پایان نامه نقد 559 ص

پيشگفتار :
اين پايان نامه شامل مقالات ، ترجمه ،تأليف ،نويسندگان ومترجماني چون دکتر حميدرضا شايگان فر با کتاب نقد ادبي ومعرفي مکاتب نقد ، همراه با نقد وتحليل شواهد و متوني از ادب فارسي است که نگارنده حدود ده سالي در دانشکده هاي ادبيات به تدريس نقد ادبي اشتغال داشته وبا توجه به شيوه ي کارکتاب ياد شده ، سعي کرده است کتاب حاضر را به زباني ساده و به ويژه بر اساس نياز دانشجويان ادبيات فارسي تأليف وتدوين کند0 وکتاب نماد ونمايش مجموعه مقالاتي از مارتين اسلين ،الکساندرامبيريکوس، رولان بارت، آندرو ويليه، کارل يا سپرس وجلال ستاري است0ترجمه وتأليف اين کتاب از جلال ستاري است، اين کتاب شامل مقالاتي است اعم ازترجمه وتأليف، که نگارنده در بيست ونه شماره ي مجله ي نمايش(ازآبان ماه 1366، تا اسفند ماه 1368 ،کشتيبان راسياستي گرد آمد)هنگامي که آن مجله به همت واستقامت لاله متقيان منتشرمي شد ، به چاپ رسانده است،به اضافه مقاله ي :

آندري تارکوفسکي که مجال انتشارنيافت ودومقاله ديگر: ((مگرآب رفته به جوي بازآيد)) و (( نگاهي برنقد نويسي درايران)) که قبلاً چاپ شده بودند،اما نه درمجله ي نمايش0
در گرد آوري چاپ مجدد مجموع اين مقالات به صورت کتاب که به خواستِ ناشر در دومجله جامع ونشر مي شود، تنها کار تازه اي که انجام گرفته وتصحيح بعضي اغلاط واشتباهات وافزودن پاره اي نکات براي توضيح بيشتر مطالب بوده است ونيز بتويب وتنسيق مقالات ، به صورتي که رشته ي پيوند آن ها با يکديگرف بهتر نمودار گردد0 کتاب تاريخ نقد جديد از رنه وکدو ترجمه ي سعيد ارباب شيراني است که ترجمه ي جلد اول اين کتاب از مجلات هفتگانه ي تاريخ نقد جديد : 1750 – 1950 تأليف رنه وکد منتقد ومورخ نقد ادبي است0موضوع بحث ولک دراين جلد نيمه دوم قرن هجدهم يعني زمان اوج شکوفايي وزوال تدريجي نئوکلاسيسيسم در اروپاست0 ولک درآغاز کار برآن بود که اين تاريخ را، چنانچه که در پيشگفتار خود برجلداول ذکر کرده است ، درچهار جلد به پايان برد، ليکن درطول حدود چهل سالي که به تأليف آن مشغول بود(اوايل دهه ي 1950 تا 1992، تاريخ انتشار جلد هفتم) متوجه شد که چهار جلد طرح مسائل مورد نظر اورا تکافو نمي کند وزا اين رو بتدريج به شمار مجلدات افزود تا اينکه سرانجام نگارش تاريخ نقد جديد : 1750 – 1950 درهفت جلد به پايان رسيد0 ( عناوين مجلدات ديگر در بخش مربوط به زندگي وآثار ولک آمده است) . واما ادوارد .و.سعيد با کتاب جهان ، متن،منتقد که طرفدارانش او را ((پديده)) اي درجهان انديشه يا آگاهي انتقادي معاصر مي نامند ومخالفانش به او لقب (( پروفسور ترور)) داده اند، درسال 1935 در اورشليم فلسطين به دنيا آمد. درباره او گفته اند : (( پديده ه اي محصول ترکيبي ،تاريخي که به ندرت خارج از حوزه شرق مديترانه خاوري قابل تصور است))0 خانواده سعيد از قديمي ترين خانواده هاي مسيحي اورشليم بود وهمين امر ازابتلا او را در منطقه اي که برخورد هاي مذهبي امري همه روزه است( البته به استثناي لبنان) درمعرض انديشمندان به تلاطم ها ومقابله هاي عقيدتي وا مي داشت0 وهمچنين است که هرگز دربرخوردهاي خونين اعراب ويهوديان شکرت نکرد ! سعيد براي تکميل تحصيلات دبيرستاني وحضور در دانشگاه به امريکا فرستاده شد0 او در دانشگاه پرنستون زبان انگليسي وتاريخ خواند ودر اين دانشگاه بود که درحلقه تأييد پذيران از بلاء که مور منتقدي که سرحلقه منتقدان نو بود، درآمد0
تأثير بلاک مور بر سعيد بيش از هرچيز بر علاقه اين دو به نوشتن ((مقاله )) واهميت دادن به اين (( شکل)) ادبي متکي است0 همان اهميتي که منتقد بزرگ گئورک لوکاچ به مقاله مي داد وآن را (( شعر دنيايي نثر)) مي ناميد0 همين جا بايد گفت تأثير لوکاچ بر سعيد بي اندازه گسترده است وهمه آنچه را که لوکاچ به نام ((ديالک تيک زندگي )) (( مارکسيسم غير عوامانه)) ، (( واقعيت ونه تصوير برداري از واقعيت)) اتحاد ذهني(( شناسنده )) ودرعين شناخته شده )) و000 مي ناميد سايه سنگين خود را برآثار سعيد انداخته است0(( ويکوومشيل فوکو البته پيش از اين دو اين گلدون از ديگرتأثير گذاران بر اين متفکر فلسطيني اند0
سعيد تحصيلات خود را دردانشگاه ها روا ارد درادبيات تطبيقي ادامه داد وپايان نامه ي دکتري خود را درباره جوزف کنفراد نگاشت0اومشغول تحصيل وسپس تدريس درامريکا(دردانشگاه کلمبيا)شد0
دوکتاب معروف سعيد که صرفاً به امر نقد واختصاصاٌ به نقد ادبي مي پردازد عبارتند از سرآغازها ، آهنگ و روش وجهان،متن ومنتقد که اولي جايزه نقد ادبي ليونل تريلينگ را دريافت کرد ودومي مهمترين جايزه نقد ادبي امريکا به نام دنه ولک0ناگفته نماند که اين دوجايزه به نام دومنتقد برجسته نام گذاري شده است0 سرآغازها، آهنگ وروش ، آن طورکه خود سعيد مي گويد،کتابي است که دراواخر زمستان 1967 نوشتن آن آغازشد وچاپ نخست آن در 19758 درآمد0درمقدمه چاپ بعدي سعيد مي گويد که کتابش را منتقدان جزوانواع
( نقد مرموز) يا وابسته به گروه ومنتقدان جديد)) خوانده اند وسپس شرح مي دهد که چنين نيست واوتمايلي به (( غير تاريخي)) بودن ،(( غيرعقلاني)) بودن وخلاصه(( مرموز)) جلوه نکردن ندارد وآنچه را که درخيال مي پزد ودوست دارد که درعالم واقع ودرفرآيند (( تاريخي)) مصداق داشته باشد0وي دراينجا نيزياد کوماچ را تلويحاً زنده مي کند0اما مطلب به اين سادگي نيست و واقعاً اين کتاب يکي از ژوزف ترين آثارادوارد سعيد است وبا اين کتاب است که درعداد نظريه پردازان نقد ادبي معاصرازشارحان هوشمند آثار فوکو، ژاک دريدا، مدرنيست ها، وباقيات آن ها(سپامدرتيست ها ؟ ) قرارمي گيرد0بخش هاي کتاب جهان ،متن منتقد که به قول خود ادوارد سعيد مدت دوازده سال طول کشيد تا شکل نهايي خود را پيدا کرده وتوسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشرشود،با مقدمه اي درباره نقد عروضي شروع وبا مؤخره اي درباره نقد مذهبي خاتمه مي يابد0

