پایان نانامه ارزیابی مدیریت و نظارت برمدارس تأثیر آن بر آموزش

مقدمه:
به نام آنكه جان را فكرت آموخت چراغ جان به نوربينش افروخت
نظارت يكي ازحلقه هاي مفقودهء نظام آموزشي است ولزوم آن درهرزمان ودرهر رده آموزشي احساس ميشودوبه منزله يك فراينددائمي بايددرمدرسه نقشي ايفاكندتاكارگزاران مدرسه از امكانات موجودبه نحومطلوب استفاده كنندوبهبودكيفيت راسرلوحه كارخودقراردهند.

نظارت بهبودواصلاح شيوه هاي كلاس داري وتدريس معلم وكليه اعمالي است كه دريك آموزشگاه انجام ميشود.نظارت در امرتعليم وتربيت چيزي نيست كه دريك مرحله اززمان انجام شودوسپس به آن توجهي نشود،بلكه فرايندي است كه دائمابه آن نيازاست ودرهرزمان باالهام ازتجارب گذشته نياز به آن بيشتراحساس ميشود.
نظارت و راهنمايي آموزشي اززمان پيدايي نظامهاي آموزشي به سبك جديد جزء وظايف مهم مديران مدارس بوده است تقريبا در نظامهاي آموزشي به دليل اهميت مساله آموزش و يادگيري و تاثير مطلوب آن در آموزش و پرورش جوانان نظارت در تعليم و تربيت جز لا ينفك نقشهاي سازماني محسوب ميشود.درنظامهاي آموزشي اغلب كشورهاهدف ازقراردادن نقش نظارت به طوررسمي،حل وفصل مسائل و مشكلات آموزشي معلمان اصلاح فرايند تدريس و يادگيري و ارتقاي كيفيت عملكرد معلمان و درنتيجه دانش آموزان است.
طرح نظريه ها وانديشه هاي نو و روشهاو الگوهاي جديد تدريس آموزشي در آموزش و پرورش از طرف صاحبنظران و متخصصان و معلمان با هدف ارتقاي كيفيت عملكرد معلمان و مديران و دانش آموزان ، كاهش افت آموزشي ، جلوگيري از اتلاف وقت و از دست دادن فرصتها و ارتقاء و حفظ نتايج مطلوب آموزشي و كاهش هزينه هاو جذب مشاركتهاي مالي و ارتباط با اولياء و متخصصان آموزشي ، ضرورت نظارت آموزشي را بر مسؤلان و مديران آموزش وپرورش بيش از پيش آشكار ساخته است .
در مدارس ما متاسفانه با اينكه نظارت آموزشي از وظايف كلاسيك مديران آموزشي تلقي مي شود وبا اين حال آنان به علل گوناگون براي اجراي اين وظيفه تلاش نكرده و نمي كنند . در نتيجه مسائل و مشكلات آموزشي معلمان همچنان لاينحل باقي مانده است مديران مدارس در چهارچوبهاي فعلي و با روشهاي كنوني توانايي پاسخگويي به مسائل ومشكلات معلمان و رفع نيازهاي آنان را ندارند .از يك طرف مديران مدارس به ايفاي نقش نظارت علاقه اي نشان نمي دهند واز طرف ديگر اكثرمعلمان نظارت بوسيله مديرانشان را نوعي مداخله يا ايجاد مزاحمت در كار خود تلقي مي كنند و اصولا از اين كار بيمناكند يا تصور مي كنند كه نيازي به اصلاح كارخود ندارند .در نتيجه هيچگاه مديران و معلمان تصور مثبتي از نقش يكديگر در ذهن نداشته اند تا بتوانند با هدف رفع مسائل و مشكلات آموزشي معلمان ارتباط و همكاري نزديكي با هم داشته باشند عدم توجه به اهميت نقش نظارت و طرح انديشه ها و روشهاي نو در مدارس بتدريج موجب شده است كه الگوهاي سنتي و غير مؤثر آموزشي همچنان سبك وسياق جاري و مسلط در مدارسمان باشد و سرانجام اينكه براي كسب نتايج مطلوبتر آموزشي، نو انديشي، نو گرايي و نو آوري مورد آزمايش و تجربه قرارنگيرد .

بيان مساله :
امروزه ، آموزش و پرورش در تمام كشور ها از اهميت و ارزش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و نقش آن در رشد وتوسعه اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي وسياسي غير قابل انكارمي باشد . بدين جهت صاحب نظران تعليم وتربيت اعتقاددارندكه كاركنان آموزشي منجمله مديران و معلمان بايستي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده از شايستگيها و آمادگيهاي خاصي برخوردار باشند. از طرف ديگر به سبب رشد بي رويه جمعيت ،هجوم سيل آساي دانش آموزان به محيطهاي آموزشي وبه تبع آن اجباردر به كارگيري معلمان فاقد تجربه و يا آمادگيهاي لازم در زمينه تدريس و اداره كلاس و عدم توجه به لزوم استفاده از امكانات تجهيزات آموزشي در آموزشگاه و هم چنين عدم اجراي مناسب برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي منظم عملكرد معلمان و كاركنان آموزشگاه و عدم ارائه باز خورد صحيح به آنها ، امكان تحقق كامل هدفهاي آموزشي را مورد ترديد قرارداده است
اهداف تحقيق :
1ـ شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي .
2ـ شناخت وضعيت نظارت مدارس از سوي كارشناسان ادارات آموزش و پرورش و تعيين نقاط ضعف و قوت آن .
3ـ بررسي ميزان استقبال كادر آموزشي مدارس از نظارت كارشناسان .
4ـ بررسي ميزان تاثير نظارت بر رشد كمي و كيفي آموزش .
5ـ ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود امرنظارت بر اساس يافته هاي پژوهشي .
6ـ بررسي ميزان تاثير اعمال نظارتي مديران مدارس بر افزايش كار آيي .
7ـ آشنايي مديران مدارس با انجام فعاليتهاي نظارتي .
8ـ آشنايي با كيفيت اجرايي برنامه هاي آموزشي .
9ـ ارائه بازخورد بوسيله مدير به دبيران در مورد نتايج امتحانات دانش آموزان .
10ـ اشنايي مديران با چگونگي تخصيص منابع مالي آموزشگاه .
11ـ دستيابي به اطلاعات مورد نياز در خصوص نظارت بر كار آموزشگاه .
سوالات تحقيق :
1ـ آيا بين نظارت مدير بر اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب و ارائه شده از طرف وزارت آموزش و پرورش بر عملكرد آموزشي مدارس رابطه وجود دارد ؟
2ـ آيا بين ارزيابي و بررسي نتايج امتجانات دانش آموزان و ارائه بازخوردبه دبيران و معلمان برعملكرد آموزشي مدرسه رابطه وجوددارد؟
3ـ آيا بين نظارت مدير بر چگونگي تخصيص منابع مالي و امكانات فيزيكي مدرسه بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي مدرسه را بطه وجود دارد ؟
4ـ آيا بين ارزشيابي منظم عملكرد معلمان و ارائه بازخورد به آنها بر عملكرد آموزشي مدرسه رابطه وجود دارد ؟