نگاهي جامع بر هوش مصنوعي وتكنيكهاي برنامه نويسي

1مقدمه:
دهه‌هاي‌ آغازين‌ سده‌ بيستم‌ ميلادي‌ و دوران‌ پيشرفت‌ شگرف‌صنعتي‌، همراه‌ با توليد خودرو بود كه‌ انقلاب‌ همه‌ جانبه‌اين‌ درترابري‌، افزايش‌ شتاب‌ جابجايي‌ و صدها كار و پيشه‌ جديد دررشته‌ها بازرگاني‌ بوجود آورده‌ است‌.
به‌ نظر مي‌رسد كه‌ سمبل‌ دوران‌ فراصنعتي‌ و نماد فرآورده‌هاي‌بي‌همتاي‌ قرن‌ آينده‌«هوش‌ مصنوعي‌»است‌. امروزه‌ موضوع‌هوش‌ مصنوعي‌ داغ‌ترين‌ بحث‌ ميان‌ كارشناسان‌ دانش‌ رايانه‌ واطلاعات‌ و ديگر دانشمندان‌ و تصميم‌گيرندگان‌ است‌. در سراسرتاريخ‌ تا به‌ امروز انسان از جنبه‌ تن‌ و روان‌، مركز و محور بحث‌هاو پژوهش‌ها بوده‌ است‌. ولي‌ اكنون‌ موجودي‌ با رتبه‌اي‌ پائين‌تر،بي‌جان‌ و ساختگي‌ مي‌خواهد جانشين‌ او شود، امري‌ كه‌ بدون‌ شك‌ مي‌توان‌ ادعا نمود بيشتر انسان‌ها با آن‌ مخالفند.
هوش‌ مصنوعي‌ چنانچه‌ به‌ هدف‌هاي‌ والاي‌ خود برسد، جهش‌بزرگي‌ در راه‌ دستيابي‌ بشر به‌ رفاه‌ بيشتر و حتي‌ ثروت‌ افزون‌ترخواهد بود.

هم‌ اكنون‌ نمونه‌هاي‌ خوب‌ و پذيرفتن‌ از هوش‌ مصنوعي‌در دنياي‌ واقعي‌ ما به‌ كار افتاده‌ است‌. چنين‌ دستاوردهايي‌، صرف‌منابع‌ لازم‌ در آينده‌ را همچنان‌ توجيه‌ خواهد كرد.
از سوي‌ ديگر، منتقدين‌ هوش‌ مصنوعي‌ چنين‌ استدلال‌ مي‌كنندكه‌ صرف‌ زمان‌ و منابع‌ ارزشمندديگر در راه‌ ساخت‌ فراورده‌اي‌ كه‌پر از نقص‌ و كاستي‌ ودست‌آوردهاي‌ مثبت‌ اندكي‌ است‌،مايه‌ بدنام‌ كردن‌ و زير پا گذاشتن‌توانمندي‌ها و هوشمندي‌هاي‌انسان‌ مي‌باشد. تلخ‌ترين‌ انتقادهابر اين‌ باور است‌ كه‌ هوش‌مصنوعي‌، توهين‌ آشكار به‌ گوهر طبيعت‌ و نقش‌ انسان‌ است‌.

فهرست مطالب
فصل اول: كليات هوش مصنوعي11
1-1 مقدمه 12
2-1 فلسفهٔ هوش مصنوعی13
3-1تاريخچه پيچيده هوش مصنوعى 13
4-1تعریف و طبیعت هوش مصنوعی16
5-1آزمایش تورینگ 17
6-1فلسفه ذهن 20
1-6-1 مساله ذهن وبدن 20
1-1-6-1دوگانه انگاری (Dualism) 21
2-1-6-1نظریه این همانی 21
3-1-6-1تحقق پذیری چندگانه 21
4-1-6-1رفتارگرایی (Behaviourism) 22
5-1-6-1کارکردگرایی (Functionalism) 22
6-1-6-1مسأله اذهان دیگر 22
7-1-6-1کیفیات ذهنی یا پدیداری 23
1-7-1-6-1حیث التفاتی 24
8-1-6-1فیزیکالیسم 24
2-6-1محتوای ذهنی 24

1-2-6-1علیت ذهنی 25
3-6-1پیوندگرایی 25
4-6-1 گرایش‌های گزاره‌ای 26
1-4-6-1 فروکاهش(تحویل) 26
5-6-1 هویت شخصی 27
6-6-1 مدیریّت پیچیدگی 27
7-6-1 آگاهی 29
1-7-6-1 برهان معرفت 29
2-7-6-1 تبعیت وقوعی؛ فرارویدادگی (supervenience) 29
8-1 هوش ازدحامی 30
1-8-1 جذابیت هوش ازدحامی در فناوری اطلاعات 31
1-1-8-1 مراحل طراحی یک سامانه 31
2-1-8-1 کاربردهای فعلی و آتی 32
3-1-8-1 روباتیک 32
9-1 عامل‌های هوشمند 32

فصل دوم :معرفي دقيقتر سيستم بر مبناي هوش مصنوعي 33
1-2 هوش مصنوعي چيست؟ 34
2-2 هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني 35
3-2 آشنايی با روش های هوشمند و كاربرد آنها در تكنولوژی 36
1-3-2 كاربردهاي كشاورزي 36
2-3-2 کاربردهای صنعتی 36
3-3-2 کاربردهای نظامی 37

