پايانامه کارشناسي ارشد M.SC گرايش زراعت – بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع

پايانامه کارشناسي ارشد M.SC گرايش زراعت
بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع
چکيده
نعناع ( Mentha piperita L.) از گياهان دارويي بسيار با ارزش است که داراي کاربرد وسيعي در صنايع بهداشتي و آرايشي ،شيريني سازي ، نوشابه سازي، ادويه سازي وداروسازي می باشد. به منظور مقايسه اثرات كود اوره و اوره با پوشش گوگردي بر روي عملكرد، جدب عناصر ، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع آزمايشي در سال 1386 انجام گرديد. آزمايش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد . کود اوره و اوره با پوشش گوگردی به عنوان فاکتور اول و سه سطح 57،46،23 گرم در متر مربع نيتروژن خالص بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که اوره با پوشش گوگردي سبب افزايش وزن خشك و تر ريشه در مقايسه با اوره معمولي گرديد. همچنين طول برگ تحت تاثير ميزات ازت بكاربرده شده قرار گرفت و افزایش يافت. در رابطه با ميزان ازت در برگ مشخص گرديد كه با بكار بردن كودهاي ازته ميزان ازت برگ افزايش یافت. بيشترين ميزان ازت در برگ در تيمار 46 گرم در متر مربع اوره معمولي و با پوشش گوگردي بدست آمد. تعداد برگ و طول ساقه تحت تاثير تيمارها قرار گرفت بطوريكه ميزان 46 گرم در متر مربع اوره با پوشش گوگردي نسبت به بقيه تيمارها تعداد و طول ساقه را افزایش داد. در اين تحقيق مشخص شد كه اثرات نوع كود بر درصد اسانس موثر بوده و بيشترين ميزان اسانس در تيمار كود اوره با پوشش گوگردي مشاهد شد. همچنین در بين غلظتهاي مختلف، غلظت 46 گرم در متر مربع ازت بيشترين درصد اسانس و 23 گرم در متر مربع كمترين ميزان اسانس را داشت. بنابراين مشخص گردید با افزايش ازت ميزان اسانس گياه افزايش مي يابد وليكن اين ميزان افزايش تا تیمار 46 گرم ازت در متر مربع تاثير گذار بود و با افزايش غلظت ازت از 46 به 57 گرم در متر مربع ميزان اسانس كاهش نشان داد. در بين پارامترهاي اكوفيزيولوژيك تنها فتوسنتز تحت تاثير تيمار 23 گرم در متر مربع قرار گرفت و افزایش نشان داد. نتايج نشان داد كه با افزايش ميزان غلظت كود ازت بكاربرده شده ميزان فتوسنتز نه تنها افزايش نشان نداد بلكه كاهش نيز يافت.

کلمات کليدي : نعناع، نيتروژن، اوره با پوشش گوگردي، تعداد برگ، اسانس، عملکرد
قسمتی از فهرست مطالب
مقدمه: 9
1-1- تاريخچه : 14
1-2 – پراکنش 15
1-3- گونه هاي مختلف گياه نعناع : 15
نعناع بياباني –نعناع صحرائي – نعناع وحشي – نعناع آبي – ضميران – نعناع – نعناع کوهي (55): 15
1-3-1-گونه هاي خودروي نعناع در ايران : 15
1-4 -گياهشناسي : 16
1-5 – موارد مصرف: 17
1-6 ـ مواد موثره: 18
جدول1-1- فهرست داروهاي گياهي حاوي ماده موثره نعناع در ايران (18) 18
1-7- نيازهاي اکولوژيکي: 20
1-10- مراقبت ونگهداري: 22
1-11- برداشت: 23
جدول2-1- انواع کودهاي نيتروژن و درصد نيتروژن 30
3-5-1- اندازه‌گيري پارامترهاي مرفولوژيكي و رشدي 51
3-5-2- اندازه‌گيري پارامترهاي فيزيولوژيك 51
3-5-4- استخراج و اندازه‏گيري مواد معدني برگ 52
3-5-4-1- تهیه عصاره گیاهي 52