پايان نامه حسابداري و حسابرسي دولتي 95 ص

تاريخچه حسابداري و حسابرسي
از آنجائيکه جوامع بشری همواره در حال پيشرفت و دستيابی به نا شناخته ها ميباشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهای مالی در هر توسعه ای غير قابل انکار است. نياز به توسعه حسابداری روز به روز افزايش می يابد .

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نيازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يکی تهيه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه می گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاری تحولاتی در سيستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب رياضيات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گرديد . وی يک کشيش ايتاليائی و در واقع يک رياضيدان بود که در اين کتاب مهارت تجزيه و تحليلگری خود را در جهت توصيف سيستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اينکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائيهای ثابت ندارد و نيز تمايزی بين اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دليل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداری توسعه يافت .در آمريکا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتی سرمايه های شخصی زيادی درکمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سيستمهای حسابداری از اهميت بيشتری برخوردار گرديدند .

فهرست
عنوان صفحه
گفتار اول : تاريخچه حسابداري و حسابرسي
تاريخچه 1
دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي 3
دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري 3
دوران انقلاب صنعتي 6
حسابداري حرفه اي و حسابرسي 6
نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي 7
حسابرسي در شركتهاي تجاري 8
گفتار دوم : حسابداري چيست ؟
مقدمه 10
حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است 10
تعريف حسابداري دولتي 11
مشخصات يك موسسه دولتي 11
تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي 12
مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني 12
كاربرد حسابداري دولتي 14
استفاده كنندگان حسابداري دولتي 15
مباني حسابداري 17
– مبناي نقدي 18
– مبناي تعهدي 18
– مبناي نيمه تعهدي 19
– مبناي تعهدي تعديل شده 20
– مبناي نقدي تعديل شده 20
بودجه بندي 22
كنترل بودجه 22
مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه 22
نقطه سر به سر 23
حسابداري بهاي تمام شده 24
روش هاي طبقه بندي هزينه ها 26
مراكز هزينه 27
انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه 27
گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي
مقدمه 30
ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي 31
شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي 32
سيستم حسابهاي ملي 33
سيستم آمارهاي مالي دولت 34
صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت 36
تغيير نظام بودجه ريزي در ايران 36
گفتار چهارم : حسابرسي . . .
مقدمه 38
تعريف و هدف حسابرسي 39
فلسفه و جايگاه حسابرسي 39
انواع حسابرسي 41
تحول در متدولوژي حسابرسي 44
تحول در هدفهاي حسابرسي 46
گفتار پنجم : حسابرسي دولتي
اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي 47
شناخت حسابرسان 48
اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار 49
نكات كلي در حسابرسي 51
سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور 53
برنامه حسابرسي سنتي 56
1- روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت ) .. 58
2- برنامه حسابرسي دفاتر 59
3- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي 61
4- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي 62
5- برنامه حسابرسي تضمينات 62
6- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار 64
7- برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي 65
ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور 66
الف- واحدهاي درون سازماني 66
ب- واحدهاي برون سازماني 69
ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور 72
الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي 72
ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي 73
ج- سازمان بازرسي كل كشور 74
د- سازمان حفاظت محيط زيست 74
گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي
حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي 75
منابع و مآخذ 78