گزارش کارآموزی در مخابرات 16 ص

گزارش کار آموزی
انتخاب محل کارآموزی
آشنایی کلی با محل کار آموزی
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
وظایف هر قسمت
بررسی امکانات موجود
بررسی وضعیت مخابرات
نتیجه گیری کلی