پایان نامه ازدواج و رضایت زنان در ازدواج

چکیده
به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران اجتماعي، عنصر رضايت و توافق طرفين در ازدواج، يكي از عوامل استحكام نهاد خانواده و پايداري نكاحي است؛ ليكن از گذشته تا امروز، ازدواج‌هايي اجباري و ناخواسته به وقوع پيوسته كه در اين نوع وصلت‌ها معمولاً عمدة خسارات مادي و معنوي متوجه دختران بوده است.

اين در حالي است كه در تمام اديان الهي، حق آزادي فرد در همسرگزيني مشروع و حق انتخاب شدن در فرآيند ازدواج جزء حقوق مسلم دختران شمرده شده است. اما در طول اعصار و در ملل مختلف گاهي اين حق ناديده گرفته شده است كه تبعاتي فردي، خانوادگي و اجتماعي درپي داشته است. اين نوشتار با توجه به اهميت موضوع، برخي از زمينه‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مؤثر بر وقوع ازدواج‌هاي تحميلي را بررسي كرده و راهكارهايي پيشگيرانه ارائه نموده است.

مقدمه
ازدواج اجباري به عنوان معضلي جهاني در حوزه خانواده تلقي مي‌شود كه به امنيت جسمي، روحي، اجتماعي و فرهنگي زنان، آسيب‌هاي جدي وارد مي‌سازد.
سالانه 4 ميليون زن در جهان خريد و فروش يا مجبور به ازدواج اجباري مي‌شوند. (روزنامه حيات نو، 29/8/1381) بخشي از اين ازدواج‌ها مربوط به دوران خردسالي دختران است، بيشتر ازدواج‌هاي پايين‌تر از 12 سالگي، اجباري و ناخواسته مي‌باشد و معمولاً پس از چند سال به جدايي، همسركشي يا ساير آسيب‌هاي فردي و خانوادگي منجر مي‌شود.
شيوع ازدواج ناخواسته در بسياري از كشورها به يك معضل اجتماعي تبديل شده است، بـه گونـه‌اي كه بـراي بررسي ابعاد مختلف آن، اوليـن گردهمايي بيـن‌المللي ازدواج‌هاي اجباري تشكيل شد و شركت كنندگان در اين اجلاس از 13 كشور جهان تأكيد كردند كه ازدواج اجباري نقض آشكار حقوق بشر مي‌باشد. در اين اجلاس مقرر گرديد كه علل و عوامل اين پديده بررسي شود و بانك اطلاعاتي جهت گردآوري آمار و اطلاعات دقيق اين فاجعه تأسيس گردد.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
چکیده
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیات پژوهش
فصل دوم : ادبیات تحقیق
پیشینه پژوهش
رضایت اجتماعی در ایران
نگرش ها و صفات شخصیتی
استنباط نگرش ها از رفتار
نگرش ها در برابر صفات
ابعاد شخصیت
یک الگوی سلسله مراتبی از نگرش
کار پایه مفهومی
انواع ازدواج های اجباری
شیوه های ازدواج تحمیلی
علل و عوامل ازدواج تحمیلی
علل و عوامل ازدواج های ناخواسته
پیامدهای ازدواج تحمیلی
ازدواج ناف برون
ازدواج گا به گا
ازدواج فامیلی
ازدواج هم بهری بودن
مراسم عروسی بختیاری از ابتدا تا انتها
چهار بی بی بختیاری
فصل سوم : روش های آماری
فصل چهارم : یافته های تحقیق
جمعیت و سیاست و تراکم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
راهکارهای مؤثر در کاهش ازدواج های تحمیلی
مشکلات و محدودیتهای تحقیق
منابع و مآخذ