پايان نامه بودجه 144 ص

مقدمه:
امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظايف دولتها مطالب زيادي مورد بررسي و نگاشته شده است. بويژه اينكه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت نيز بحثها و بررسي هاي متعددي انجام شده است. در ايران و ديگر كشورهاي جهان سوم ودر حال توسعه،

برخلاف كشورهاي توسعه يافته صنعتي، دولت نقش اساسي در رشد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي دارد كه عنايت به اهداف دولت در اين جوامع، مانند اشتغال كامل، توزيع عادلانه درآمد و ثروت، كاهش تورم و ثبات قيمتها، رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي اهميت نقش دولت را روشن مي سازد، از اين جهت اكثر دولتها جهت دستيابي به اهداف فوق از سياستهاي مالي و پولي استفاده مي كنند. در ايران نيز دولت با تسلط بر اهرمهاي مالي و پولي بويژه در سالهاي پس از انقلاب وبا ملي كردن بانكها و صنايع بزرگ و معادن و غيره، ضمن اداره پولي و مالي جامعه، چگونگي حركات پولي و مالي و سرمايه گذاري جامعه را تحت كنترل و نظارت خود درآورده است.
با توجه به مراتب فوق چگونگي تامين هزينه هاي مالي دولتها در راه رسيدن به اهداف و انجام وظايف آنها يكي از مباحث اقتصادي است. اصولا دولتها مخارج و هزينه هاي مالي خود را از راههايي چون ماليات و خدمات تعيين مي كنند،در ايران بيشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشكيل مي دهد، هنگامي كه درامدهاي دولت، با هزينه هاي آن انطباق نداشته باشد دولت دچار كسري بودجه مي شود كه جهت تامين مالي آنها از راههاي گوناگون اقدام مي كند.
دركشور ما طي ساليان گذشته بودجه دولت همواره از كسري برخوردار بوده است و دولت جهت تامين مالي آن بيشتر متوسل به استقراض از بانك مركزي گرديده است.
از سوي ديگر بانك مركزي كه متولي تدوين و تنظيم سياستهاي پولي كشور است براساس قانون عمليات پولي و بانكي داراي اهدافي مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دريافتهاي ارزي، تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي جامعه مي باشد كه در جهت رسيدن به اين اهداف، اتخاذ سياستهاي پولي مناسب و اجراي صحيح خط مشي هاي تدوين شده اجتناب ناپذير است.

