پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

چکيده
کدک صحبت استاندارد G.728 ، يک کدک کم تاخير است که صحبت با کيفيت عالی را در نرخ بيت 16 kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اينترنت و موبايل که به تاخير زياد حساس هستند ، مناسب است. در اين رساله به پياده سازی بلادرنگ اينکدر و ديکدر G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازيم .

روشی ترکيبی برای برنامه نويسی TMS ارائه می شود که در آن زمان وپيچيدگی برنامه نويسی نسبت به برنامه نويسی دستی به 30% کاهش می يابد . در اين روش پس از برنامه نويسی و شبيه سازی مميزثابت الگوريتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهينه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گيرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنويسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پايان نتايج اين پياده سازی ارائه می شود .

کلمات کليدی: کدينگ و فشرده سازی صحبت ، پياده سازی بلادرنگ ، DSP ، TMS320C5402 ، برد DSK
فهرست
– مقدمه 4
فصل 1 : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
1-1- معرفی سيگنال صحبت 6
1-2- مدل سازی پيشگويی خطی 10
1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت 11
1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت 13
1-2-3- تخمين پارامترهای LPC 14

فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
2-1- مقدمه 15
2-2- روش های کدينگ 19
2-2-1- کدرهای شکل موج 21
2-2-2- کدرهای صوتی 22 2-2-3- کدرهای مختلط 24
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان 29

فصل 3 : کدر کم تاخير LD-CELP
3-1- مقدمه 34
3-2- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP 36
3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا 39
3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری 42
3-2-3- ساختار کتاب کد 42
3-2-3-1- جستجوی کتاب کد 43
3-2-4- شبه ديکدر 45
3-2-5- پست فيلتر 46
فصل 4 : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
4-1- مقدمه 49
4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت 50
4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم 53
4-3-1- تطبيق دهنده بهره 54
4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس 58
4-4- روندنمای برنامه 59
4-4-1- اينکدر 63
4-4-2- ديکدر 69
فصل 5 : پياده سازی الگوريتم برروی DSP
5-1- مقدمه 74
5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ 75
5-3- چيپ های DSP 76
5-3-1- DSP های مميزثابت 77
5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320 78
5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79
5-4- توسعه برنامه بلادرنگ 81
5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK 82
5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار 84
5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86
5-5-3- نتايج پياده سازی 94
5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد 97
– ضمائم
– ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و
پياده سازی کدک به زبان اسمبلی – ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی 98
– مراجع 103