پايان نامه رشته نرم افزار كامپيوتر – طراحي و پيا ده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري اداره گاز75 ص

چكيده
بدون ترديد مساله اي كه در رويارويي انسان اهميت به سزايي دارد، دسترسي سريع و آسان به دريايي از اطلاعات جامع و كامل است كه براي اين مهم، نياز به اخذ تدابيري مي باشد تا از عهده ي اين عمل به نحو شايسته اي برآيد.

هر شركت يا سازماني براي گسترش و سرعت بخشيدن به امور خود مي تواند از صفحات وب پويا استفاده نمايند.
شركت گاز استان شامل فرم هايي مي باشد كه مربوط به عمليات گازرساني به شهرها و روستاها است. به علت افزيش حجم اطلاعات وگسترده شدن سطح عمليات نياز به وب سايتي براي راحتي كار كاربران احساس شد.هدف اصلي اين پروژه، سازماندهي سريع اطلاعات و صرف زمان كمتربراي ارسال آن مي باشد.
نتايج حاصله از اين پروژه نشان داد كه عموم كاربران حتي در صورت عدم تخصص كافي مي توانند در حداقل زمان ممكن، بدون هر گونه خطاي فردي با مجوزهاي كاربري با قابليت اطمينان به اطلاعات دسترسي داشته باشند.

فهرست مطالب
چكيده مقدمه فصل اول :تعريف و امكان سنجي مسئله
1-1تعريف مسئله
1-2اهداف مسئله
1-2-1 اهداف كلي
1-2-2 اهداف جزئي
1-3 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع
1-4 امكان سنجي
فصل دوم: تجزيه وتحليل وطراحي سيستم
2-1 تعريف كامل مسئله
2-2 دياگرام متن
2-3 دياگرام گردش مستندات
2-4 نمودار DFD
2-4-1 نمودار DFD سطح 1
2-4-2 نمودارDFD سطح 2 12
2-4-3 نمودارDFD سطح 3
2-5 شرح فرم هاي ورودي و خروجي
2-6 نمودارERD .
2-7 بانك اطلاعاتي وتعيين ويژگي فيلد ها
2-8 طراحي محيط گرافيكي كاربر(GUI)
2-8-1 طراحي منوها
2-8- 2 طراحي فرم هاي
2-8-3 طراحي فرم هاي خروجي
فصل سوم: پياده سازي سيستم
3-1ويژگي ها وعلل انتخاب زبان برنامه نويسي
3-2ويژگي ها وعلل انتخاب زبان پايگاه داده
3-3تشريح زير برنامه هاي توليد اطلاعات
فصل چهارم: راهنماي اجراي برنامه
4-1 سخت افزار مورد نياز
4-2 نرم افزار مورد نياز
4-3 نحوه نصب برنامه
4-4 تشريح نحوه اجراي برنامه

نتيجه گيري و پيشنهاد ها
منابع و مآخذ