فهرست مطالب
پيشگفتار:
فصل اول: نقد چيست؟
فصل دوم: انواع نقد(نقدبياني، نقدتاثيري،نقد تخيلي، نقد عملي، نقد غيرشخصي يا نقد بي طرف،نقد كاربردي، نقد نصي، نقد نظري، نقد نوين، اشتراك عيني
فصل سوم: نقدادبي چيست؟
فصل چهارم: تاريخچه ي مختصر نقد ادبي: يونان و روم(اريستوفان،سقراط و افلاطون، ارسطو، سيسرون، هوراس، سنكا) نقد ادبي در ميان اعراب(جمحي، ابن قتيبه،حافظ)تاريخ نقد در ايران( محمد رادوياني، رشد و ضوابط، عنصرالمعالي،نظامي عروضي، محمد عوفي،خواجه نصير ، شمس قيس، آذر بيگدلي)
فصل پنجم: نقد سنتي(نظريات منتقدان نقد سنتي، چگونگي برخورد منتقد سنتي با متن، زندگي شخصي و انحرافات احتمالي شاعر،توجه به تاريخ دوره ي شاعر، توجه به مسايل فلسفي و كلامي مزيت هاي نقد سنتي، محدوديت هاي نقد سنتي)
فصل ششم: نقد متني يا تصحيح متون، مزيت هاي نقد فرماليستي، محدوديت هاي فرماليسم.

فصل هفتم: نقد نو
فصل هشتم: تاريخ نقد ساختار گرايي(عمده نظريات ساختار گرايان، امتيازات نقد ساختارگرا،اشكالات نقد ساختار گرايي)
فصل نهم: تاريخ نقد روانشناسنامه(نقد روانشناسانه داستان بچه مردم واپس زني افكار ناخوشايند در ناخودآگاه، نقد هنر و ادبيات در نظريات آدلر، امتيازات نقد روانشناسنامه، محدوديت هاي نقد روانشناسانه).
فصل دهم: نقد اسطوره گرا(تاريخ نقد اسطوره گرا، مزاياي نقد اسطوره گرا، محدوديت هاي نقد اسطوره گرا).
فصل يازدهم: نقدي بر داستان فيلم ماتريكس(نقد پست مدرنيسم،انتقاد از پست مدرنيسم).
فصل دوازدهم: فمينيسم(اصالت زن)
فصل سيزدهم:نگاهي به نقد نويسي در ايران
فصل چهاردهم: نقد و بررسي چند نمايشنامه: كارل يا سپرس(هملت، تكلمه ي مترجم، نگاهي به باغ آلبالوي چخوف، شازده كوچولو)
فصل پانزدهم: نقد عرفي
فصل شانزدهم: جهان، متن، منتقد
فصل هفدهم: راههاي رفته و نارفته در نقد ادبي معاصر
فصل هيجدهم: تاملي بر نقد چپ امريكايي
فصل نوزدهم:نقد در ميان فرهنگ و نظام
فصل بيستم:نقد مذهبي
فصل بيست و يكم: تاملاتي درباره ي تاريخ نقد جديد
فصل بيست و دوم: نوكلاسيسيسم و گرايشهاي تازه ي زمان
فصل بيست و سوم: نمايشنامه ي رعنا
این پایان نامه نصف قیمت عرضه شده است .