ميزان نقش گياهان آبزي در توليد ومصرف گازهاي مختلف (بررسي كلي درباره فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز) 75 ص

چكيده:
در مطالب جمع آوري شده ميزان نقش گياهان آبزي در توليد و مصرف گازهاي مختلف و به بيان ديگر فتوسنتز در گياهان مورد بررسي قرار گرفته است. اكثر اكسيژن محلول اضافه شده با گياهان از ميليون ها جلبك سبز ميكروسكوپي ناشي مي گردد.
جلبك ها و گياهان كاملاً غوطه ور در خلال روز از طريق فتوسنتز (فرآيند شيميايي كه با آن گياهان از خورشيد انرژي بدست مي آورند) اكسيژن به آب انتقال مي دهد.
عموماً گياهان غوطه ور در حدود 5 برابر اكسيژن بيشتر نسبت به مقداري كه مصرف مي كنند به آب مي دهند. اكسيژن محلول (Do) پارامتر كيفيت آب مهمي مي باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بيش از حد پايين افتد، ماهي ها و ساير ارگانيزم ها و گياهان قادر به بقا نخواهند بود. گياهان آبزي مختلف به روش هاي مختلف بر روي سطوح Do تأثير گذارند.
فهرست مطالب :
چكيده
تعادل CO2
فتوسنتز و توليد اكسيژن
اكسيژن حل شده
استانداردهاي كيفيت آب براي اكسيژن محلول
محدوديت هاي اكسيژن محلول در مجوزهاي NPDES
اطلاعات در خصوص مقدارهاي اكسيژن موجود براي ارگانيزم هاي زنده
1 چند حقيقت اساسي
2 به هر حال، چگونه اكسيژن وارد آب مي شود؟
3 فرآيند فتوسنتز
4 چرا اكسيژن مهم مي باشد؟
گياهان دو ماده‌ي شيميايي از محليط جذب مي نمايند
چرا اكسيژن محلول مهم مي باشد؟
تأثير محيطي
درك اكسيژن محلول در نهرها
گياهان آبزي غوطه ور
گياهاي در حال ظهور متصل
شبه علف و DO
گياهان آبزي شناور ماكروفيت ها
گياهان بومي و سوسن هاي آب
فتوسنتز: بررسي كلي
اختصاصات
الف) تاريخچه
ب) تبادلات گازي
ج) فرآورده هاي متشكله
مقادير متوسط و تغييرات آنها
نقش اسيد فسفوگليسريك
ت) ساير عوامل
جذب احيايي دي اكسيد كربن
جذب احيايي و تثبيت نااحيايي
فتوسنتز باكتريايي
فصل پنجم :مكانيسم فتوسنتز
نقش احيا كنندگي آب
فصل چهارم: آشنايي با فتوسنتز
1- تاريخچه
2- علايم ظاهري فتوسنتز
تبادلات گازي
جذب دي اكسيد كربن
3- تركيبات حاصل از انجام فتوسنتز
7- مسير حركت گازها
منابع
این فایل با تخفیف ارائه شده است .