پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

فهرست مطالب
چارت سازمانی 6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها 10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی 26
وظایف ذیحساب 26

مستندات قانونی 27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 28
تعاریف 29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32
مبنای نیمه تعهدی 37
مبنای تعهدی تعدیل شده 39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی 40
مسیر بودجه 41
اصلاح بودجه 42
درخواست وجه 44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی 47
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید 53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی 54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 60
بستن حسابها در پایان سال 68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … 79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع 80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … 83
مدیریت حوزه ریاست 86
مدیریت امور برنامه و بودجه 86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 87
گروه نوسازی و تحول اداری 88
مدیریت امور اداری 90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای 94
بستن حسابها در پایان دوره مالی 100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران 106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور 106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار 106
مانده وجوه مصرف نشده 109
انواع تضمین برای معاملات دولتی 109
انواع ضمانتنامه های معتبر 111
قوانین 111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه 111
مراحل بودجه 112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای 113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی 114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت 116