نگاهی جامع بر هوش مصنوعی وتكنيكهای برنامه نويسی هوش مصنوعی 190ص

نگاهی جامع بر هوش مصنوعی وتكنيكهای برنامه نويسی هوش مصنوعی 190ص

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


فصل اول:  كليات هوش مصنوعي…………………………………………….11

1-1 مقدمه …………………………….12

2-1 فلسفه هوش مصنوعی………………………………………………………13

3-1تاريخچه پيچيده هوش مصنوعى ……………………………………..13

4-1تعریف و طبیعت هوش مصنوعی……………………………………….16

5-1آزمایش تورینگ ……………………………………………………………….17

6-1فلسفه ذهن  ……………………20

1-6-1 مساله ذهن وبدن  ……………………………………………………….20

1-1-6-1دوگانه انگاری (Dualism)  ………………………………….21

2-1-6-1نظریه این همانی  ……………………………………………………21

3-1-6-1تحقق پذیری چندگانه  ……………………………………………21

4-1-6-1رفتارگرایی (Behaviourism)  ………………………….22

5-1-6-1کارکردگرایی (Functionalism)  ……………………..22

6-1-6-1مسأله اذهان دیگر  …………………………………………………..22

7-1-6-1کیفیات ذهنی یا پدیداری  ……………………………………..23

1-7-1-6-1حیث التفاتی  ………………………………………………………24

8-1-6-1فیزیکالیسم  ……………………………………………………………..24

2-6-1محتوای ذهنی  …………………………………………………………….24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


1-2-6-1علیت ذهنی  ……………………………………………………………25

3-6-1پیوندگرایی ………………….25

4-6-1 گرایش‌های گزاره‌ای  …………………………………………………..26

1-4-6-1 فروکاهش(تحویل) ………………………………………………….26

5-6-1 هویت شخصی …………………………………………………………… 27

6-6-1 مدیریّت پیچیدگی ……………………………………………………  27

7-6-1 آگاهی     ………………… 29

1-7-6-1 برهان معرفت  ………………………………………………………..29

2-7-6-1 تبعیت وقوعی؛ فرارویدادگی (supervenience)  …………………………………………….29

8-1 هوش ازدحامی  ……………………………………………………………….30

1-8-1 جذابیت هوش ازدحامی در فناوری اطلاعات  ……………………………………………………………..31

1-1-8-1 مراحل طراحی یک سامانه  ……………………………………31

2-1-8-1 کاربردهای فعلی و آتی  …………………………………………32

3-1-8-1 روباتیک ………………..32

9-1 عامل‌های هوشمند  …………………………………………………………32

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


فصل دوم  :معرفي دقيقتر سيستم بر مبناي هوش مصنوعي  ………………………………………………….33

1-2 هوش مصنوعي چيست؟ …………………………………………………34

2-2 هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني ……………………………………….35

3-2 آشنايی با روش های هوشمند و كاربرد آنها در تكنولوژی  ……………………………………………..36

1-3-2 كاربردهاي كشاورزي  …………………………………………………36

2-3-2 کاربردهای صنعتی  …………………………………………………….36

3-3-2 کاربردهای نظامی  …………………………………………………37

 

