پايان نامه رشته مديريت دولتي(گرايش تحول سازماني) – بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان درسازمان

چكيده
سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح گرديده است. سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي كه از يك طرف موجب ارتقاي تبادلات و سطح همكاري اعضاي آن جامعه و از طرف ديگر موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد تعريف كرده اند. كوهن و پروساك اعتقاد دارند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به توسعه اقتصادي كمك نمايد. برخي از مزاياي مورد اشاره اين افراد به شرح ذيل مي باشد:

اشترك گذاشتن بهتر دانش ، ايجاد روابط مبتني بر اعتماد ،ايجاد روح تعاون (درون سازمان ،بين سازمان و مشتريان و شركا) كاهش نرخ جابه جايي ،كاهش هزينه هاي استخدام ،كمك به آموزش ،ابقاي دانش سازماني ،كاهش تغييرات نيروي كار ،افزايش فعاليت هاي مرتبط با ثبات سازماني و درك مشترك (كوهن و پروساك ،2001).كلارك سون سرمايه اجتماعي را به عنوان فرايند حل مشكل توصيف مي نمايد. يك شخص به تنهايي نمي تواند سرمايه اجتماعي را ايجاد نمايد ،ولي منبعي است براي افرادي كه در شبكه روابط اجتماعي كم و بيش بلند مدت قرار مي گيرند. اهميت سرمايه اجتماعي سازماني در اين است كه سبب اجتماع افرادي مي شود (گروه ها ،تيم ها ،سازمان هاو…)كه با همديگر به طور موفقيت آميز كارها را به پايان مي رسانند. سرمايه اجتماعي سازماني احساس انسجام را از طريق اعتماد و همكاري ايجاد مي نمايد.(رحماني،1387:81)
در دنياي كنوني ،هر كس در هر سمت سازماني و با هر نوع تحصيلات و شغلي به طور دائم در حال تصميم گيري براي حوزه كاري يا زندگي خود است. سطح اين تصميمات يكسان نيست. بعضي ازاين تصميم گيري ها در سطح فردي است ،گاهي براي سازمان و مؤسسه مربوط و در پاره اي از موارد در سطح ملي و گاهي در سطح جهاني ،به منظور تصميم گيري درباره اين موضوعات يا افراد ،در هر سطحي بايد آنها را شناخت و براي شناخت آنها بايد اطلاعاتي درباره جنبه هاي مختلف و ويژگي هاي آنها به دست آورد.
اين پژوهش به بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي کارکنان در سازمان ميپردازد. اين تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول به کليات تحقيق ميپردازد ،در فصل دوم مروري بر مباني نظري موضوع صورت ميگيرد ،درفصل سوم روش تحقيق مرور شده است و در فصل چهارم آزمونهاي آماري و نتايج بدست آمده از آزمون فرضيهها و يافتههاي جانبي پژوهش بيان شده است و در فصل پنجم به نتيجه گيري و پيشنهادات ميپردازد.
در اين تحقيق شاخصهاي رضايت شغلي درابعاد ،عوامل سازماني ،عوامل فردي ،ماهيت كار ،محيط كار ،مورد بررسي قرار ميگيرد ،سرمايه اجتماعي نيز در سطح فردي و با ابعاد قابليت اعتماد ؛مشارکت و رهبري مدني ؛ بخشش و روحيه داوطلبي ؛توانايي برقراري روابط اجتماعي غير رسمي ؛تنوع در معاشرتها و دوستيها و مشارکت سياسي سنجيده ميشود. تحقيق حاضر براساس هدف ،جزء تحقيقات کاربردي محسوب شده واز نظر گردآوري دادهها از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي است. براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع ،از روش کتابخانه اي و شبکههاي اينترنتي و براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. با مطالعه پژوهش ها به اين نتيجه رسيديم که مناسبترين نوع مقياس اندازه گيري نگرش ها استفاده از طيف ليکرت است که با استفاده از فرمول کرونباخ با ضريب برابر87/0روايي آن تائيد شد.آزمون مورد استفاده براي بررسي و تحليل نتايج اطلاعات جمع آوري شده ضريب همبستگي پيرسون ميباشد. نتايج حاکي از تأييد فرضيه اصلي وپنج فرضيه فرعي آن مي باشد ،يعني ميان رضايت شغلي کارکنان و مرتبه سرمايه اجتماعي آنان در سازمان رابطه معني داري وجود دارد.

