يك ساختار نوين براي مبدلهاي ac-ac با ورودي و خروجي سينوسي بدون نياز به خازن مدار واسط

يك ساختار نوين براي مبدلهاي ac-ac با ورودي و خروجي سينوسي بدون نياز به خازن مدار واسط
چكيده : مبدلهاي استاتيك ac-ac يا مبدلهاي فركانس از اولين و پركارترين سيستمهاي الكترونيك قدرت مي باشد .

بصورت سنتي اين مبدلها با ساختار ac-dc-ac ، يعني با يك مدار واسط dc باعث افزايش حجم و تلفات سيستم مي گردد . از طرف ديگر بخاطر عمر محدود خازنهاي الكتروليت بكار رفته در مدار واسط dc ، قابليت اطمينان مبدلهاي نوع ولتاژ وابسته به اين المانها شده كاهش مي يابد ، مبدلها مستقيم ac-ac يا مبدلهاي ماتريسي فاقد عيوب فوق هستند . ولي بخاطر عدم پيشرفت كليدهاي دوطرفه و مشكلات كموتاسيون جريان، مجدداً داراي قابليت اطمينان هستند در اين مقاله يك ساختار نوين براي مبدلهاي ac-ac ارائه مي شود كه ضمن دارا بودن شكل موجهاي سينوسي در ورودي و خروجي ، فاقد فيلتر هاي حجيم و بعضاً گران مدار وسط dc مي باشد . علاوه بر اين ، استفاده از مدولهاي رايج و مرسوم در بازار باعث سهولت ساخت ، ارزاني و قابليت اطمينان بالاي ساختار پيشنهادي مي گردد كليد زني مبدل پيشنهادي با الهام از روش مدولاسيون بردار فضائي در مبدلهاي ماتريسي انجام مي پذيرد .