پارك چيتگر 137 ص

1- مقدمه
فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.

پارکها یکی از عوامل شکل دهنده شهرها بشمار می آیند و بدلیل فضای سبز قابل ملاحظه خود،علاوه بر داشتن تأثیرات زیست محیطی به سبب ایجاد چشم اندازهای زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهمی بسزا دارند. ثمر بخشی پارکها درتناسب میزان انبوهی و تنوع درختان، درختچه ها،بوته های آن و فضای باز، معابر ، امکانات و وسعت آن قرار دارد. پارکهای وسیع بیش از پارکهای با وسعت کم در آب و هوای محخلی مناطق شهری تأثیر دارند. طبق مطالعات انجام شده (1974. Serber ) حداقل وسعتی را که یک پارک می تواند تأثیر ملموس خود را درآب و هوای مجاور خود بگذارد ،2/1-1 هکتار است. بهر جهت بیشترین پارک در آب و هوای شهرها مربوط به بخش درخت زار آن است وهر چقدر وسعت درخت زار بیشتر باشد، تأثیرات مفید آن بیشتر است. (1974-Sperber) .
اولین پارک دنیا که با وسعت زیاد، به منظور حفظ و حمایت منابع طبیعی بکر و جالب توجهش برای عموم مردن و نسلهای آینده و استفاده ازمنافع تفریحی، علمی، فرهنگی آن با سیستم خاصی در وسعت بیش از 800 هزار هکتار تأسیس گردید،پارک ملی یلواستون (Yellowstone) د رکشور ایالات متحده است که درسال 1872 میلادی تأسیس گردیده است. از آن به بعد ایجاد پارکها به سیستم پارکهای ملی و سیستمهای دیگر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافت.
در ایران نیز تبدیل اراضی لم یزرع اطراف شهرها مخصوصاً تهران به پارکهای مصنوعی وغرس نهال به وسعت قابل ملاحظه در آنها از جمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز، پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور به عمل آمده است.
اگر چه اولین پارک جنگلی دست کاشت به عنوان پارک اهواز درسال 1342 دراهواز احداث گردید ولی پارک جنگلی خرگوش دره تهران (با وسعتی بالغ بر 140 هکتار) اولین تفریحگاه جنگلی (جنگل دست کاشت) است که در ایران پس از ملی شدن جنگلها، به منظور ایجاد فضای سبز و محلی برای تفریح شهروندان تهرانی در سال 1343 احداث گردید.
2- ضرورت تحقیق
با نگاهی به پیشینه پارکهای جنگلی دست کاشت در می یابیم که تأسیس اکثر این پارکها دردهه 40 قرن اخیر و پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اتفاق افتاده است. زمانیکه جنگلکاری و تب کشت سوزنی برگان در ایران بالا گرفته بود و با مطالعات بسیار محدود اولیه ومنابع اندک موجود در آن زمان اقدام به کاشت سوزنی برگان در سطوح وسیع گرید که ماحصل آن پارکهای جنگلی دست کاشت بزرگی هستند که ما امروزه آنها را به نامهای چیتگر ، لویزان، سرخه حصار و … می شناسیم پارکهای جنگلی ای که از بدو احداث آنها حدود 30 سال می گذرد.

فهرست عناوين
عنوان صفحه
1- مقدمه
2- ضرورت تحقیق
3- کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر
3-1- موقعیت و وسعت پارک
3-2- تارخچه پارک
3-3- آب و هوای پارک
3-3-1- درجه حرارت
3-3-2-بارندگی
3-3-3- باد
3-4- پستی و بلندی
3-5- ژئومورفولوژی
3-6- سنگ شناسی
3-7- خاک شناسی
3-8- هیدرولوژیچ
3-9- ترکی توده های درختی
عنوان صفحه
3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی
4- عوامل مخرب پارک
4-1- عوامل مخرب غیر زنده
4-2- عوامل مخرب زنده
5-روش بررسی
5-1- روش آماربرداری
5-2- تعداد قطعات نمونه
5-3- مساحت قطعات نمونه
5-4- شکل قطعات نمونه
6-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه
6-1- مشخصه های کلی
6-2- مشخصه های کمی
6-3- مشخصه های کیفیگ
7- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری
7-1- نتایج کمی
7-1-1- مساحت قطعات جنگلکاری شده
عنوان صفحه
7-1-2- ترکیب و درصد گونه ها
7-1-3- قطر
7-1-3-1- پراکنش قطری
7-1-3-2- مشخصات رقومی قطر
7-1-4- ارتفاع
7-1-4-1- مشخصات رقومی ارتفاع
7-1-4-2- منحنی ارتفاع
7-1-5- ضریب لاغری
7-1-6-تعداد درخت در هکتار
7-1-7- تعداد کنده در هکتار
7-1-8- طول تاج
7-1-10- زادآوریچ
7-1-11- علل عدم زادآوری
7-1-12- پوشش علفی
7-1-13- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-14- تاج پوشش در ردیف کاشت
عنوان صفحه
7-1-15- تاج پوشش بین ردیف کاشت
7-1-17- سایر صدمات
7-1-18- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ
7-1-19- بررسی روابط تاج پوشش با:
7-1-19-1- پوشش زادآوری
7-1-19-2- پوشش علفی
7-1-19-3- سطوح خالی از پوشش گیاهی
7-1-20- اشکوب بندی توده های درختی
7-2- نتایج کیفی
7-2-1- ضخامت پوست
7-2-2- شاخه دوانی
7-2-3- بررسی شادابی درختان
7-2-3-1- طول تاج سبز
7-2-3-2- رنگ برگ (سوزن)
7-2-3-3- تراکم برگ (سورن)
7-2-3-4-زردی

عنوان صفحه
7-2-4- فرم تنه
7-2-4-1- شاغولی بودن تنه
7-2-4-2- مستقیم بودن تنه
7-2-4-3- دوشاخگی
7-2-4-4- چند شاخگی
7-2-5- وضعین جوانه انتهایی
8- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
9- عکسها
10- منابع مورد استفاده