پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتمايي

پرسشنامه سلامت روان با پذيرش اجتمايي
پرسشنمه کامل
درای 27 سوال استاندارد شده
با قیمت مناسب و ارزان تر از همه جا فقط 990 تومان
همه چی ارزان در چی فایل

1- از يك ماه گذشته تا به امروز در مورد احساس خود چه احساسي داشته ايد؟
الف) بهتر از هميشه ب) مثل هميشه ج) بدتر از هميشه د) خيلي بدتر از هميشه
2- آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروهاي تقويتي نياز داريد؟
الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيلي زياد
3- آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد؟
الف) خير ب) كمي ج) زياد د) خيلي زياد