گزارش کارآموزی: فعالیتهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۵۷ ص

چکیده :
در این گزارش مراحل سه گانه اصلی اسناد از کنترل تا پرداخت که شامل صدور چک می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یکی از شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد مرکز این شرکت در اهواز است شرکت مذکور مجموعه به هم پیوسته می باشد بنا به ضرورت با کار شناسی و مطالعه دقیق ایجاد گردیده است یکی از مهمترین عضو این مجموعه مدیریت امور مالی است که در راس آن مدیریت اداراتی مانند حسابداری حقوق و دستمزد حسابداری کنترل اموال ، حسابداری کنترل اسناد ،

حسابداری پرداختی های جاری ، اداره سندرسی و … وجود دارد هر یک از ادارات ذکر شده تعدادی کارمند روی پست های سازمانی انجام می نماید.
در این گزارش مختصری از وظایف ادارات مختلف زیر مجموعه ادارات مورد رسیدگی شامل:
۱- اداره بودجه
۲- اداره حسابداری پرداختی های جاری
۳- اداره تنخواه گردان و تنخواه یکبار
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : تاریخچه و اهداف ۶
مقدمه ۷
تاریخچه حسابداری ۹
سرمایه داری تجاری و رسانس ۱۱
فعالیت شرکت نفت ۱۴
تاریخچه ۱۴
وضعیت موجود ۱۶
تغییرات ساختاری ۱۶
حوزه عملیات ۱۷
اهداف ۱۸
فعالیت ها ۱۸
فصل دوم : اداره بودجه سرمایه ای و جاری ۱۹
نحوه عملکرد واد بودجه سرمایه ای ۲۰
نحوه تعیین بودجه سرمایه ای ۲۱
انواع پرداخت های بودجه سرمایه ای ۲۲
نحوه عملکرد بخش بودجه جاری ۲۳
پیش بینی بودجه ۲۳
کنترل ۲۴
فصل سوم : حسابداری پرداختهای جاری ۲۶
حسابداری پرداختهای جاری ۲۷
تنخواه گردان ۳۲
عملیات مالی حسابداری ۳۳
گردش تنخواه گردان ۳۳
واحد خرید پرداختهای متفرقه جاری ۳۵
حسابهای دفتر کل ۳۶
حساب کنترل سیستم پیمانکاران شاغل ۳۶
فصل چهارم : تنخواه گردان و تنخواه یکبار ۳۷
مقدمه ۳۸
تعریف تنخواه ۳۸
وظایف و مسئولیت ها ۳۸
مانده موجودی نقدی تنخواه گردان ۳۹
مجوز ایجاد و مبلغ مورد احتیاج گیرنده تنخواه ۴۰
نحوه نگهداری و کنترل وجوه تنخواه گردان ۴۱
عملیات مالی حسابداری ۴۱
گردش تنخواه گردان ۴۱
پیشنهاد افزایش و کاهش و یا حذف تنخواه ۴۲
سایر عملیات ۴۳
سرجمع کل گردش تنخواه گردان ۴۳
تنخواه گردان ۴۳
تنخواه یکبار ۴۴
تنخواه نوروزی ۴۵
وظایف کلی حسابداریها در مورد تنخواه ۴۶
تهیه سند روزنامه اصلاحات حسابهای کل مربوطه ۴۶
چارت سازمانی ۴۷
جمع بندی ۴۸