پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي -بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان 143 ص

عنوان تحقيق:
بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كار آيي كاركنان شركت الكتريك خودرو شرق انجام گرفته است.
پيشگفتار
ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي‌ گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.


ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.
از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.
ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي‌ تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده.

2- طرح مسئله
ارزشيبابي كاركنان يكي از موثرترين ابزارهاي ارتقاء كار آمدي- توانمندي و بهسازي نيروي انساني است به كمك اطلاعاتي كه از طريق ارزشيابي دقيق عملكرد نيروي انساني بدست مي‌ آيد. برنامه ريزي شغلي- تصميمات اداري- تشويقات و تنبيهات از مباني موثق و قابل دفاع برخوردار مي‌ شوند و در نتيجه ضابطه شايستگي در وضعيت خدمتي و سرنوشت اداري كاركنان بكار گرفته شده مناسبات منطقي وعادلانه در سازمانها حاكم خواهد شد. حاكميت ضابطه شايستگي وايجاد فضاي فوق العاده كاركنان در اجراي اثر بخشي وظايف شغلي و نيل به اهداف سازماني مي‌ گردد مجموعه اين فعاليتها كار آيي و بهره وري سازمانهنا را افزايش داده موفقيت و پيشرفت آنها را تسهيل مي‌ كند آيا نظام ارزيابي عملكرد در شركت مورد تحقيق توانسته به اهداف خود كه همان كارآيي كاركنان و تحقيق اهداف سازماني است به طور كامل دستيابي پيدا كند لذا سعي كرديم تا نظام ارزيابي عملكرد كاركنان را كه تاثير مهمي در تحقيق اهداف اين شركت دارد را به صورت اجمالي بررسي تا نسبت به دلايل كار آيي اين نظام ارزيابي شناخت پيدا كنيم و براي رسيدن به اين شناخت پاسخ به سوالات ذيل اهميت فراواني دارد.
الف: آيا وجود جايگاه خاص براي انجام ارزشيابي كاركنان باعث كار آيي نظام عملكرد گرديده است.
ب:آيا وجود سيستم كنترلي ونظارتي صحيح بر ارزيابي هايي انجام گرفته باعث كار آيي نظام ارزيابي عملكرد گرديده است.
ج: آيا كليه مراحل ارزشيابي دقيق باعث كار آيي نظام ارزيابي عملكرد گردیده است
فهرست مطالب
پيشگفتار 137
فصل اول- عنوان تحقيق
عنوان تحقيق 1
1- عنوان تحقيق: 2
2- طرح مسئله 2
3- اهميت و ارزش تحقيق 3
4- علت و هدف از انتخاب موضوع 5
5- سوالات تحقيق 6
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها 6
7- سابقه تاريخي موضوع: 7
8- روش تحقيق 8
9- حيطه تحقيق 8
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق 8
فصل دوم- پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش 10
تئوريهاي مديريت 11
تئوري انتظار جذابيت 12
نظريه برابري 13
تئوري تقويت اسكز 14
نظريه تعيين هدف 16
نظريه تناسب شغل با شخصيت 18
نكات اصلي الگوي مزبور عبارت از 18
تئوري دو عاملي هرز برگ 19
الگوي ويژگيهاي شغلي 20
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت 22
كاربرد نظريه هاي انگيزش 23
شناسايي تفاوتهاي فردي 23
هدف و نتيجه 24
مشاركت افراد در تصميم گيريها 24
رابطه پاداش با عملكرد 24
رعايت اصل برابري حقوق 25
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش: 32
تاريخچه ارزشيابي عملكرد: 34
تعاريف ارزشيابي: 36
در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي 38
ضرورت و اهميت ارزشيابي: 38
اهداف ارزيابي عملكرد 42
برنامه ريزي نيروي انساني: 44
كارمند يابي و انتخاب: 44
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي 45
آموزش و تربيت كاركنان 45
تعيين مسير شغلي: 46
حقوق و مزايا: 46
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان: 47
نظريه هاي ارزيابي 49
انواع ارزيابي 50
ارزيابي سرپرست مستقيم 51
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس: 52
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر 53
ارزيابي گروهي 53
ارزيابي از طريق خود سنجي 54
عوامل موثر بر ارزيابي 55
شاخص هاي ارزيابي 56
مراحل ارزيابي 58
ويژگي هاي ارزشيابي 59
روشهاي ارزشيابي 60
3) مصاحبه ارزشيباي با استفاده از شيوه هاي علوم رفتاري: 62
روش مقياس 63
عامل سنجي 65
روش ثبت و قايع حساس 66
روش توصيفي 67
روش قياسي (استانداردهاي كار) 67
روش درجه بندي 68
مقايسه دو به دو: 68
توزيع اجباري 69
انتخاب اجباري 70
ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف 73
روش بررسي داخلي 78
روش ارزيابي گروهي 78
مصاحبه پاياني 79
موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني82
موانع رواني و رفتاري 82
عينيت نداشتن 83
تعميم (اثر هاله اي) 83
سختگيرانه، تاهل يا محافظه كاري 84
تازگي 85
مقابله 86
محاكمه بجاي ارزيابي 86
تعصبات شخصي ارزياب 87
موانع فني واجرايي 87
نكات مهم در طراحي سيستم ارزيابي 88
عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي 90
ويژگيهاي سيستم ارزيابي عملكرد كار آمد 93
فصل سوم- روش انجام تحقيق
روش انجام تحقيق 98
فصل چهارم- بررسي و تحليل اطلاعات
بررسي وتحليل اطلاعات جمع آوري شده 97
بررسي پاسخهاي افراد به سوالات پرسشنامه102
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه راه حلها
پيشنهادات 123
پرسشنامه و فرم ارزيابي كاركنان قراردادي125
منابع و ماخذ 129

Specs
Release date:خرداد ۵, ۱۳۹۳
Last updated:September 6, 2014
Current version:ورد آفیس
Product type:DOC
File format:DOC
File size:715 kb