گزارش كارآموزي کامپيوتر- نرم افزارسيستم حسابداری

اين پروژه شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان های SQL و Delphi استفاده شده است که در حال حاضر از زبان های رايج برای ايجاد پايگاه داده است. که ما با استفاده از زبان SQL پايگاه داده مردنظر را ايجاد کرده و تمام مراحل برنامه نويسی آن و کارهای را که سيستم بايد انجام دهد را با استفاده از Delphi شبيه سازی مي کنيم. در اين پروژه سعی شده است حدالامکان از حجم کار حسابداری بصورت دستی که بخش عمده ای از کارها در اين بخش انجام مي شود کاهيده و بتوان بصورت الکترونيکی و با امنيت بالا اين بخش را اداره کرد.

فهرست

فصل اول : تاريخچه نرم افزارهای پروژه
مقدمه 11
تاريخچه زبان دلفی 13
تاريخچه 20
چارت سازمانی 23
حوزه های عملکرد شرکت نوآوران مبانی پردازفصل دوم: مراحل ساخت پروژه
مراحل ساخت پروژه 24
مشکلات موجود قبل از ايجاد پروژه 34
مزايای ايجاد پروژه 35
عوامل موجود در پروژه 35
چگونگی ايجاد پروژه 36
ايجاد و راهبری پايگاه داده و فايل های داده ای 37
فصل سوم:تشريح پروژه
تشريح پروژه 41
ثبت پرسنل 45
ثبت سمت 49
ثبت سمت پرسنل 52
ثبت مزايا 55
ثبت کسورات 58
ثبت بيمه 61
تقويم کاری 62
تعطيلات رسمی 65
تعريف کاربر 66
سطح دسترسی 69
بخش ساعت ورود و خروج 70
ماموريت 74
مساعده 77
غيبت 79
تاخير‏های مجاز 82
پرداخت حقوق 85
جستجو 89
نتيجه گيری 90
پيشنهادات 91
منابع 92

Specs
Release date:خرداد ۵, ۱۳۹۳
Last updated:September 17, 2014
Current version:Office
Product type:RAR
File format:WORD
File size:2.35 MB