پایان نامه انرژی هسته ای 49 ص

مقدمه
تصور امكان ادامه زندگي امروزه بشر بدون وجود برق غير قابل باور به نظر مي رسد . در جهان كنوني قطع كوتاه مدت جريان برق مي تواند لطمات جبران ناپذيري به روند زندگي وارد نمايد . از اين روي نياز انسان به جريان الكتريسيته با نياز به اكسيژن مقايسه شده است .

افزايش جمعيت ، توسعه صنايع و كارخانجات و توليد روز افزون محصولاتي كه براي استفاده متكي به جريان الكتريسيته هستند .
توليد روز افزون برق را اجتناب ناپذير مي سازد . اين نياز در كشورهاي در حال توسعه به دليل تمايل به رفع وابستگي و ايجاد اشتغال نمود بيشتري پيدا مي نمايد .
توسعه فعاليت در بخش كشاورزي و صنعت مستلزم در اختيار داشتن نيروي الكتريسيته كافي است ، علاوه بر آن كه تامين برق مصرفي در بخش خانگي و شهري ( روشنايي معابر و امكان تفريحي ) كه هر روز گسترش مي يابد حجم زيادي از نيروي الكتريسيته را
طلب مي نمايد .
استفاده از سوخت هاي فسيلي ، نيروي آب و انرژي اتمي سه روش اصلي در توليد الكتريسيته در جهان محسوب مي شود و در كنار آن استفاده از نيروي باد و انرژي خورشيدي به عنوان روشهاي مكمل در برخي از كشورها سهم ناچيزي از توليد برق را به خود اختصاص مي دهد .
براساس آخرين آمارها 105 كشور از جمله جمهوري اسلامي ايران تمام يا بيش از 80 درصد انرژي الكتريكي مورد نياز خود را با استفاده از سوخت هاي فسيلي به دست
مي آورند . در مقابل تنها 28 كشور تمام يا بيش از 80 درصد انرژي الكتريسيته مورد نياز را با استفاده از نيروي آب ايجاد مي نمايد .
محدوديت منابع آبي يا عدم امكان احداث سد موجب گرديده تا تعداد كشورهاي كمتري از نيروي آب براي توليد برق بهره گيرند . در مقابل بيشترين سهم در توليد الكتريسيته به سوخت هاي فسيلي اختصاص داده شده است كه دسترسي به آن ساده تر به نظر مي رسد
به دنبال افزايش قيمت نفت از يك سو و كاهش تدريجي ذخاير نفتي از سوي ديگر و در كنار آن محدوديت منابع آبي برخي از كشورها كه به دنبال پيدا كردن منبع جايگزين براي توليد الكتريسيته بودند استفاده از انرژي اتمي را به عنوان بهترين راه براي به دست آوردن نيروي برق ارزان و مطمئن شناسايي نمودند .
براساس آخرين آمارها 31 كشور از انرژي اتمي به عنوان مولد بخشي از الكتريسيته مورد نياز خود اقدام مي نمايند .

فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..4
فصل اول
شكافتن اتم………………………………………………………………………………………………..6
پيشرفتهاي حاصله در دهه ي 90 ……………………………………………………………. 6
ژئوفيزيك پرتوهاي كيهاني و عناصر سنگين ………………………………………….10
شكافتن اتم ……………………………………………………………………………………………….12
پروژه هاي مانهاتان…………………………………………………………………………………14
ساختار هسته اي اتم ………………………………………………………………………………18
فصل دوم
گردش مواد سوختني هسته اي يعني چه ؟ …………………………………………….21
سنگ اورانيوم خام ……………………………………………………………………………………22
انواع اورانيوم …………………………………………………………………………………………..22
اورانيوم چگونه به دست مي آيد ؟……………………………………………………………23
غني سازي اورانيوم………………………………………………………………………………… 24
فصل سوم
با عناصر سوختي مصرف شده چه مي كنند ؟……………………………………….28
تاسيسات « دوباره غني سازي » چيست ؟ ……………………………………………..29
فصل چهارم
سرنوشت زباله هاي اتمي چيست ؟ ………………………………………………………….31
آيا مي توان زباله هاي اتمي را با اطمينان و ايمني كامل انبار كرد ؟ ……..32
آيا انرژي اتمي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است ؟ ………………………..33
سهم انرژي اتمي در توليد برق ………………………………………………………………. 35
انرژي هسته اي بيم ها و اميد ها ……………………………………………………………..39
منابع …………………………………………………………………………………………………………43

Specs
Release date:اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۳
Last updated:September 22, 2014
Current version:Office
Product type:RAR
File format:Doc Word
File size:141 kb