پایان نامه قانون اساسی 36ص

مقدمه
آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا همه کشورها دارای قانونی به نام قانون اساسی هستند؟فرق بین قوانین اساسی و قوانین عادی چیست؟ وچرا بدون وجود قانون اساسی، قانونگذاری اصولی امکان پذیر نیست؟ در این کتابچه سعی کرده ایم تا به این سئوالات و سئوالات مشابه پاسخ دهیم.

قانون اساسی که چارچوب های نظام را تعیین می کند، عالی ترین قانون کشور است.سایر قوانین و نظام نامه ها از اصول قانون اساسی تبعیت کرده و باید با آن مطابقت داشته باشند. قانون اساسی به حقوق همه افراد مربوط می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب توسط منتخبین مردم به همه پرسی گذاشته شد تا آرای آحاد جامعه در مورد آن مشخص شود. این قانون با رای مثبت5/99 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی آذر 1358 مشروعیت یافته است. شناخت قانون اساسی علاوه بر اینکه افراد را با حقوق خود آشنا می کند در شناساندن نحوه اداره کشور، روابط بین قوا و سیاست های کلی نظام موثر می باشد. با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا، آشنایی کامل آنها با قانون اساسی ضروری به نظر می رسد. به ویژه آنکه اصول مربوط به شوراها خود بخش مهمی از قانون اساسی است. کتابچه حاضر بمنظور تکمیل دانسته های اعضای محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره قانون اساسی جمع آوری و تدوین شده است. نحوه تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای کلی قانون اساسی، نقش و جایگاه رهبر، حدود اختیار و مسئولیتهای قوای سه گانه (مقننه،مجریه و قضائیه) ،اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول اقتصادی قانون اساسی موضوعاتی هستند که در این کتابچه آموزشی در مورد آنها توضیحات لازم ارائه می شود

فهرست مطالب

مقدمه
1-تاریخچه تدوین قانون اساسی در ایران
2-سابقه تدوین قانون اساسی در تاریخ معاصر ایران
3-تمایز قانون اساسی با قوانین عادی و نظام نامه های دولت
4-چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5-محتوای قانون اساسی
6-ویژگی های شکلی نظام جمهوری اسلامی ایران
7-نقش و جایگاه رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8- قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
8-1- 1- نقش و جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی
8-1-2- رسمیت جلسات مجلس و علنی بودن مذاکرات نمایندگان
8-1-3- طرح لوایح قانونی در مجلس
8-1-4- تحقیق و تفحص در امور کشور
8-1-5- تصویب پیمان های بین المللی و اعطاء یا اخذ وام
8-1-6- اصلاح خطوط مرزی
8-1-7- اعلام شرایط اضطراری در کشور
8-1-8 رای اعتماد و استیضاح دولت
8-1-9- رسیدگی به شکایت مردم
8-2-شورای نگهبان قانون اساسی
8-3- نقش و جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران
8-3-1- عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر
8-3-2-سوگند رئیس جمهور
8-3-3- ابلاغ مصوبات مجلس جهت اجرا
8-3-4- هیات وزیران
8-4- نقش و جایگاه قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران
8-4-1- رئیس قوه قضائیه
8-4-2- تحقیق عدالت
8-4-3- وزارت دادگستری
8-4-4- دیوان عالی کشور
8-4-5- سازمان بازرسی کل کشور
8-4-6- رسیدگی به جرایم
9- شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9-1- اهمیت و رسالت شوراها
9-2- اصول و ضوابط حاکم بر شوراها
9-2-1- ایجاد شوراها
9-2-2- تصمیمات شوراها
9-2-3- انحلال شوراها
9-3- انواع شوراها
10- نگاهی اجمالی به اصول اقتصادی در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران
10-1- ثروتهای عمومی
10-2- حفظ آزادی و کرامت انسانی و تامین رفاه اجتماعی
با تکیه بر اصول اقتصادی
10-3- توزیع عادلانه امکانات
10-4- حفظ محیط زیست
منابع و مآخذ