گزارش کار آموزی کامپوتر نرم افزار

فهرست

  فصل اول : آشنایی با مبانی کامپیوتر

   فصل دوم : توانایی راه اندازی کامپیوترو کار با سیستم عامل DOS

   فصل سوم : توانایی کار در محیط Windowse  

   فصل چهارم : آشنایی با محیط  Word                                  

   فصل پنجم : آشنایی با محیط Excel  

   فصل ششم : آشنایی با محیط Access  

    فصل هفتم : آشنایی با محیط Power point

   فصل هشتم :توانایی کار با ویروس یاب ها

   فصل نهم : توا نایی برقراری ارتباط با اینترنت