پان نامه سيستم هاي مديريت محتوا56ص

خلاصه پايان نامه:
در اين پروژه تحقيقاتي ابتدا با نگاهي گذرا و مختصر سيستم هاي مديريت محتوي معرفي شده است سپس بر روي يك نمونه cms به نام postnuke تمركز كرده و معرفي و تجزيه و تحليل آن آمده است.
ابتدا سعي شده كه مراحل نصب را به صورت گام به گام و بصري ذكر گردد.

همچنين تعدادي از ماژول ها و theme هاي آن معرفي شده كه در بخش مستندات نمونه اي از كدهاي برنامه نويسي ماژول هم آورده شده است ضمنا براي آشنايي بيشتر نكاتي راجع به توسعه ماژول و نحوه ماژول نويسي هم آمده است.
مقدمه: 2
فصل اول 3
سيستم هاي مديريت محتوي (cms) 3
فصل اول 4
سيستم مديريت محتوا (CMS) چيست؟ 4
فصل دوم: 6
Postnuke 6
بخش اول: كليات postnuke 7
معرفي postnuke 7
سابقه postnuke 8
مجوز postnuke 8
خصوصيات اصلي postnuke 9
بخش دوم: نصب postnuke 12
خطوط فرمان نمونه براي mysql: 14
خطوط فرمان نمونه براي posthtresql: 14
روش نصب دستي 21
ارتقاء يا upgrade كردن 22
خطاهاي رايج نصب 27
بخش سوم: مديريت 27
افزودن صفحات HTML يا php به سايت 27
نحوه تغيير در منوي اصلي 28
2- اضافه كردن آيتم ها 29
3- حذف كردن آيتم ها 30
4- جابه جا كردن آيتم ها 30
حذف و اضافه پيام هاي مدير 30
اضافه كردن پيام هاي مدير 31
تغيير صفحه آغازين سايت 31
افزودن آيتم به منوي شخصي 31
نحوه جابه جايي postnuke 32
ايجاد قالب هاي متمايز 33
گذاشتن ماژول در postnuke 34
معرفي چند ماژول 35
بخش چهارم: توسعه يك ماژول potnuke 37
معرفي 37
گام هاي اساسي 38
ساختار يك ماژول PN 40
جزئيات: 41
نصب و مقدار دهي اوليه ماژول 41
توصيف تمام جداول sql موجود در فايل pntables. php 41
ايجاد يا حذف جداول aql داخل فايل “pnint. php” 41
آزمايش و بررسي صحت جداول sql پايگاه داده 42
واسط كاربر و مدير 42
جدا سازي توابع خاص 43
كلاس ها و توابع 43
توابع رسمي‌API 43
كتابخانه ADODB 44
مديريت استنثناها 44
امنيبت و مجوزها 44
اشياء HTML 45
ماژول هاي چند زباله 45
فصل سوم: 47
مستندات 47
فصل چهارم: 49
ارزيابي و نتيجه گيري 49
ارزيابي پروژه: 50
نتيجه گيري: 50
پيشنهاد در مورد ادامه كار 51
منابع: 52