گزارش كارآموزي – بررسی وضعیت واحد پیت زدایی از لحاظ مسائل ایمنی و بهداشتی

مقدمه:
اگر از اشعار (نظم و ترتیب + نظافت = ایمنی) شروع کنیم اهمیت موضوع به عنوان یک اصل مهم و ضروری مشخص می شود. این معادله یک تعریف گویا برای ایمنی حفاظت و فرهنگ ایمنی می باشد. به طوری که مسلم است الفبای ایمنی در محل کار رعایت نظم و ترتیب می باشد.

هیچ کاری بدون نظم و ترتیب در هیچ مرحله هستی در این گیتی میسر نخواهد شد و اگر هم میسر شود نتیجه مطلوب گرفته نخواهد شد. ایمنی با مفهوم فوق مستلزم رعایت آن برای همه افراد بشری چه در محیط کار و چه در غیر محیط کاری می باشد. تا بهتر زیست کنند و از تمام امکانات و از تمام فرصتها با تمام وجود به نحو احسن استفاده کنند اگر غیر این باشد باید مطمئن بود که مفهوم بالا در تمام مراحل مختلف توسط افراد رعایت نگردیده است و یا به طور کامل رعایت نشده است.
با یک نگاه مختصر به خلقت طبیعت می بینیم که خداوند طبیعت را با نظم و ترتیب و ظرافت خاصی آفریده است. طبیعت وجود انسان را در نظر می گیریم و می بینیم که چشم ما توسط ابروها و مژه ها و پلکها حفاظت می شود که از ورود عرق و چرک به چشم ما که از حساس ترین و ظریف ترین قسمت بدن است جلوگیری می کند. و همچنین نقش پوست و لاله و ساختمان گوش بعنوان سپر ایمنی و دیگر جزئیات بیرونی و درونی بدن انسان که همگی نشان گر این است که بدون ایمنی اصلاحیات وجود نخواهد داشت.
با صنعتی شدن جوامع بشری و ایجاد کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی و تحولات شگرفی که ورود ماشین در تکامل پیشرفت صنعت بوجود آورد همچنین رشد روزافزون و سریع تکنولوژی در جهان و ابداع و ارائه روشهای جدید در صنایع و وقوع اختراعات و اکتشافات علمی و فنی باعث گردید انسان امروزی در معرض و تهدید و فشار آن چیزهایی قرار بگیرد که خود به دست خود ساخته و ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که اکنون بیش از هر زمان دیگر ما در معرض خطرات و حوادث گوناگون هستیم این خطرات و حوادث کلیه فعالیت های زندگی ما را در محیط کار، خیابان، منزل و به طور کلی در همه جا تهدید می کند.
فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی، وابستگی مادی گرفتاری خانوادگی و سایر کمبودها روح و روان ما را می آزارد.
دراین شرایط نیاز صیانت از نیروی کار و حفظ جان وی در مقابل خطرات محیط کار و برطرف کردن نیازهای معنوی و مادی شدیداً احساس می شود که کارگر و کارمند با طمأنینه و خیال خاطر به کار خود ادامه داده و به الطبع به روند تولید نیز کمک خواهد شد.
با یک مقایسه آماری خسارات ناشی از حوادث محیط کار و اثرات سوء آن در روحیه کارگران که پارامتر مهمی در راندمان و بهره وری و تولید است به این نتیجه می رسیم که مدیریت کارخانجات و مؤسسات دولتی و خصوصی و صنعتی می بایست امور حفاظت و ایمنی را جزئی از کار تولیدی بشمار آورند و به همان اندازه که به کمیت و کیفیت تولید با هزینه حداقل فکر می کنند به مقررات و موارد ایمنی نیز علاقه مند و مقید باشند و اطمینان داشته باشند تا زمانی که یک مدیر خود در امر حفاظت و ایمنی پیشقدم و علاقه مند نباشد سرپرستان و دیگر مسئولین نمی توانند نتایج ثمربخشی را دراین باره بدست آورند.
انسانهایی که با دست، پا، چشم، گوش، ریه، مغز و اعضای مختلف اندامشان را درجریان کار و حوادث و بیماری های ناشی از آن از دست می دهند و آثاری که در کوتاه مدت و بلند مدت بر روحیه افراد و خانواده و جامعه و حتی نسلهای آینده می گذارد و زیانهایی که انسانها در پی این حوادث به صورت زیان معنوی و مادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم متحمل می شوند ناشی از رعایت ایمنی در کلیه مراحل زندگی و محیط کار می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه 4-1
فصل اول 9-5
1-1 تاریخچه شرکت
2-1- واحد پست زدایی
3-1- خط تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط
فصل دوم 14-10
1- معرفی واحد پیت زدایی
2- شرح فرایند
2-1 حمل باگاس
2-2مغزگیری باگاس
2-3 انبار اضطراری
3- شرح عملکرد مجموعه 16-14
فصل سوم
وظیفه کارورز در واحد 17
معرفی شغل ایمنی و بهداشت در واحد 18
شرح وظایف 19
فصل چهارم
وظیفه مدیریت در امر حفاظت 25-20
فصل پنجم
بررسی حوادث در کارگاه ها 39-26
5-1 تحقیقات آماری
5-2 بررسی جنبه های روانی و فیزیولوژیکی کارگران
5-3 فعالیت های تبلیغاتی و آموزشی
5-4 سازمان و تشکیلا حفاظتی
5-6 زیان های وارده در اثر حادثه
فصل ششم
6-1 بررسی کارگاه از لحاظ رعایت اصول ایمنی و بهداشت 44-40
6-2 وضعیت بهداشتی کارگاه
6-3 مشکلات جاری موجود در کارگاه
فصل هفتم
بررسی خطرات موجود 48-45
ایمنی وسایل انقال نیرو 49-48
خطر وسایل مکانیکی انتقال نیرو 53-49
الف ـ نکات ایمنی و طراحی ماشین 54
ب ـ نکات ایمنی در طراحی کارگاه 54
ج ـ نکات ایمنی مربوط به متصدی دستگاه 56-55
خطرات و راه دهای پیشگیری 58-56
خطر برق گرفتگی و سوختگی و راه های پیشگیری 69-58
بررسی نور در کارگاه ها 74-69
بررسی خطرات ناشی از سر و صدا 77-74
حریق و راههای پیشگیری 91-78
پیشنهادات 94-92
منابع 95