فصل سوم  :شاخه هاي هوش مصنوعي  …………………………………38

1-3 سیستم‌های خِبره (Expert systems)  …………………39

1-1-3 حوزه‌های کاربرد  ………………………………………………………..41

2-1-3 مزاياي يک سيستم خبره چيست؟ …………………………….41

3-1-3مثال هايي از سيستم هاي متخصص تجاري  ……………………………………………………………….43

4-1-3 سيستم هاي متخصص چگونه کار مي کنند؟  ……………………………………………………………43

1-4-1-3 بانک اطلاعاتي ………………………………………………………..43

2-4-1-3 توليد کننده مکالمه.  ……………………………………………..44

2-3 آدمواره‌ها  ………………………45

1-2-3 روباتیک چیست ؟………………………………………………………..47

2-2-3 ویژگیهای یک روبات  …………………………………………………48

3-2-3 آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان  …………………………..48

4-2-3 حرکت در روبات  ……………………………………………………….50

5-2-3 لگو روبات(lego robot)   ………………………………………52

3-3 Fuzzy Logic يا منطق فازي…….………………………………………………………..….  53

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


1-3- 3 مقدمه اى بر تفكر فازى  ……..…………………………………………….…………….………………..54

2-3-2 دنياي فازي  ……………….56

3-3-3 پيشينه منطق فازي  …………………………………………………..57

4-3-3 مجموعه‌هاي فازي  ‌…………………………………………………….58

5-3-3 منطق فازي چگونه به‌كار گرفته مي‌شود  ………………….59

6-3-3 تفاوت ميان نظريه احتمالات و منطق فازي  ‌……………………………………………………………….62

7-3-3 كاربردهاي منطق فازي‌………………………………………………..64

8-3-3 منطق فازي و هوش مصنوعي  ‌…………………………………..65

4-3 Genetic Algorithm – GA الگوريتم ژنتيكي …………………………………………………………67

1-4-3 عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک  ………………………………..67

2-4-3 کاربردهای الگوریتم ژنتیک   ……………………………………..68

5-3 پردازش‌ زبان‌هاي‌ طبيعي‌ (NLP)  ………………………………..69

فصل چهارم :  تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي ……………………………………………71

1-4  W.ROGERSزبان ، شناخت و خلاصه پردازي …………………………………..73

2-4 خلاصه پردازي طبقه بندي شده (سلسله مراتبي )  ………………………………………………………..74

3-4 AI))چيست:   ……………….78

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


1-3-4 تجربه های بدست آمده  …………………………………………….80

2-3-4 زبانهاي برنامه نويسي   AI…………………………………………81

3-3-4 برنامه نويسي تابعي  ……………………………………………………83

4-4 خصوصيات مطلوب يك زبان AI.  ………………………………….84

1-4-4 پشتيباني از محاسبات سمبوليك  ……………………………..86

2-4-4 انعطاف پذير بودن كنترل:  …………………………………………89

3-4-4 پشتيباني از روش هاي برنامه نويسي جستجويي  ………………………………………………………90

1-3-4-4 خصوصياتي كه يك زبان بايد ايجاد كند:  ………………………………………………………………92

1-1-3-4-4 قابليت   Modularityكدها  …………………………93

2-1-3-4-4 قابليت گسترش  ………………………………………………94

3-1-3-4-4 ساختارهاي سطح بالاي مفيد  ………………………….96

4-1-3-4-4 پشتيباني از Prototype سازي اوليه  …………………………………………………………….97

5-1-3-4-4 قابل خواندن بودن برنامه  …………………………………97

6-1-3-4-4 فسرها.  ………………………………………………………………97

7-1-3-4-4 محيطهاي توسعه  ……………………………………………..98

4-4-4   Dynamic Binding and constraint propagation……………………………………………………………..98

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


5-4-4 تعاريف مشخص وواضح  ……………………………………………..99

5-4 ساير روشهاي برنامه‌نويسي  …………………………………………100

6-4 خلاصه اي دربارة LISP و PROLOG  ………………..101

1-6-4  PROLOG……………………………101

1-1-6-4 برنامه‌‌نويسي منطقي در   Prolog …………………..103

2-6-4 LISP  …………………..112

1-2-6-4 برنامه نويسي تابعي در   Lisp……………………………113

1-1-2-6-4 Syntaxنحووsemanticsمعانيlisp  ……………………………………………………..114
2-1-2-6-4 نوع داده ليست  ………………………………………………120

3-1-2-6-4 تعريف توابع جديد  ……………….………………………..122

4-1-2-6-4 تعريف ساختارهاي كنترلي  ……………………………124

5-1-2-6-4 تعريف توابع بازگشتي  …………………………………..125

6-1-2-6-4 توابع مرتبه بالا  ……………………………………………….127

7-1-2-6-4 ساير زبانهاي برنامه‌نويسي تابعي غير از   Lisp………………………………………………130

7-4 برنامه نويسي شيء گرا  ………………………………………………..132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


 

 

