پايان نامه. انواع نقاله ها و آسيابها نيشكر 216 ص

آشنايي با تجهيزات توزين ، تخليه و انتقال نيشكر و نقاله اول ، دوم ، سوم ، چاقوهاي اول ، دوم ، سوم ، Leveler ، شردر، كراشر ، آشنايي با موتورهاي چاقوها و نقاله ها و آهن رباي نيشكر :

نيشكر ورودي به كارخانه از نظر تهيه و تنظيم آمار و آگاهي از ميزان قند موجود در نيشكر ورودي و تعيين درصد ضايعات قندي در جريان پروسس تهيه شكر لازم است كه اطلاعاتي نيز در زمينه توزين نيشكر ورودي و هدف از كار آنها داشته باشيم . معمولاً سر راه نيشكرهاي ورودي به كارخانه يك نوع دستگاه توزين وجود دارد كه كاميون روي اين دستگاه توزين رفته و وزن شده و خارج مي شود و چون قبلاً در اول بهره برداري كاميون وزن شده ، وزن بدست آمده را منهاي وزن كاميون كرده و لذا وزن نيشكر بدست مي آيد . همچنين در طول اين مسير ( تا رسيدن به محل تخليه ) يك نمونه گيري از نيشكر انجام مي شود تا درصد خاشاك و ( اگر نيشكر از زارعين خريداري شود ) درصد قند آن مشخص شود هر چند كه نمونه برداري در اين محل به دليل خاشاك و گل و لاي همراه آن نشان دهنده نيشكر ناخالص خواهد بود . اين نمونه برداري معمولاً در كشت و صنعت كارون توسط دستگاهي به نام گراب لودر صورت مي گيرد كه به طور ثابت در محل ورود نيشكر قرار دارد . معمولاً از نيشكرهاي ورودي به كارخانه نمونه برداري كرده ( البته نه از همه كاميونها) و با روش 4/1 يك نمونه بدست آورده و آناليزهاي لازم روي آن انجام مي گيرد . روش 4/1 روشي است كه ابتدا نمونه ها را به 4 قسمت كرده و به صورت ضربدر دو نمونه برداشته و دو نمونه ديگر را خارج مي كنيم و همين طور روش را تا بدست آوردن يك نمونه 20 كيلويي ادامه مي دهيم .

فصل اول
انواع نقاله ها و آسيابها
1 ـ‌ آشنايي با تجهيزات توزين، تخليه و انتقال نيشكر و نقالة اول، دوم، سوم، چاقوهاي اول، دوم، سوم، Leveler ، شردر ، كراشر ، آشنايي با موتورهاي چاقوها و نقاله ها و آهن رباي نيشكر
2 ـ فصل تعميرات
3 ـ آسيابها

فصل دوم
پالايش شربت خام
1 ـ ترازو
فصل تعميرات
2 ـ گرم كننده هاي شربت
چگونگي حركت شربت
گازهاي غير قابل تقطير
فصل تعميرات
3 ـ فلاش تانك : Tlash Tank
4 ـ كلاريفاير
5 ـ فيلتر ها (خام)
فصل تعميرات
فصل سوم
قسمت خام
1 ـ اواپراتورها
بريكس
آبهاي كندانس
جريان شربت در تبخير كننده ها
ضايعات قندي ناشي از انورسيون
جمع شدن رسوبات در تبخير كننده ها
تركيبات رسوبات
رسوب زدايي (تميز كردن) تبخير كننده ها
2 ـ مخازن سيروپ
3 ـ ديگ هاي طبخ
تشريع يك روش سه پختي
پخت دوم يا پخت B
پخت سوم يا پخت C
4 ـ كريستا ليزورها.
ناو
5 ـ ماشين هاي سانتريفوژ
ماشين هاي سانتر يفيوژ C
سنجش ارتعاش در ماشين ها
مراقبت از ماشين ها
6 ـ انواع بخار
فصل چهارم
قسمت تصفيه
1 ـ ملتر
2 ـ الك
3 ـ‌ Mell Tank
4 ـ اشباع كننده ها
5 ـ تانك كربنيشن
6 ـ فيلتر هاي فشاري
7 ـ تريت منت تانك
8 ـ فيلترهاي شمعي
9 ـ تبخير كننده ها
10 ـ مخازن جمع آوري و ذخيره ليكور و پس آب آن بعد از تبخير كننده ها
11 ـ ديگ هاي طبخ ( پن ها )
فصل پنجم
آزمايشگاه
1 ـ ميز تصفيه
گرم در ليتر
2 ـ ميز خام
بدست آوردن پل و Bx و نهايتاً pty
3 ـ اندازه گيري قند آب درين
4 ـ آزمايشگاه آسيابها
پل باگاس و رطوبت باگاس
محاسبه درصد فيبر
5 ـ نمونه برداري از شربت اول آسياب ، آخر آسياب ، شربت مخلوط و كلاريفاير (سرريزها)
6 ـ ميز آزمايش كوره هاي بخار
نحوة كار با دستگاه DR/2000 جهت آزمايش فسفات
نحوة كار با دستگاه DR/2000 جهت آزمايش هيدازين.
دستگاه كنداكتومتر
اندازه گيري PH
اندازه گيري P قليايي و M قليايي
آزمايش هيدارت
آزمايش كلرور
آزمايش هيدرازين
مقدار فسفات اندازه گيري مواد جامد حل شده ( «TDS» آب كوره ها)
آزمايش آبهاي برگشتي
آزمايش سختي آب
آزمايش اينورت
آزمايش فسفات در شربت مخلوط (mix)
7 ـ ميز كارشناسي
فصل ششم
كورة آهك

1 ـ سنگ آهك
2 ـ سوخت
3 ـ توضيح كورة آهك

فصل هفتم
كوره هاي بخار
steam drum

فصل هشتم
نيروگاه
1 ـ اطاق فرمان
2 ـ توربين ژنراتور
3 ـ فيدرهاي برق شبكه
4 ـ كمپرسور صنعتي
5 ـ كمپرسور ابزار دقيق
6 ـ رطوبت گيرها
7 ـ سيستم تهويه
8 ـ پمپ هاي برگشتي
9 ـ كندانسرها
10 ـ ديزل ژنراتورها

فصل نهم
تعمیر ونگهداری
1- ضرورت ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات
2- سیاست های تعمیر و نگهداری
3- هزینه ها در تعمیر و نگهداری
4- انبارداری
5- نقش انبار
6- انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی
7- موجودی انبار
8- موقعیت سازمانها انبار در سازمانهای بازرگانی و دولتی
9- حفاظت صنعتی
10- استقرار کارگاه در انبار
11- استفاده از فضای حداکثر انبار
12- عملیات حسابداری خرید و انبار
13- هدف و فوائد نظارت بر موجودی
14-