مقایسه آریشتکتوری 10 زیردریایی نظامی

مقدمه
همانطور که انسان، آرزوی پرواز برفراز آسمان¬ها را همواره در دل داشت، فکر سفر به اعماق دریا وکشف حقایق زیردریا را نیز در سر می¬پرواند وبه دنبال راهی برای نفوذ بر ژرفای دریاها می¬گشت. به گونه¬ای که دریک کتبۀ آشوری مربوط به نه قرن پیش از میلاد نشان داده شده است که از پوست حیوانات به عنوان مخزن هوا استفاده شده وبدین وسیله انسان توانسته است به زیرآب برود. همچنین هردوت مورخ یونایی ازغواصی به نام سیلیس نام برده است که در پنچ قرن قبل از میلاد، برای خشایار شاه گنج¬های غرق شده را از زیرآب جمع¬آوری می¬کرد.

بی¬شک زیردریایی را می¬توان از مهمترین ودر عین حال شگفت انگیزترین اختراعات بشر دانست که بوسیله آن بسیاری از نیازهای دفاعی وتفریحی تحقیقاتی جوامع، پاسخ داده شده است.
ساخت وسایل زیرآبی ازقرن¬ها پیش با ایده¬های افراد عامی نظیر نجار، کشیش، آهنگر، کفاش و… آغاز گردید ودر سده¬های اخیر توسط مهندسان ومتخصصان تکامل یافته است به طوری که امروزه شاهد انواع پیشرفته¬ای از زیردریایی¬هایی هستیم که کاربردهای مختلفی دارند. از جمله مهمترین کاربردهای زیردریایی-ها می¬توان به : اکتشافات دریایی، نقشه برداری از بستر دریا، آشکار سازی مین¬ها وموانع، دیده¬بانی منطقه، توانایی حمل وسایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشین ومهمتر از همه تشخیص نیروی تهاجمی دشمن وعمل کردن به عنوان سد تدافعی در برابر آن اشاره¬ کرد. با مروری برتاریخچۀ تکامل تکنولوژی زیردریایی مشخص می¬شود که این سیر تکامل فقط در چند کشور معدود مانند فرانسه، انگلیس، آمریکا، آلمان وروسیه جریان داشته است، چرا که دراین کشورها زیردریایی به عنوان یک وسیله جالب و با اهمیت برای عموم مردم شناخته شده بود وبرخی از طرح¬ها نیز با پشتیبانی¬های مالی مردم ساخته شده¬اند.
تکنولوژی زیردریایی¬های نظامی از سرّی¬ترین اسرار هر کشوری محسوب می¬شود ودر اختیار داشتن آن، پشتوانۀ محکمی برای دفاع ملی می¬باشد. تکنولوژی زیردریایی نظامی مربوط به چند دهه قبل از جنگ جهانی اول می¬شود که طی دوجنگ جهانی پیشرفت¬های چشمگیری نموده است که درفصل اول به آن اشاره خواهد شد.