واژه گان کليدي:سرمايه اجتماعي، رضايت شغلي، عوامل فردي، عوامل سازماني
فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 2
1-2- تشريح و بيان موضوع 3
1-3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته 10
1-5- سوال اصلي تحقيق 18
1-5-1- سوالات فرعي 18
1-6- اهداف تحقيق 18
1-6-1- هدف اصلي تحقيق 18
1-6-2-اهداف فرعي تحقيق 18
1-7- فرضيه هاي تحقيق 20
1-7-1- فرضيه اصلي 20
1-7-2- فرضيه هاي فرعي 20
1-8- نتايج مورد انتظار پس از انجام اين تحقيق 20
1-9- قلمرو تحقيق 21
1-9-1- قلمرو موضوعي 21
1-9-2- قلمرو زماني 21
1-9-3- قلمرومکاني 21
1-10- جامعه آماري 21
1-10-1- نمونه آماري 21
1-11- روش انجام تحقيق 21
1-11-1- روش تحقيق 21
1-11-2- روش گردآوري اطلاعات 22
1-11-3- روش يا روشهاي نمونه گيري 22
1-11-4- مدل تحليلي تحقيق 23
1-11-5-. روشهاي موردنظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه 24
1-11-6- محدودیت های تحقیق24
1-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي24
فصل دوم: مروري بر مباني نظري
مقدمه 26
2-1-1-سرمايه اجتماعي 31
2-1-2- تعاريف سرمايه اجتماعي 33
2-1-3-مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي 36
2-1-4- شاخص هاي سرمايه اجتماعي 37
2-1-5- منابع سرمايه اجتماعي 38
2-1-6- كاركرد روابط اجتماعي(شبكه ها) از چشم انداز سرمايه اجتماعي 45
2-1-7- انواع تقسيم بندي سرمايه اجتماعي 53
2-1-8- سرمايه اجتماعي و مديريت 58
2-1-9- سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي 64
2-1-10- ديدگاه هاي صاحب نظران سرمايه اجتماعي 65
2-10-1- سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو 65
10-2-سرمايه اجتماعي از ديدگاه كلمن 65
2-10-3- سرمايه اجتماعي از ديدگاه پوتنام 66
2-10-4- سرمايه اجتماعي از ديدگاه برت 69
2-10-5- سرمايه اجتماعي از ديدگاه الهاندر پورتس 69
2-10-6- سرمايه اجتماعي از ديدگاه فرانسيس وكومايا 70
2-10-7- سرمايه اجتماعي از ديدگاه جيمز جاكوب 71
2-10-8- سرمايه اجتماعي از ديدگاه وان بيكر 71
2-10-9-سرمايه اجتماعي از ديدگاه شيف 72
2-10-10-سرمايه اجتماعي از ديدگاه كوهن پروساك 72
2-10-11- سرمايه اجتماعي از ديدگاه بانك جهاني 72
2-10-12- سرمايه اجتماعي از ديدگاه ولكاك و ناريان 37
2-11- سه كاركرد اصلي سرمايه اجتماعي 77
2-12-سرمايه اجتماعي و حاكميت 79
2-13- ايجاد و حفظ سرمايه اجتماعي در سازمان 82
2-14- سازمان هاي دولتي و سرمايه اجتماعي 86
2-15-سرمايه اجتماعي و نقش آن در ايجاد دانش 89
2-16- چگونگي زوال سرمايه اجتماعي 94
2-17- مزاياي سرمايه اجتماعي 97
2-18- هزينههاي بالقوه سرمايه اجتماع 99
قسمت دوم رضايت شغلي
2-2-1-مقدمه 101
2-2-2- اهميت رضايت شغلي 103
2-2-3- تعاريف رضايت شغلي 104
2-2-4-مدل رضايت شغل pul sepector 106
2-2-5-.رضايت شغلي بر اساس نظرات دانشمندان علوم رفتاري 120
2-2-6-.مدل كلي رضايت شغلي 132
قسمت سوم بررسي شاخص هاي مشترك بين رضايت شغلي و سرمايه اجتماعي
2-3- سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي 134
2-3-1 خط مشي ها 134
2-3-2- هنجارها 135
2-3-3- اعتماد 138
2-3-5-اعتقادات مشترك 140
3-3-4- شبكه ها 141
2-4-نتيجه گيری144
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 145
3-1- نوع تحقيق 146
3-2- روش تحقيق 146
3-3- روش گردآوري داده ها 147
3-4- روايي و پايايي پرسشنامه 147
3-4-1- روايي ابزار اندازه گيري 148
3-4-2- پايايي ابزار اندازه گيري 148
3-5) متغيرهاي تحقيق 150
3-6- جامعه آماري و نمونه آماري 150
3-6-1- جامعه آماري 150
3-6-2- روش نمونه گيري 150
3-6-3- تعيين حجم نمونه 150
3-7- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيهها 150
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 152
4-1- آمار توصيفي 152

4-2-آمار استنباطي 165
فصل پنجم نتيجه و پيشنهادات
5-1- مقدمه 191
5-2- نتيجه گيري ازتحليل فرضيه ها 192
5-3) پيشنهاداتي با توجه به موضوع تحقيق 199
(4-5پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 201
منابع و مأخذ 202..
ضمايم وپيوستها 1

فهرست جداول
جدول 2-1- تعاريف سرمايه اجتماعي 35
جدول 2-2- مزايا و معايب سرمايه اجتماعي 43
جدول 2-3- منابع سرمايه اجتماعي 41
جدول 2-4- جمع بندي نظرات بورديو ، كلمن ، پاتنام 67
جدول 4-1 توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 173
جدول 4-2 توزيع فراواني مدرک تحصيلي پاسخ دهندگان 174
جدول 4-3:توزيع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان 175
جدول 4-4 توزيع فراواني پست پاسخ دهندگان 176
جدول 4-5 توزيع فراوانی سن پاسخ دهندگان 177