پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ 94 ص

مقدمه:
امروزه سيستمهای اطلاعاتی كامپيوتری سهم بسزايي دركارايي امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول اين كارايی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپيوترها وارد می شوند ، دقيق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نيز هزينه زيادی دربر نداشته باشد . درميان انواع سيستمهای شناسايی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترين ها است. اين سيستم به صورت تجهيزات جانبی كامپيوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جايگاه مهمی يافته اند ، قابل بكارگيری است.
در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.
همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.

چکیده :
در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و … چاپ می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند تغییرات و در حقیقت پهنای نوارها را تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .
فهرست مطالب

مقدمه

چکیده ……………………………………………………………… ٢

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار ……………………………… ٣

١-١ : نوارهای مغناطیس ………………………………….…. ٤

٢-١ : شناسایی نوری الفبا ………………..…………………… ٤

٣-١ : فركانس رادیوی ………………………………………. ٥

٤-١ : تشخیص صوت ………….…………………………….. ٦

٥-١ : بینایی مصنوعی …………….…………………………… ٦

٦-١ : كارتهای هوشمند ………….…………………………….. ٧

٧-١ : باركد ………….………………………………..…….. ٧

٨-١ : برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار …. ٨

فصل ٢ :بارکد ………….………………………………………….. ٩

١-٢ : تعریف بارکد ………….……………………….……….. ٩

٢-٢ :تاریخچه بارکد ………….……………….……………….. ٩
٣-٢ :ضرورت استفاده از بارکد ………….…………..………….. ١٢
١-٣-٢ : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ………….…..…….. ١٢
٢-٣-٢ : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد …………… ١٣
٤-٢ : فواید بارکد کردن ………….…………………………….. ١٦
٥-٢ : انواع مختلف روشهای کدگذاری ………….……..………….. ١٨
٦-٢ : انواع باركد ………….………………………..……….. ١٨
١-٦-٢ : باركد خطی ………….………………..……….. ١٨
الف : باركد رقمی ………….…………………….. ١٩
ب : باركد …………………. ALPHANUMERIC ٢٠
١-٦-٢ : باركد دوبعدی ………….……………………….. ٢٠
٧-٢ : چاپ باركد ………….…………………………….. ٢١
٨-٢ : معرفی انواع بارکد ………….…………………………….. ٢٢
١-٨-٢ ……………………………………… UPC/EAN : ٢٢
١-١-٨-٢ : بارکد ١٣ EAN ……….……………….. ٢٢
الف : تاریخچه ١٣ EAN …………………٢٣
ب : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ..…………. ٢٤
ج : ساختار بارکد ١٣ EAN ……….………٢٤
٢-٨-٢ : ٣٩ …….………………………………. Code ٢٨
٣-٨-٢ : ١٢٨ ……………………………………… Code٢٩
١-٣-٨-٢ : ساختار بارکد ١٢٨ ……..……………. Code٣٠
٢-٣-٨-٢ : نحوه محاسبه رقم كنترل …………………… ٣١
٤-٨-٢ Interleaved 2 of 5 : …………..………….٣٢
٥-٨-٢ PDF417 : ……………….………… ٣٣
٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند …………..………………….. ٣٣
١٠-٢ : بارکد خوانها ………….…………….…………………….. ٣٤
١-١٠-٢ : بارکدخوانهای ثابت ………….………..……………. ٣٤
٢-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار دسته ای ………………………….. ٣٥
٣-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار بی سیم ……………….………….. ٣٦
١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند ………………………..………….. ٣٦
١٢-٢ : کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ……………….. ٣٧
١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ………………….. ٣٨
١٤-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………………….. ٣٩
١٥-٢ : استفاده از بارکد در هر کجا ………………………………….. ٣٩
١-١٥-٢ : کارخانجات ………….…………………………….. ٣٩
٢-١٥-٢ : حمل و نقل ………….…………………………….. ٣٩
٣-١٥-٢ : فروشگاهها ……………………………………….. ٤٠
٤-١٥-٢ : مراکز درمانی …………..………………………….. ٤٠
١٦-٢ : تکنولوژی های جدید بارکد ………….……………………… ٤٠
فصل ٣ : جدید ترین جانشین بارکد ………….…..………………………….. ٤٣
١-٣RFID : )تشخیص هویت رادیویی ………………………………… ( ٤٥
٢-٣ : برخی کابردهای ……….…………………………….. RFID٤٥
٣-٣ : انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….……….. RFID٤٧
٤-٣ : دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها ………….……..……………………….. ٤٧
٥-٣ : ساختار …………………………………………….. RFID٤٩
٦-٣ : اجزای تگ ………….………………..………………….. ٤٩
٧-٣ : اجزای سیستم RFIDغیرفعال …………..…………………….. ٤٩
٨-٣ : آنتن ………….………………….……………………….. ٥١
٩-٣ : ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال …………..…………………… ٥١
١٠-٣ : فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی …………..…………………………….. ٥٢
١١-٣ : کنترل کیفیت ………….………….……………………….. ٥٣
١٢-٣ : کاربردهای عمده RFIDها …….…………………………….. ٥٣
١٣-٣ : فرایند پرینت برچسب …………….………………………….. ٥٤
١٤-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………….…………..………………….. ٥٤
١٥-٣ : برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ………….…………………………….. ٥٥
١٦-٣ : مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ………….……………………… ٥٧
١٧-٣ : مزیت RFID نسبت به بارکدها …..………………..………….. ٥٨
١٨-٣ : دیگر کاربردهای امنیتی ………….………………………….. ٥٩
١-١٨-٣ : انبارداری و ردیابی کالا …………..………………… ٥٩
٢-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ………….…………………………….. ٦٠
٣-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ……..…………………………….. ٦٠
٤-١٨-٣ : باربری …………..…………………………….. ٦١
٥-١٨-٣ : خودروسازی …………………………………….. ٦١
٦-١٨-٣ : فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ……….…………………………….. ٦١
٧-١٨-٣ : حریم خصوصی افراد ……….…………………….. ٦٢
١٩-٣ : فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه …………….…………….. ٦٣
٢٠-٣ : دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ………….……….. ٦٤
٢١-٣ : معایب ………………………………………… RFID٦٥
فصل ٤ : نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی …………………….. ٦٨
١- ٤ : گستره استفاده ………….…………………………….. ٦٩
٢- ٤ : قالب ژنتیک ………….….………………………….. ٧٠
ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد ………….……………………….. ٧٢
ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ………….……………….. ٧٥
ضمیمه ٣ : جدول کد EAN•UCC مربوط به کشور های مختلف ………….. ٧٧