نوجوانان معتاد

نوجوانان معتاد
تعداد بیشتری ازاین دانش آموزان اولین بار از کلاس ششم شروع به مصرف مواد کرده بودند0دریک بررسی در سال 1998 برروی تقریباً 17000دانش آموزسال آخردبیرستان(سرویس خبری دانشگاه میشیگان)،یک نفرازهر5 دانش آموزبه استفاده ازمواد مخدر حداقل یک باردرماه گذشته اعتراف کردند و بیش ازنیمی گفتند که چندین بارازمواد مخدراستفاده کرده اند0(با این حال هردورقم از سال 1998 کتر بودند)0

مصرف کوکائین درخلال 30 روز گذشته به این انحطاط که از سال 1987آغاز شده بود، ادامه داد؛ درسال 1989 تا 8/2 درصد کاهش یافت( در مقایسه با 2/6 درصد در سال 1986 ؛ مراجعه شود به تصویر 2-10)0 مصرف کراک،نوع قابل کشیدن کوکائین ، با این حال در خلال سالگذشته کاهش پیدا نکرد: 1/3 درصد از دانش آموزان سال آخر دبیرستان از آن در سال گذشته درسال1989 استفاده کرده بودند،با نسبت یکسانی در سال 19880با استفاده از کراک در خلال 30 روز گذشته 4/1 درصد در سال 1989 بود0 درحالیکه مصرف کنندگان بزرگسال مواد مخدر از موارد تعریف وتمجید می کنند ،اثرات منفی ومضری بر سایرین دارد0 دریک بررسی طولی، بیش ازهزاردانش آموز سال سوم ودوم دبیرستان بازهمدر سن 24 و 25 سالگی مورد محاسبه قرارگرفتند0آن هایی که مصرف مواد را درسنین نوجوانی آغازکرده بودند، به ادامه دادن مصرف تمایل داشتن کاربرای مواد مخدرغیرمجاز، مانند ماری جوانا که نسبت به کسانی که استفاده نمی کردند سلامت ضغیف تری داشتند،دارای مشاغل ناپایدارتر و تاریخچه های زناشویی بسیار ناپایدارهستند واحتمالاً جرم های بیشتری داشته اند0سیگاری ها افسردگی داشتند ودچارمشکلات تنفسی و ریوی هستند0الکل،ماری جوآنا وتنباکو سه تا ازمعمول ترین موادی هستند که بزرگ سالان استفاده می کنند0
الکل :
بسیاری ازهمین افراد که