گزارش کار آموزی کامپیوتر 49 ص

از چکیده این گزارش می توان گفت که قطعات مختلف با پیچها و کابلها مورد نیاز ارائه می شوند که لازم به خریدن آنها جهت اسمبل کردن کامپیوتر می باشد البته سرعت ما نسبت به سرعت کسی که این کار را به صورت حرفه ایی انجام می دهد بسیار کمتر می باشد بدین صورت ما دانستیم که اگر فکر ارتقاء یک یا دو قطعه نتوانیم به آنچه بخواهیم برسیم بنابراین باید کل سیستم را ارتقاء ببخشیم از جمله چکیده این گزارش عیب برداری از سخت افزار است که مثلا اگر سیستم روشن می شود ولی بوق نمی زند یا بالا نمی آید ابتدا باید همه اتصالات را چک کرده و دوباره امتحان کنیم و اگر لازم باشد باید حتی مادربورد را باز کرده و تک تک وسایل آن را چک کرد و از دیگر مشکلات ، مشکلات صفحه کلید که اگر پیغام خطایی ناشی از پیدا نشدن صفحه کلید دریافت گردد چیپهای کنترله کی بورد را امتحان می کنیم که آنها صدمه ای ندیده باشند و احتیاج به تعویض نداشته باشند و همچنین در مورد کارت شبکه که امروز یکی از عناصر مهم کامپیوتر می توان ید کرد این کار یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری می باشد و ارتباط بین کامپیوتر و محیط انتقال را فراهم می سازد .
فهرست مطالب
1-1 رفع عیب از سخت افزار 6
شکل 1-2 رفع عیب از سخت افزار 6
1-1-2 جایگاه مادربرد 13
2-1-2 ویژگی ها ی مهم 13
3-1-2 تشریح مشخصات 16
4-1-2 نکاتی دررابطه با تهیه مادربرد 18
1-21-2جایگاه چاپگر 26
2-21-2 ویژگی ها ی مهم 26
3-21-2 تشریح مشخصات 29
4-21-2 چاپگرهای لیزری تک رنگ 31
5-21-2 چاپگرهای لیزر رنگی 32
6-21-2 نکاتی دررابطه با تهیه چاپگر 33
مانیتور 35
1-17-2 اصطلاحات 36