پایان نامه بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان 10-2 ساله 130 ص

چكيده
اگر بخواهيم جمع بندي مختصري از اين تحقيق بيان نماييم بايد به یکسری موارد اشاره كنيم ، معلوليتهاي در ابعاد خود آنچنان گسترده اند كه نياز به ماه ها وقت و تحقيق در تمام زمينه ها مختلف معلوليت دارد، لذا طي بررسي و تحقيق بعمل آمده از علل معلوليتهاي كودكان در سنين دو تا ده ساله در شهرستان اراك در سال 85 به اين نتيجه رسيده كه بروز بسياري از علل و ريشه هاي معلوليت كودكان در اين سن عواملي مانند : شرايط محيطي و ساختار زندگي اجتماعي –

چگونگي دسترسي به و امكانات رفاهي بهداشتي و درماني – بروز عوامل فرهنگي نژادي قومي و قبيله اي – عدم آگاهي از عواقب و پيامدهاي و نتايج حاصله از به وجود آمدن كودكان معلول، كمبود امكانات در مراكز و مؤسسات نگهداري از كودكان معلول وجود تنگناهاي اقتصادي خانواده ها در خصوص نوع تغذيه و عوامل محرك زا وابسته است . از سوي ديگر بروز اين گونه معلوليت ها اثار و نتايج مخربي بر پيكر فردي و اجتماع مي گذارد . لذا با توجه به اينكه معلوليت يك نقص در سيستم عملكرد بدن در قبال واكنش متقابل در فرد كه با كندي و تا‍خير ايجاد مي نمايد بايد به بررسي ريشه ای اين عوامل بپردازيم تا از بروز اين گونه نقص و نارسايي يا ناتواني در اندامهاي جسمي ،ذهني يا رواني فرد جلوگيري نماييم خوشبختانه طي چند سال اخير با پيشرفته هاي علمي و پزشكي در سطح جوامع صورت گرفته شاهد كاستن معلوليت ها در ابعاد مختلف بوده كه جاي بسي اميدواري در اين بخش است و نياز آشنايي و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودي نسبت به اين امر واقف شوند كه كودكان معلول چه مشكلاتي براي خانواده و جامعه بر جا مي گذارند . و از سوي دولت ها و ملت ها حمايت هاي همه جانبه بايستي صورت گيرد تا با امكانات پيشرفته جهانی درصد معلوليت هاي طبيعي كه بر اثر حوادث طبيعي صورت مي گيرد كاسته شود كه اين مهمترين اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگي ماشيني كه دارند مي تواند معلوليت هايي را در ابعاد مختلف بوجود آورد كه بايد راه و چاره انديشي نمود كه بتوانيم جامعه سالم عاري از هر گونه بيماري و نقص بر فرد پيکر جامعه داشته باشيم .

فهرست مطالب
فصل اول 1
مقدمه : 2
بیان مسئله : 2
اهمیت و ضرورت پژوهش : 3
اهداف پژوهش : 4
سوال های پژوهش : 4
فرضیه های پژوهش: 5
تعاریف عملیاتی 5
الف – تعریف نظری معلولیت 5
ب- تعریف عملی معلولیت 5
فصل دوم 7
پیشینه پژوهش 7
سابقه پژوهش در ایران : 8
جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان 26
سابقه پژوهش در جهان 31
مبانی نظری معلولین ذهنی 32
عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش 0 – 25 34
عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره 25 – 50 36
عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره 50 تا 70 38
مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی 39
نوع و چگونگی معلولیت 40
میزان و شدت معلولیت 40
زمان وقوع معلولیت 40
شرایط سلامت عمومی و سن معلول 40
شرایط ذهنی فرد معلول 41
شرایط خانوادگی و عاطفی معلول 41
شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول 41
ضایعات نخاعی و فلج مغزی 41
انواع متداول فلجهای مغزی 42
فصل سوم 44
روش شناسی پژوهش 44
جامعه آماری 44
حجم نمونه (روش نمونه گیری) 44
ابزار اندازه گیری 44
روش جمع آوری اطلاعات 45
فصل چهارم 46
تجزیه و تحلیل اطلاعات 46
جدول شماره2- توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال 1385 46
جدول شماره 3- توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال 1385 47
جدول شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل سکونت در سال 85 48
جدول شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل سکونت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال 85 49
جدول شمار 6 – توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال 1385 50
جدول شماره 7- توزیع فراوانی جنسیت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال 85 51
جدول شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال 85 52
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب جنسیت در شهرستان اراک در سال 1385 53
جدول شماره 10- توزیع فراوانی نوع معلولیت کودکان 10-2 سال شهرستان اراک در سال85 54
جدول شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال 85 55
جدول شماره 1-11- توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال 85 56
جدول شماره 2-11- توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی کودکان 10-2 سال شهرستان اراک 57
جدول شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال 85 58
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال 85 59
جدول شماره 2-12– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال 85 60
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال 85 61
جدول شماره 1-13– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی 62
جدول شماره 2-13– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول از مراکز نگهداری 63
جدول شماره 3-13- توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی 64
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها در شهرستان اراک 65
جدول شماره 1-14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین در شهرستان اراک در سال 85 66
جدول شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی 67
جدول شماره 1-15- توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی 68
جدول شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین 69
جدول شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی 70
جدول شماره 1-17- توزیع فراوانی علل وجود مدیران متخصص در مراکز توانبخشی 71
جدول شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین کودکان معلول از وجود قوانین حمایتی 72
جدول شماره 1-18- توزیع فراوانی علل عدم اطلاع والدین از قوانین حمایتی 73
جدول شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه شهرستان اراک در سال 85 74
جدول شماره 1-19- توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه 75
جدول شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات در شهرستان اراک در سال 85 77
جدول شماره 1-20- توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در شهرستان اراک 78
جدول شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین کمک مالی به مراکز نگهداری می نمایند 79
جدول شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات 80
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین 81
جدول شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین کودکان معلول ذهنی و جسمی 82
جدول شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین کودکان معلول قبل از ازدواج 83
جدول شماره 1-25 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین کودکان قبل از ازدواج 84
فصل پنجم 85
نتیجه گیری 85
تجزیه و تحلیل سوالات 86
يافته هاي ‍ پژوهشي 97
پیشنهادات 99
محدودیتها 101
چکیده انگلیسی102
منابع فارسی و انگلیسی103
پیوست ها
پرسشنامه