1-7-4 محيطهاي هيبريد  …………………………………………………..134

1-1-7-4 نمايش شيء گرا از محدوده اشياء  ……………………..134

2-1-7-4 قوانين نمايش اطلاعاتneuristic.  …………………134

3-1-7-4 پشتيباني از انواع روش هاي جستجو  ………………..135

4-1-7-4 توصيف دامنة كاربرد عملكرد متقابل و تأثيرات جانبي  ……………………………………….135

5-1-7-4 تداخلگرهاي گرافيكي  …………………………………………136

6-1-7-4 اجتناب از زبانهاي زيرين  ……………………………………136

7-1-7-4 توانائي ترجمه اطلاعات  ………………………………………136

2-7-4 يك نمونه هيبريد  ……………………………………………………136

3-7-4 انتخاب زبان كاربردي  ……………………………………………..137

8-4 يررسي اينكه کامپیوتر چگونه شطرنج بازی می‌کند؟  …………………………………………………..138

1-8-4 آناتومی یک نرم‌افزار شطرنج  …………………………………138

2-8-4 چرا بررسي شطرنج كامپيوتري؟   ……………………………138

3-8-4 اثر افق‌  ……………………140

فصل پنجم :  آينده هوش مصنوعى  …………………………………….150

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه


2-5 هوش مصنوعى جديد و هدف گذارى جديد  ……………….150

3-5 پيش بينى ها  ………………………………………………………………153

4-5 افق واقعى  …………………..154

5-5 تكنولوژی هوشمند  …………………………………………………………………….……….154

6-5 بررسی علوم دخيل در هوش مصنوعی  ……………………….156

1-6-5 بررسي هوشمندي  …………………………………………………..156

2-6-5 بررسی هوش مصنوعی گسترده :(DistributedArtificialIntelligence)…………………………………157

منابع ومآخذ  ……………………….162

 

1مقدمه:

دهه‌هاي‌ آغازين‌ سده‌ بيستم‌ ميلادي‌ و دوران‌ پيشرفت‌ شگرف‌صنعتي‌، همراه‌ با توليد خودرو بود كه‌ انقلاب‌ همه‌ جانبه‌اين‌ درترابري‌، افزايش‌ شتاب‌ جابجايي‌ و صدها كار و پيشه‌ جديد دررشته‌ها بازرگاني‌ بوجود آورده‌ است‌.
به‌ نظر مي‌رسد كه‌ سمبل‌ دوران‌ فراصنعتي‌ و نماد فرآورده‌هاي‌بي‌همتاي‌ قرن‌ آينده‌«هوش‌ مصنوعي‌»است‌. امروزه‌ موضوع‌هوش‌ مصنوعي‌ داغ‌ترين‌ بحث‌ ميان‌ كارشناسان‌ دانش‌ رايانه‌ واطلاعات‌ و ديگر دانشمندان‌ و تصميم‌گيرندگان‌ است‌. در سراسرتاريخ‌ تا به‌ امروز انسان از جنبه‌ تن‌ و روان‌، مركز و محور بحث‌هاو پژوهش‌ها بوده‌ است‌. ولي‌ اكنون‌ موجودي‌ با رتبه‌اي‌ پائين‌تر،بي‌جان‌ و ساختگي‌ مي‌خواهد جانشين‌ او شود، امري‌ كه‌ بدون‌ شك‌ مي‌توان‌ ادعا نمود بيشتر انسان‌ها با آن‌ مخالفند.

هوش‌ مصنوعي‌ چنانچه‌ به‌ هدف‌هاي‌ والاي‌ خود برسد، جهش‌بزرگي‌ در راه‌ دستيابي‌ بشر به‌ رفاه‌ بيشتر و حتي‌ ثروت‌ افزون‌ترخواهد بود. هم‌ اكنون‌ نمونه‌هاي‌ خوب‌ و پذيرفتن‌ از هوش‌ مصنوعي‌در دنياي‌ واقعي‌ ما به‌ كار افتاده‌ است‌. چنين‌ دستاوردهايي‌، صرف‌منابع‌ لازم‌ در آينده‌ را همچنان‌ توجيه‌ خواهد كرد.
از سوي‌ ديگر، منتقدين‌ هوش‌ مصنوعي‌ چنين‌ استدلال‌ مي‌كنندكه‌ صرف‌ زمان‌ و منابع‌ ارزشمندديگر در راه‌ ساخت‌ فراورده‌اي‌ كه‌پر از نقص‌ و كاستي‌ ودست‌آوردهاي‌ مثبت‌ اندكي‌ است‌،مايه‌ بدنام‌ كردن‌ و زير پا گذاشتن‌توانمندي‌ها و هوشمندي‌هاي‌انسان‌ مي‌باشد. تلخ‌ترين‌ انتقادهابر اين‌ باور است‌ كه‌ هوش‌مصنوعي‌، توهين‌ آشكار به‌ گوهر طبيعت‌ و نقش‌ انسان‌ است‌.

فرمت : ورد

ابزار : آفیس ، فشرده ساز

قیمت : 17100 تومان