فهرست
فصل اول: مقدمه1
1-1:مقدمه2
1-2:مروری بر سیر تکاملی زیردریایی های نظامی طی دو جنگ جهانی و پس از آن…………6
1-2-1:جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم6
1-2-2:تهدید آلمان در جنگ جهانی دوم8
1-2-3:پس از جنگ جهانی دوم8
فصل دوم:انواع زیردریایی های نظامی و سلاح های آنها13
2-1:تقسیم بندی کلی زیردریایی های نظامی14
2-1-1:زیردریایی تهاجمی SSN14
2 -1-2:زیردریایی حمل موشک بالستیکSSBN14
2-1-3:زیردریایی نظامی SSGN14
2-1-4:زیردریایی های نجات در آب عمیق15
2-2:انواع سلاح های زیردریایی ها16
2-2-1:اژدر16
2-2-2:اژدر راکت17
2-2-3:راکت ها و موشک ها18
2-2-4 :مین ها19
فصل سوم:معرفی زیردریایی های مورد مطالعه21
فصل چهارم:جمع آوری داده ها،منابع بروز خطا و روش شناسی26
فصل پنجم:آنالیز حجم ها29
5-1:حجم های داخل بدنه فشار30
5-2:حجم های بیرون بدنه فشار33
5-3:بحث و بررسی بر روی جداول و نمودارهای حجمی42
فصل ششم:آنالیز جابجایی و وزن45
6-1:انواع جابجایی زیردریایی46
6-2:وزن گروه های عاملی47
6-3:بحث و بررسی بر روی جداول و نمودارهای وزنی55
فصل هفتم:عملکرد نظامی56
7-1:سیستم رانش و بخش محرک57
7-1-1:قدرت موردنیاز شافت(SHP57
7-1-2:محدوده برد سوخت61
7-1-3:محدوده برد باتری64
7-1-4:نسبت آشکاری و مدت زمان آشکاری65
7-1-5:محدوده برد کلی70
7-2:سیستم های تسلیحات77
7-2-1:سیستم های شلیک سلاح77
7-2-2:اژدرها81
7-2-3:موشک های کروز82
7-2-4:دستگاه های مین گذار82
7-2-5:دیگر سیستم های تسلیحاتی83
7-3:فرماندهی،کنترل،ارتباطات و اطلاعات(C3I83
7-3-1:سونار83
7-3-2:پریسکوپ85
7-3-3:رادار85
7-3-4:روش های دیدبانی الکترونیک(ESM87
7-3-5: ارتباطات خارجی87
7-3-6:کنترل های اتوماتیک88
7-4:بخش پشتیبانی90
7-5:اقدامات متقابل صوتی92
7-6:قابلیت مقاومت و کنترل آسیب93
7-7:رهایی و نجات97
فصل هشتم:مقایسه آرشیتکتوری ها99
8-1:حجم های ویژه100
8-1-1:بخش محرک100
8-1-2:سیستم های تسلیحات100
8-1-3: C3I100
8-1-4:پشتیبانی101
8-2:نسبت وزن بخش محرک به قدرت نصب شده105
8-3:محدوده برد کلی در سرعت های 6 و 10 نات105
8-4:محدوده باتری107
8-5:نسبت آشکاری و مدت زمان آشکاری108
8-6:توانایی نجات و رهایی110
8-7:قابلیت شلیک سلاح و کارایی سکوی پرتاب111
8-7-1:اژدرها111
8-7-2:موشک های کروز113
8-7-3:مین ها114
8-8:نتیجه گیری116
فصل نهم:مواردی برای بررسی بیشتر118
9-1:ویژگی مانورپذیری119
9-2:توزیع وزنی119
9-3:افزایش مصرف سوخت ویژه در حالت اسنورکلی119
9-4:تخمین مقاومت بدنه120
9-5:توانایی تسلیحات و حسگر ها120
مراجع121

فهرست اشکال

شکل5-1:حجم گروه ها36
شکل5-2:گروه های بدنه فشار40
شکل5-3:نمودار گرافیکی درصد حجم اختصاص یافته به هر گروه41
شکل6-1:وزن گروه های عاملی51
شکل6-2:شرح گرافیکی درصد های مربوط به هریک از گروه های وزنی54
شکل7-1:نمودارSHP برحسب سرعت در حالت کاملاً مغروق58
شکل7-2: نمودارSHP برحسب سرعت در حالت اسنورکلی59
شکل7-3:نمودار نسبت SHP اسنورکلی به SHP مغروق60
شکل7-4:محدوده برد سوخت برحسب سرعت63
شکل7-5:محدوده برد باتری برحسب سرعت66
شکل7-6:نسبت آشکاری در سرعت های مختلف67
شکل7-7:مدت زمان آشکاری برحسب سرعت69
شکل7-8:مقایسه محدوده برد آذوقه و سوخت72-76
شکل8-1:مقایسه محدوده برد کلی در سرعت های 6 و 10 نات106
شکل8-2:مقایسه برد باتری در سرعت های 6-10-18 و 25 نات107
شکل8-3:نسبت آشکاری در سرعت های 6 و 10 نات109
شکل8-4:مدت زمان آشکاری در سرعت های 6 و 10 نات109
شکل8-5:پارامتر نجات110
شکل8-6:پارامتر شلیک اژدر و کارایی سکوی پرتاب آن112
شکل8-7:پارامتر مین و کارایی سکوی پرتاب آن115
شکل8-8:پارامتر موشک کروز و کارایی سکوی پرتاب آن115
فهرست جداول
جدول3-1:مشخصات زیردریایی های مورد مطالعه22
جدول3-2:مشخصات جامع ده زیردریایی مورد بحث24-25
جدول5-1:حجم بندی زیردریایی های مورد مطالعه35
جدول5-2:درصد حجمی گروه های داخل بدنه فشار38
جدول5-3:درصد حجمی کلیه گروه ها نسبت به حجم کلی39
جدول6-1:مشخصات کلی وزن زیردریایی ها49
جدول6-2:مشخصات وزنی گروه های مختلف50
جدول6-3:درصد هریک از گروه ها نسبت به جابجایی کلی52
جدول6-4:درصد هر یک از گروه ها نسبت به جابجایی سطحی53
جدول7-1:مشخصات سیستم های تسلیحات79-80
جدول7-2:مشخصات سیستم های C3I86
جدول 7-3:مشخصات بخش پشتیبانی91
جدول7-4:اقدامات ضد ردیابی صوتی94
جدول7-5:محافظت از آب گرفتگی95
جدول7-6:مشخصات رهایی و نجات98
جدول8-1:مقایسه کارایی و پارامترهای طراحی زیردریایی ها102-104