نقش زیر ساخت های کامپیوتری در آموزش و تجارت الکترونیکی

چکیده
امروزه فن آوری اطلاعات در زندگی بشر نقش بسیار مهم و چشمگیری دارد.با پیشرفت تکنولوژی و ورود کامپیوتر و راه اندازی اینترنت و شبکه،زندگی انسانها تحت تاثیر قرار گرفته ودچار تحولی عظیم شده است.

زیر ساختهای کامپیوتری که عبارتند از:اینترنت ،شبکه،مبایل و . . . ،از عوامل همین پیشرفتتکنولوژی هستند.این زیر ساختها در تجارت و آموزش نقش مهمی دارند وباعث بوجود آمدن واژه هایی چون تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیک شده اند.
ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭼﻴﺴﺖ؟
‫ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ واژهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﻘﺎﻻت و ادﺑﻴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺗﺠﺎرت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮﭘﺎﺑﻮدن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ‫ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻧﺰد ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﺪﻳﺪهاي‫ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﺜﻞ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ دارد. از اﻳﻦرو ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
نقش حياتي فناوري الكترونيكي در آموزش و پرورش
يادگيري الكترونيكي زاييده چرخه تحولات سريع و رو به گسترش فناوري هاي نو به مفهوم واقعي آن است. يادگيري الكترونيكي به وسيله اينترنت صورت مي گيرد و با جديدترين اطلاعات همراه است. مجموعه اي از روش هاي آموزشي را در برمي گيرد (آموزش هاي مجازي، همكاري ديجيتالي، شبيه سازي و…) فراگير محور است و به ويژگي فردي او توجه دارد. اينترنت محور نيست، كثرت گراست (شامل همه مي شود). نهايتاً قابليت انجام دادن فرايندهاي اداري و مديريتي از قبيل: ثبت نام، پرداخت شهريه، نظارت بر روند اجراي فعاليت هاي يادگيرنده، تدريس و اجراي ارزشيابي از راه دور را فراهم مي كند.
به طور كلي، يادگيري الكترونيكي به آن نوع يادگيري گفته مي شود كه در محيط شبكه به وقوع مي پيوندد و در آن مجموعه اي از فناوري چند رسانه اي، فرا رسانه اي و ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته مي شود و نوعي يادگيري است كه در محيط اينترنت صورت مي گيرد و با بهره گيري از فناوري شبكه تسهيل مي شود.
روش يادگيري الكترونيكي
اين نوع يادگيري كه به استفاده از تكنولوژي آموزشي اشاره دارد. تأكيد مي كند كه در فضاي مسقف كلاس درس، معلمان از رسانه هاي سنگين آموزشي اعم از رايانه هاي عمومي، شخصي، سي دي ها، ديسكت ها، سايت هاي اينترنت، ايميل و حتي نانو فناوري در فرايند ياددهي استفاده كنند تا يادگيري را تسهيل كرده و موجبات ارتقاء سطح علمي فراگيران را فراهم آورند. اين روش يادگيري براي شاگردان از آن جهت كارآمد و اثربخش است كه بازدهي تحصيلي و فعاليت آموزشي آنان و عملكرد و تدريس و رفتار كلاسي معلمان را بهبود مي بخشد، چرا كه براساس تحقيقات انجام شده اين نتيجه حاصل گرديد: «كه 75 درصد يادگيري از طريق وسايل ديداري و تصويري و به وسيله حس بينايي انجام خواهد شد. در صورتي كه تنها 13 درصد يادگيري از طريق حس شنوايي و وسايل صوتي انجام مي گيرد و ديگر حواس به ترتيب بساوايي 6 درصد، بويايي و چشايي هر كدام 3 درصد در حافظه و يادگيري تأثير دارند.» و فرايند يادگيري كامل را متأثر مي كند و اثربخش مي نمايد به همين دليل است كه در طراحي مدارس بهتر فردا، فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش حياتي خود را ايفا مي كند، چرا كه در فرايند ارتباط دهي فن آوري نوين آموزش و پرورش، قدرت بهره گيري فراده و فراگير افزايش مي يابد.
فهرست:
مقدمه . . . . . 8
تجارت الکترونیک چیست؟ . . . .. . . . . . . .8
تعريف (Definition) . . . . . . . . . . . . . . .9
تاريخچه (History) . . . . . . . . . . . . . . .10
آموزش الكترونيكي چیست؟ . . . . . . . .15
تاريخچه آموزش الكترونيكي در جهان . . . .15
فصل اول : زیرساخت های کامپیوتری کدامند؟. . 18 1-1)اینترنت و شبکه.. . . . . . 19
1-1-1)شما به یک رایانه احتیاج دارید. 24
2-1-1)وارد شدن به اینترنت . . . . .25
3-1-1)یک ISP چه چیزی راباید فراهم کند؟..26
4-1-1)درباره Telnet. . . . . . . . . 29
2-1)موبایل. . . . . . . . .. . . . . . . .30
فصل دوم : نقش زیر ساخت های کامپیوتری در تجارت الکترونیکی. . . . . …33
1-2)تجارت اینترنتی و شبکه ای در عصر ارتباطات34
2-2)نقش تلفن همراه در تجارت. . . . . . 37
1-2-2)مزایای سرویس پیام کوتاه. . . .38
2-2-2) سرویس پیام کوتاه در منظر کاربران. . 39
3-2-2)sms در ایران. .. . . . 40
4-2-2)سرویس sms در سایر نقاط جهان. . . . 41
5-2-2)بستر نرم افزاری سیستم پیام کوتاه. .42
6-2-2)آشنایی با تبلیغات از طریق sms. .. .42
7-2-2)مزایای تبلیغات از طریق sms .. . . 44
3-2)امنیت تجارت مبتنی بر مبایل در سطح پایینی قرار دارد. . . .. . . . .45
فصل سوم : نقش زیر ساخت های کامپیوتری در آموزش الکترونیکی. . . . . 48
1-3)اینترنت و آموزش و پرورش پیشرفته. . 49
2-3)تکنولوژی آموزشی و توسعه علمی. . . . . . . . . 51
فصل چهارم : نکاتی در مورد تجارت و آموزش الکترونیکی. . . . . . . . . . . . . . . . . .65
1-4)افزایش فروش با پشتیبانی از مشتری. . . . 66
2-4)پنج نکته در کسب و کار. . . . . .. . . . . .68
3-4)به ده دلیل مردم از شما خرید نمیکنند. .. . . . 70
4-4)نقش روابط عمومی در تجارت الکترونیک. . .. . .73
5-4)پنج اشتباه در استفاده از آموزش الکترونیکی74
نتیجه گیری. .. . 77
منابع. .

Specs
Release date:خرداد ۱۱, ۱۳۹۳
Last updated:September 24, 2014
Current version:Office Word
Product type:Word Doc
File format:Doc
File size:433 kb