مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد باز نگري 150 ص

مقدمه:
در هر جامعه¬اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه¬هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي¬باشد و در عمل نيز چرخه¬ی فعاليت¬هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده¬اند كه آنان را در كام خويش فرو مي¬برد و توان حركت و فكر را از آنان مي-گيرد و هستي را از آن¬ها ساقط ميكند .

۱ – بالاترين رقم سنی معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل می¬دهند.
۲ – افرادی كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده¬اند، اغلب اولين تجربه¬شان را به صورت تفريحی و در دوران نوجوانی با کشیدن سیگار شروع كرده¬اند.
۳ – تشخيص رفتارهای آشكار دوره نوجوانی از رفتارهای ناشی از مصرف سيگار دشوار است.
۴ – نوجوانانی كه از بودن در خانواده¬یشان احساس رضايت داشته¬اند و روابط صميمی بين اعضای خانواده وجود داشته¬است، كمتر به دنبال سيگار، الكل و انواع مخدرها بوده¬اند.

يكی از مشكلات عمده¬ای كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرايش به مصرف سیگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص¬ها، مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است، وظيفه والدين، مربيان و ساير نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين¬تر از قبل می-شود. با توجه به اين موضوع، والدين و مربيان بايد سعی كنند با استفاده از روش¬ها و آموزش¬های لازم، بچه¬ها را از همان دوران كودكی و پيش نوجوانی با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

فهرست
مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد 1
فصل اول: کلیات 3
1-1 . مقدمه: 3
1-2 . بیان مسأله: 5
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق: 7
1-6 . تعریف اصطلاحات، مفاهیم کلیدی و متغیر ها: 13
1-6 -1. تعاریف نظری: 13
1-6 -1-1. تعاريف اعتياد 13
وابستگي به مواد(Substance dependence) 15
تفاوت عادت و اعتياد 16
1-6 -1-2. پیشگیری چيست؟ 18
1-6 -1-3. بهداشت رواني: 19
1-6 -2. تعاریف عملیاتی: 19
2-1. موضع گیریهای نظری و يافتههاي پژوهشي در خصوص اعتیاد به سیگار و سيگار 21
2-1-1. ديدگاههاي مربوط به سوء مصرف مواد 21
ديدگاه زيست شناختي و پزشکي 21
ديدگاه اجتماعي 22
ديدگاه روانتحليلي 22
ديدگاههاي يادگيري و شناختي- رفتاري 23
عوامل مخاطره آميز 24
دوره نوجواني و جوانی 25
ژنتيك 26
صفات شخصيتي 26
اختلالهاي رواني 27
نگرش مثبت به مواد 27
موقعيتهاي مخاطره آميز فردي 27
تاثير مواد بر فرد 28
عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي 28
عوامل مربوط به خانواده 29
عوامل خانوادگي : 30
ستيزه والدين: 33
رفاه اقتصادي خانواده : 34
در دسترس بودن موادمخدر : 34
نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي: 35
بيكاري : 35
عوامل مربوط به دوستان 36
روش‌‌هاي مقابله با فشار همسالان 37
واكسيناسيون ذهني 37
آموزش قاطعيت 38
آموزش مهارت‌هاي زندگي و اطلاع رساني 38
عوامل مربوط به محیط آموزشی 39
عوامل مربوط به محل سكونت 39
عوامل مخاطره آميز اجتماعي 40
مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي 41
كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي 42
عدم دسترسي به سيستمهاي خدماتي، حمايتي، مشاوره اي و درماني 42
2-1-1. سیگار 43
2-1-1-1. مقدمه 43
2-1-1-2. تعریف 43
2-1-1-3. اپيدميولوژي 44
2-1-1-4. سبب شناسي 45
اثرات نيكوتين بر بدن: 49
2-1-1-5 . درمان و ترک سیگار 52
تصميم جدي براي ترك 52
خانواده درماني: 60
ترك سيگار با تصوردرماني: 61
3-1-1. اعتیاد: 62
سوء مصرف مواد (substance abuse) 63
انواع مواد و شيو ههاي مصرف 65
مواد افيوني كدامند؟ 65
توتون: 67
ترياك : 67
هروئين: 69
چگونه كمك كنيم ؟ 70
كدئين: 71
مرفين: 71
حشيش: 71
ماري جوانا: 74
كوكائين: 74
مواد توهم‌زا: 76
ال.اس.دي (LSD ليسرژيك اسيد دي اتيل آميد) : 76
LSD از كجا ميآيد ؟ 78
فن سيكليدين (P.C.P): 80
آثار مصرف فن سيكليدين 80
داروهايي كه مصرف پزشكي دارند: 81
آمفتامين‌ها: 83
اكستاسي: 85
اثرات MDMA 91
الكل: 92
عوارض مصرف طولاني الكل 93
علائم ترك: 93
استروئيدها 94
مواد استنشاقي : 95
آثار مصرف مواد استنشاقي: 95
عوارض مصرف طولاني مواد استنشاقي 96
آشنايي با ابزار مصرف مواد 96
عوامل خطر ساز و محافظت كننده در سوء مصرف و وابستگي به مواد 99
چه افرادي مستعد اعتياد به سيگار هستند؟ 104
عوامل موثر بر اعتياد 105
استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد 108
فعاليتهاي پيشگيري متمركز بر آگاهسازي و آموزش والدين 109
مراحل درمان 115
معتاد: 119
غير معتاد(سالم): 119
اضطراب: 124
اضطراب هستي: 125
روش انجام پژوهش: 127
پیشینهی پژوهش: 127
پژوهشهای انجام شده در ایران: 127
پژوهشهای انجام شده در خارج: 129
هدفهای پژوهش: 134
جامعهی آماری و حجم نمونه: 136
روش جمعآوری اطلاعات: 136
ابزار تحقیق: 137
تجزیه و تحلیل دادهها: 137
منابع و مآخذ: 138
منابع انگليسي 141
این پایان نامه با 40% تخفیف ارائه می شود .