پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني رشته نرم افزار كامپيوتر – اتوماسيون سيستم آشپزخانه مرکزی

چكيده :

با توجه اينکه سوددهی بيشتر وصرفه جويی در زمان نکته اصلی ومهم در تجارت مي باشد يکی از  راهکارهای مهم و موثر در  تحقق اين امر ، استفاده از تکنولوژی های کامپيوتری می باشد که شکل پيشرفته آنرا در تجارت الکترونيک وتجارت اينترنتی مشاهده می کنيم اين پروژه در راستای تحقق اين خواسته در يک آشپزخانه مرکزی می باشد.

مراجعه به آشپزخانه های مرکزی در آشنايی اوليه با اين  سيستم گامی مهم می باشد که در اين راستا ابتدا به آشپزخانه های معتبر سطح شهرستان کردکوی مراجعه کرده وبا دريافت رويه های مکتوب موجود در برخی از آشپزخانه هاوهمچنين  برقراری ارتباط نزديک با برخی از مسولين شاغل در آن و انجام مصاحبه های مفيد با برخی از شاغلان محيط کاری آن مکان انجام شد، اطلاعات اوليه وخوبی در مورد آشپزخانه مرکزی وچگونگی کار آنها دراختيار من قراردارد.

نتيجه نهايی عمليات خريد ،فروش ،عمليات آماری در راستای فعاليتهای دريافت از عرضه کننده و تحويل به خريدار و گزارشهای آماری جهت ارائه به مدير

سيستم و سرانجام بهبود فعاليت آشپزخانهمی باشد .

اين سيستم ، کاربردی بوده ومی توان از آن در آشپزخانه های مرکزی استفاده کرد و باعث صرفه جويی در زمان ، نيروی کار، و  هزينه ها می شود. از نتايج  ديگر اين سيستم امنيت اطلاعات بوده وهمچنين مديريت وبرنامه ريزی را برای مديران ، با ارئه اطلاعات مفيد ، اعم از گزارشات مختلف ،و جستجوها  وغيره…. ممکن می سازد.

 

فهرست                            

مقدمه    ………………………………………………………………………………………………….   1

 چكيده …………………………………………………………………………………………………..   2

فصل اول : تعريف و امكان سنجي سيستم     

1-1  تعريف مسئله  ………………………………………………………………………………..   5

2-1  اهداف مسئله  ………………………………………………………………………………..   6

        1-2-1  اهداف كلي  …………………………………………………………………….   6

        2-2-1  اهداف جزئي ……………………………………………………………………   6

3-1  محدوده سيستم  …………………………………………………………………………….   6

4-1  كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع  ………………………………………………..   6

5-1  امكان سنجي سيستم  ……………………………………………………………………..   6

فصل دوم : تجزيه و تحليل سيستم 

1-2  دياگرام متن  …………………………………………………………………………………   8

2-2  نمودار گردش داده ها(DFD)  ……………………………………………………….   9

       1-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 1  ……………………………………………   9

       2-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 2  ……………………………………………   10

       3-2-2  نمودار گردش داده ها سطح 3  ……………………………………………   12

3-2  نمودار ER  ………………………………………………………………………………..   13

4-2  تشريح خصوصيات موجوديت ها  …………………………………………………..   15

فصل سوم :  پياده سازي سيستم 

1-3  ويژگها و علل انتخاب زبان برنامه نويسي   ……………………………………….   17

2-3  ويژگها و علل انتخاب زبان پايگاه داده  ……………………………………………   19

3-3  تشريح ايجاد بانك اطلاعات  ………………………………………………………….   20

     1-3-3    نحوه ايجاد جدول  ……………………………………………………………   20

     2-3-3   رابطه ها در ارتباطات  ………………………………………………………..   21

4-3   تشريح و طراحي منو ها  ………………………………………………………………..   29

5-3   تشريح و پياده سازي فرم ها  ………………………………………………………….   32

فصل چهارم :   راهنماي كارياب سيستم

1-4   نرم افزار هاي مورد نياز سيستم  ……………………………………………………..   82

2-4   سخت افزارهاي مورد نياز سيستم  …………………………………………………..   82

3-4   نحوه ي نصب برنامه  ……………………………………………………………………   82

4-4   نحوه اجراي برنامه  ………………………………………………………………………   82

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………….