شكل شماره 11 (دكمه راهنما) 46
شكل شماره 12 (دكمه راهنما) 46