پايان نامه مقطع کارشناسي سخت افزار كامپيوتر ، آمــوزش مجــازي 146 ص

پايان نامه مقطع کارشناسي
سخت افزار كامپيوتر
عنوان پروژه:
آمــوزش مجــازي
چكِيده:
از حدود سالهاي 1375 مبحث آموزش مجازي در کشور مورد توجه قرار گرفته است و طرح ملي توسعه آموزش مجازي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري با حمايت دانشگاه هاي بزرگي مانند دانشگاه صنعتي شريف آغاز شده است. در حال حاضر بسياري از دانشگاه هاي کشور آموزش مجازي را شروع نموده اند و اين جداي از دانشگاه پيام نور است که کلا با سياست آموزش از راه دور تشکيل شده است و امروزه تا مقاطع دکترا در رشته هاي مختلف دانشجو مي‌پذرد.

و بسياري از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در کنار آموزش معمول خود دانشگاه مجازي نيز تاسيس نموده اند و تا مقطع کارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرند.
درس مجازي بمعناي ايجاد يک سري محتواهاي درس و ارائه در سامانه آموزش مجازي و رها نمودن دانشجويان تا خود مطالب را بهر صورتي که مي‌خواهند مطالعه نمايند، نيست و بايستي تعامل مناسبي ميان استاد و دانشجويان در طول ترم برقرار باشد. در همين راستا اعضاي هيات علمي موظفند شرايط زير را در ارائه يک درس مجازي رعايت نمايند:
1. تاييد ابتدايي محتواهاي توليد شده توسط کميته علمي يا مسوول آموزش مجازي دانشگاه از نظر رعايت حداقل ها
2. رهگيري مناسب دانشجويان در طي درس براساس تقدم و تاخر مطالب درسي
3. ايجاد تکاليف براي دانشجويان و بررسي و ارزيابي نتايج و اعلام نظر به دانشجو
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه اي بر c#
مقدمه اي بر C# 2
کلاس هاي پايه دات نت (dot net base class library): 3
Namespace چيست؟ 3
Visual studio.net 2005: 5
Solution چيست؟ 6
Console.WriteLine(“Hello World – C# Tuning!”); 7
Console.WriteLine(“Hello World – C# Tuning”); 7
Method چيست؟ 8
ايجاد متغيير ها در c#: 8
نوع هاي داده اي در c#: 8
:Value Types 9
وقتي مقدار متغيير دوم را تغيير دهيم مقدار متغيير اول دست نخورده باقي ماند 10
Enumerations: 10
کلاس ها: 11
ايجاد کلاس در c#: 13
فيلد ها درc#: 13
Person p; 14
Person p = new Person(); 15
Person x = new Person(); 16
Console.WriteLine(x.Age); // خروجي اين خط صفر خواهد بود 16
شكل زير اتفاقاتي كه در خطوط با مي‌افتد را تفسير مي‌نمايد 16
Person myPerson = new Person(); 17
Person yourPerson = myPerson; 17
Refrence کپي در c#: 18
Place holders: 18
Console.WriteLine(“MyName is {0} and I ‘m {1} years old.”,p.Name,p.Age); 19
متدها در c#: 19
فصل دوم
تجزيه وتحليل سيستم
1)مطالعه و شناخت سيستم 23
1-2) تعريف: 23
آموزش مجازي چيست؟ 23
2-2) روند کاردرسيستم: 23
2-2-3) اطلاع رساني از طريق مقالات و اخبار موجود 23
4-2-3) امکان توسعه سايت و اضافه نمودن رشته هاي جديد 24
شرح DFD: 24
فرايند هاي اصلي سيستم شامل فرايند هاي زير مي‌با شد 25
که در نمودار برخي از اين فرايند ها ترکيب شده اند. 25
مدلسازي معنايي داده ها با روش (ER): 25
مراحل مدلسازي معنايي 26
شرح ERD: 27
فصل سوم
پياده سازي سيستم
مقدمه 29
شکل زير نحوه قرار دادن image بر روي فرم را نشان مي‌دهد. 32
بعد از انتخاب اين گزينه بايد تنظيمات لازم را به شکل زير انجام داد. 34
فرم زير صفحه اول سايت است که به تمام صفحات لينک دارد 40
فصل چهارم
کد و پايگاه داده
کد مربوط به فرم ثبت نام (تائيد نام کاربري و رمز ورود) 57
کد مربوط به فرم ثبت نام (ورود مشخصات فردي) 57
کد مربوط به فرم ورود به سايت 58
کد مربوط به فرم معرفي رشته ها 61
کد مربوط به فرم دروس ارائه شده 62
کد مربوط به فرم ليست واحدهاي پاس شده 63
کد مربوط به فرم ساعات تدريس 64
کد مربوط به فرم تاريخ امتحانات 65
کد مربوط به فرم ليست نمرات 66
کد مربوط به فرم ليست دانشجويان 68
کد مربوط به فرم واحدهاي باقيمانده 69
کد مربوط به فرم کارنامه 71
کد مربوط به فرم انتخاب واحد 72
کد مربوط به فرم حذف و اضافه 78
اتصال به SQL با استفاده از DataSet 80
تنظيمات مربوط به Gridview 91
معرفي TableAdapter ها DataSet_virtual.xsd شامل 97
جداول واسط 105
جداول JOIN شده 109
فصل پنجم
نتيجه گيري
زير ساختهاي آموزش مجازي 114
به روز آوري اطلاعات 115
ساير کاربردها 116
شيوه هاي جذب دانشجو 116
فناوري اطلاعات، فرصتي براي آموزش الكترونيك 117
آموزش آنلاين حق دانشجويان است 118
لزوم توليد محتواي مناسب آموزشي 118
سه دهه با آموزش الكترونيكي 119
عقب ماندگي از زمان 120
آخرين تحولات در اين زمينه 121
منابع و ماخذ: 122