پايان نامه مقطع كارشناسي زمين شناسي 186 ص

– تعريف علم زمين شناسي:
علوم زمين به معارف يا شناختهايي اطلاق مي شود كه مسائل مربوط به زمين از قبيل: منشا آن ساختمان تركيب وتحولات گذشته وحال و.. را مورد مطالعه قرار ميدهد. هدف اين علم ،شناسايي ومطالعه تئوري هاي پيدايش زمين، وضعيت زمين در فضا ،تاريخ زمين شناسي، شكل وابعاد زمين ،مشخصات فيزيكي وشيميايي، مواد تشكيل دهنده آن، بررسي عواملي كه در وضعيت زمين تاثير دارند و درآخر مطالعه شناسايي مواد مفيد زمين ونحوه اكتشاف واستفاده از آنهاست.

-تاريخچه دانش زمين شناسي در ايران:
بشر از گذشته هاي دور به اين واقعيت پي برده كه استفاده بهينه از زمين مي تواند در برقراري تعادل و سياست خودكفايي، انسانها و كشورها ،نقش بسيار سازنده اي داشته باشد. استقلال سياسي ،‌اقتصادي و حتي فرهنگي كشورها در گرو استفاده صحيح از زمين است در نتيجه مطالعات زمين شناسي يكي از بنيادي‌ترين برنامه هاي دولتهاست كه پايه گذار علومي به نام علوم زمين شده كه در حال حاضر در بسياري از مسائل رومزه تا مسائل پيچيده تكنيكي ،جايگاه بالايي پيدا كرده در بسياري از كشورهاي دنيا مراكز تحقيقاتي و اجرايي گسترده ،گاهي در حد يك وزارتخانه در اين زمينه مشغول فعاليت هستند تا بتوانند به سوالهاي موجود در مورد زمين، نحوه تشكيل ونحوه كاربرد برتر مواد معدني بررسي و تحقيق كنند. به طوريكه امروزه زمين شناسي علم مستقلي شده كه باساير علوم پايه مثل فيزيك، شيمي، رياضي، پيوند ترديك دارد وهم چنين با نجوم تا براي ايجاد محيط امن وسالم رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.در ايران هم اين كار از وظايف دولتي است كه اين مهم برعهده سازمان زمين شناسي كشور است.
پيشرفت زمين شناسي در ايران مقاطع متفاوتي را طي كرده كه به اختصار عبارتند از :…..

فهرست مطالب:
-تعريف علم زمين شناسي
– تاريخچه دانش زمين شناسي در ايران
– جايگاه زمين شناسي ايران
– رخدادهاي زمين ساختي در ايران زمين (تكامل ژئوديناميكي در ايران)
– نئوتتيس
– زون البرز
– البرز
– تاريخچه چينه اي البرز
1- سازند سلطانيه
2- سازند باروت
3- سازند زاگون
4- سازند لالون
5- كوارتزيت كامبرين (راس)
6- سازند ميلا
7- سازند جيرود
8- سازند مبارك
9- سازند دورود
10-سازند روته
11-سازند نسن
12-سازند اليكا
13-سازند شمشك
14-سازند دليچاي
15-سازند لار
16-سازند آبناك
17-سازند تيزكوه
18-سازند كرتا سه بالايي
19-سازند فجن
20-سازند زيارت
21-سازند كرج
22-سازندكند
23-سازند قرمز پاييني
24-سازند قرمز بالايي
25-نهشته هاي پليوسن-كواترنري
26-كواترنري
– سنگ شناسي آذرين منطقه البرز
– نگرش به تصادم هاي تكتونيكي و جانوران گذشته منطقه مركزي –غربي رشته كوه البرز در ايران
– زمين ساخت البرز
– نگاهي ديگر به تكتونيك محدوده البرز با تمركز بر تهران
– جايگاه و ويژگي هاي زمين شناسي استان تهران
– نقش گسله شمال تهران در تكوين حوضه هاي رسوبي البرز مركزي و ايران مركزي
– نگاهي به تكتونيك البرز با تمركز بر دماوند
– زمين شناسي اقتصادي
– زمين شناسي اقتصادي محدوده تهران
– زمين شناسي اقتصادي ناحيه شرق تهران
– زمين شناسي اقتصادي ناحيه دماوند
– ذخاير ومنابع معدني موجود در ايران
– منابع اقتصادي ايران ازديدگاه جهاني
– اطلاعاتي در مورد برداشت ها وچگونگي عملكرد در عمليات صحرايي
– گزارش كارصحرايي مناطق بازديد شده
– جلسه اول :فيروز كوه
– جلسه دوم: خسروان
– جلسه سوم: كند
– جلسه چهارم: افجه
– جلسه پنجم: لالون
– جلسه ششم: امامزاده داود
– جلسه هفتم: كرج
– جلسه هشتم: روته
– جلسه نهم: شرق زياران
– جلسه دهم: گردنه امامزاده هاشم –دماوند
– GPS به زبان ساده
– GIS (مباني دورسنجي)
– ضميمه عكس
– ضميمه مقالات
– ضميمه نقشه ها
– منابع

Specs
Release date:خرداد ۴, ۱۳۹۳
Last updated:September 19, 2014
Current version:Office
Product type:Doc Word
File format:Word Doc
File size:184 kb