1-1-مقدمه: 1
2-1-تعريف موضوع تحقيق: 3
3-1-تعريف مسئله: 6
4-1- هدف از انتخاب موضوع: 7
5-1-اهميت موضوع: 8
6-1- فرضيات تحقيق: 9
7-1- قلمرو تحقيق: 11
8-1-محدوديت هاي تحقيق: 11
9-1- روش تحقيق: 12
10-1- تعريف متغيرها: 13
11-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات: 14
12-1-جمع بندي: 15
1-2-مفهوم و تعاريف بودجه دولت: 17
2-2- اصل تعادل بودجه: 18
1-2-2- عدم تعادل در بودجه دولت: 19
2-2-2- رعايت توازن ساليانه در بودجه (نظريه كلاسيكها): 20
3-2-2- حمايت از تعادل در بودجه، ولي نه به صورت ساليانه: 22
3-2- تعادل بودجه درماليه جديد: 23
الف- تعادل مالي: 23
ب-تعادل اقتصادي: 26
ج-تعادل پولي: 29
4-2- تعريف كسري بودجه: 30
الف- تعريف كسري بودجه از نظر كلاسيكها وكينزين ها: 31
ب- مفهوم كسري بودجه دولت از نگاه بدهي: 33
هـ) تعريف كسري بودجه دولت در ايران: 35
5-2- تاريخچه سياست كسري بودجه: 37
6-2- انواع كسري بودجه و اثرات اجتماعي و اقتصادي آنها: 40
ب- كسر بودجه ناشي از شرايط اقصادي: 40
ج-كسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادي: 41
7-2- سياست مالي كسري بودجه: 42
1-7-2-سياست كسري بودجه به منظور توسعه اقتصادي: 43
2-7-2-سياست كسري بودجه به منظور مقابله با ركود اقتصادي: 44
8-2-چگونگي اعمال سياست مالي از طريق بودجه: 44
1-8-2- سياست هزينه اي: 45
2-8-2- سياست مالياتي: 47
3-8-2- سياست قرضه: 48
9-2- آثار اقتصادي تامين كسري بودجه: 49
مفهوم كسري بودجه در اين تحقيق: 50
10-2-تورم: 52
1-10-2- انواع تورم بر مبناي عوامل ايجاد كننده: 53
الف- تورم ناشي از فشار تقاضا: 53
ب- تورم ناشي از فشار هزينه: 55
2-10-2- انواع تورم براساس درجه شدت آنها: 56
الف- تورم خزنده(خفيف، عادي) (Greeping inflation): 56
ب- تورم تازنده(شتابان) (Golloping inflation): 56
3-10-2- تورم ساختاري(بنياني): 57
4-10-2-بررسي آثار كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر تورم: 60
11-2- سرمايه گذاري: 61
1-11-2-مفهوم تشكيل سرمايه و اهميت آن: 63
2-11-2-سرمايه گذاري خصوصي و دولتي: 63
3-11-2-ماهيت سرمايه گذاري بخش خصوصي: 64
4-11-2- سياست مالي و سرمايه گذاري: 64
5-11-2- تاثير سياستهاي مالي دولت بر سرمايه گذاري: 65
1-5-11-2-سياستهاي مالي جانشيني جبري(Crowding out): 67
6-11-2-سياستهاي پولي و سرمايه گذاري: 72
7-11-2- آثار تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي: 73
1-7-11-2-رابطه پس انداز و سرمايه گذاري 74
2-7-11-2- مكانيزم آثار تامين كسري بودجه دولت توسط بانك مركزي بر سرمايه گذاري خصوصي 76
12-2- توليد ناخالص داخلي: 77
1-12-2-تعريف توليد ناخالص داخلي: 78
2-12-2-اهميت و كاربرد حسابهاي مالي: 78
3-12-2-حسابداري ملي در ايران: 79
13-2-اهداف مشترك دولت و بانك مركزي: 80
1-13-2- تعيين اهداف مشترك دولت و بانك مركزي: 80
الف- اهداف بانك مركزي: 81
ب-اهداف دولت: 81
اهداف 83
كمك به رشد اقتصادي 83
توليد ناخالص ملي 83
بازرگاني خارجي 83
بازرگاني داخلي 83
حفظ ارزش پول 83
صادرات 83
واردات 83
2-13-2-ارزيابي هدف: 85
در آمد ملي 84
1-2-13-2-هدف اول: (حفظ ارزش پول): 85
الف- شاخص اول- حفظ قدرت خريد پول: 86
ب- شاخص دوم- كاهش نرخ تورم: 86
ج- شاخص سوم- تثبيت قيمت ها: 87
2-2-13-2- هدف دوم: حفظ موازنه تراز پرداختها و دريافتهاي ارزي: 87
الف- شاخص اول- تراز بازرگاني: 88
ب- شاخص دوم- تراز حساب جاري: 89
ج-شاخص سوم- حساب سرمايه: 89
3-2-13-2- هدف سوم: تسهيل مبادلات بازرگاني: 90
الف- شاخص اول- صادرات: 91
ب- شاخص دوم-واردات: 92
ج-شاخص سوم- مبادلات داخلي: 92
4-2-13-2-هدف چهارم: رشد اقتصادي: 93
الف- شاخص اول- توليد ناخالص داخلي: 94
ب- شاخص دوم- توليد ناخالص ملي: 94
ج-شاخص سوم-درآمد ملي: 94
د-شاخص چهارم- درآمد سرانه: 95
14-2- راههاي مختلف تامين مالي كسري بودجه و آثار آن: 95
15-2-اهميت استقراض ملي: 98
16-2- استقراض داخلي در مقابل استقراض خارجي: 99
17-2- مقايسه استقراض با راههاي ديگر تامين مالي مخارج دولت: 100
18-2- دريافت وام از بانك مركزي: 103
1-18-2- تامين كسري بودجه موقت از طريق استقراض از بانك مركزي: 105
2-18-2-تامين كسري بودجه دائمي از طريق استقراض از بانك مركزي: 107
19-2- تحقيقات انجام شده در مورد اقتصاد ايران: 108
ب-مطالعات تانزي: 117
1-5- نتيجه گيري 122
2-5- ارائه راه حلها و پيشنهادات: 124
1-2-5- راههاي كاهش كسري بودجه در ايران: 125
1-1-2-5- افزايش درآمدها: 126
الف- افزايش درآمدهاي نفتي: 126
ب- افزايش درآمدهاي غيرنفتي: 127
ج-افزايش درآمدهاي مالياتي: 128
1-مالياتهاي مستقيم: 129
2-مالياتهاي غيرمستقيم: 130
2-1-2-5- كاهش هزينه ها: 131
2-2-5- واگذاري امور دولتي به بخش خصوصي: 132
1-2-2-5- فروش سهام شركتها و كارخانجات دولتي و ملي شده: 133
2-2-2-5- واگذاري معادن به بخش خصوصي: 133
3-2-5- روشهاي تامين كسري بودجه در ايران: 134
1-3-2-5- انتشار اوراق مشاركت: 134
2-3-2-5- استفاده از تسهيلات خارجي: 135
3-5- نتيجه گيري جمع بندي و حصول به اهداف بانك مركزي: 136
فهرست منابع و ماخذ: 140
منابع لاتين: 144