کارآموزی بهزیستی شوشتر

فهرست

1-مقدمه وتشکر

2-تاریخچه

3-فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

4-فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی

5-فصل سوم

آموخته ها و نتایج پیشنهادات

6-توضیح در مورد مکان کارآموز

درباره ساختمان بهزیستی و کارکنان

7- عملکردهای توان بخشی

8-فعالیتها و عملکرد امور اجتماعی

9-فعالیتها و عملکردهای مشارکتهای مردمی

10-گزارش چکیده ای از کارهای انجام شده

11-پیشنهادات و نظرات کارکنان بهزیستی و کارآموز