فصل سوم :شاخه هاي هوش مصنوعي 38
1-3 سیستم‌های خِبره (Expert systems) 39
1-1-3 حوزه‌های کاربرد 41
2-1-3 مزاياي يک سيستم خبره چيست؟ 41
3-1-3مثال هايي از سيستم هاي متخصص تجاري 43
4-1-3 سيستم هاي متخصص چگونه کار مي کنند؟ 43
1-4-1-3 بانک اطلاعاتي 43
2-4-1-3 توليد کننده مکالمه. 44
2-3 آدمواره‌ها 45
1-2-3 روباتیک چیست ؟47
2-2-3 ویژگیهای یک روبات 48
3-2-3 آناتومی اندام روباتهای شبیه انسان 48
4-2-3 حرکت در روبات 50
5-2-3 لگو روبات(lego robot) 52
3-3 Fuzzy Logic يا منطق فازي53

1-3- 3 مقدمه اى بر تفكر فازى 54
2-3-2 دنياي فازي 56
3-3-3 پيشينه منطق فازي 57
4-3-3 مجموعه‌هاي فازي ‌58
5-3-3 منطق فازي چگونه به‌كار گرفته مي‌شود 59
6-3-3 تفاوت ميان نظريه احتمالات و منطق فازي ‌62
7-3-3 كاربردهاي منطق فازي‌64
8-3-3 منطق فازي و هوش مصنوعي ‌65
4-3 Genetic Algorithm – GA الگوريتم ژنتيكي 67
1-4-3 عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک 67
2-4-3 کاربردهای الگوریتم ژنتیک 68
5-3 پردازش‌ زبان‌هاي‌ طبيعي‌ (NLP) 69
فصل چهارم : تكنيك ها وزبانهاي برنامه نويسي هوش مصنوعي 71
1-4 W.ROGERSزبان ، شناخت و خلاصه پردازي 73
2-4 خلاصه پردازي طبقه بندي شده (سلسله مراتبي ) 74
3-4 AI))چيست: 78

1-3-4 تجربه های بدست آمده 80
2-3-4 زبانهاي برنامه نويسي AI81
3-3-4 برنامه نويسي تابعي 83
4-4 خصوصيات مطلوب يك زبان AI. 84
1-4-4 پشتيباني از محاسبات سمبوليك 86
2-4-4 انعطاف پذير بودن كنترل: 89
3-4-4 پشتيباني از روش هاي برنامه نويسي جستجويي 90
1-3-4-4 خصوصياتي كه يك زبان بايد ايجاد كند: 92
1-1-3-4-4 قابليت Modularityكدها 93
2-1-3-4-4 قابليت گسترش 94
3-1-3-4-4 ساختارهاي سطح بالاي مفيد 96
4-1-3-4-4 پشتيباني از Prototype سازي اوليه 97
5-1-3-4-4 قابل خواندن بودن برنامه 97
6-1-3-4-4 فسرها. 97
7-1-3-4-4 محيطهاي توسعه 98
4-4-4 Dynamic Binding and constraint propagation98

5-4-4 تعاريف مشخص وواضح 99
5-4 ساير روشهاي برنامه‌نويسي 100
6-4 خلاصه اي دربارة LISP و PROLOG 101
1-6-4 PROLOG101
1-1-6-4 برنامه‌‌نويسي منطقي در Prolog 103
2-6-4 LISP 112
1-2-6-4 برنامه نويسي تابعي در Lisp113
1-1-2-6-4 Syntaxنحووsemanticsمعانيlisp 114
2-1-2-6-4 نوع داده ليست 120
3-1-2-6-4 تعريف توابع جديد 122
4-1-2-6-4 تعريف ساختارهاي كنترلي 124
5-1-2-6-4 تعريف توابع بازگشتي 125
6-1-2-6-4 توابع مرتبه بالا 127
7-1-2-6-4 ساير زبانهاي برنامه‌نويسي تابعي غير از Lisp130
7-4 برنامه نويسي شيء گرا 132

1-7-4 محيطهاي هيبريد 134
1-1-7-4 نمايش شيء گرا از محدوده اشياء 134
2-1-7-4 قوانين نمايش اطلاعاتneuristic. 134
3-1-7-4 پشتيباني از انواع روش هاي جستجو 135
4-1-7-4 توصيف دامنة كاربرد عملكرد متقابل و تأثيرات جانبي 135
5-1-7-4 تداخلگرهاي گرافيكي 136
6-1-7-4 اجتناب از زبانهاي زيرين 136
7-1-7-4 توانائي ترجمه اطلاعات 136
2-7-4 يك نمونه هيبريد 136
3-7-4 انتخاب زبان كاربردي 137
8-4 يررسي اينكه کامپیوتر چگونه شطرنج بازی می‌کند؟ 138
1-8-4 آناتومی یک نرم‌افزار شطرنج 138
2-8-4 چرا بررسي شطرنج كامپيوتري؟ 138
3-8-4 اثر افق‌ 140
فصل پنجم : آينده هوش مصنوعى 150
2-5 هوش مصنوعى جديد و هدف گذارى جديد 150
3-5 پيش بينى ها 153
4-5 افق واقعى 154
5-5 تكنولوژی هوشمند 154
6-5 بررسی علوم دخيل در هوش مصنوعی 156
1-6-5 بررسي هوشمندي 156
2-6-5 بررسی هوش مصنوعی گسترده :(DistributedArtificialIntelligence157
منابع ومآخذ 162