پايان نامه مدیریت منابع انسانی

مقدمه
موفقیت هر سازمان در گرو تلفیق « منابع وارده » به یک سازمان
یعنی نیروی انسانی ، سرمایه ، تکنولوژی ، مواد اولیه واطلاعات
در جهت نیل به اهداف سازمانی است . انسان مهمترین عامل در
جهت نیل به اهداف سازمانی به شمار می رود.

________________________________________
فلسفه مدیریت منابع انسانی
براین اساس استوار است که از یک طرف نیل به اهداف سازمانی
را در گرو تامین نیاز های انسانی واز طرفی دیگر ، تامین
نیاز های انسانی را در گرو نیل به اهداف سازمانی می داند.
________________________________________
مفهوم مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی تخصص ویژه ای است که کوشش می کند
تا در جهت کسب رضایت کارکنان وتامین هدفهای سازمانی
سیاست گذاری ، برنامه ریزی وفعالیت نماید.
________________________________________
تاریخچه ونقش مدیریت منابع انسانی
الف- سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی
ب- جایگاه امروزی مدیریت منابع انسانی
________________________________________
الف- سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی قبل از اینکه به صورت تخصصی
یژه در آید، کم وبیش در گئشه وکنار دنیا افرادی بودند
که در جهت حمایت کارکنان ، به ویژه کارکنان محروم
که در شرایط کاری نامطلوبی کار می کردند، مطالبی را
مطرح می نمودند.