مقايسه ميزان اختلال شخصيت خود بيمارانگاري و ضعف رواني زنان سرپرست خانواده و زنان غير سرپرست خانواده 170 ص

چكيده تحقيق
تحقيق حاضر با هدف بررسي دو اختلال شخصيتي هيپوكندريا ( خودبيمارانگاري ) و پسيكاستني ( ضعف رواني ) در زنان سرپرست خانواده و مقايسه آن با زنان غيرسرپرست‌خانواده ( تحت سرپرستي همسر ) انجام گرفت . فرضيه‌هاي تحقيق عبارت بودند از :
1- به نظر مي‌رسد ميزان خودبيمارانگاري زنان سرپرست خانواده بالاتر از ميزان خودبيمارانگاري زنان غيرسرپرست خانواده است .

2- به نظر مي رسد كه ميزان ضعف رواني زنان سرپرست خانواده بالاتر از ميزان ضعف رواني زنان غيرسرپرست خانواده است .
جامعه مورد نظر در اين تحقيق زنان 30 تا 50 ساله ساكن شهر اراك بودند كه از ميان آنها تعداد40 نفر زن سرپرست خانواده و 40 زن غيرسرپرست خانواده به عنوان نمونه انتخاب شدند .
با اجراي آزمون شخصيتي ( MMPI ) برروي افراد نمونه ، نمره‌هاي مربوط به اين دو اختلال بدست آمد . نمره‌هاي حاصل از طريق روشهاي آمار توصيفي و استنباطي ( آزمون t براي گروههاي مستقل ) مورد ارزيابي قرار گرفتند و تجزيه و تحليل داده‌ها نشاده دادند كه : ميزان اختلال خودبيمارانگاري و ضعف رواني زنان سرپرست خانواده بالاتر از ميزان اين دو اختلال در زنان غير سرپرست خانواده است .
فهرست مطالب
چكيده تحقيق 1
فصل اول :كليات تحقيق 3
مقدمه 4
بيان مسئله 5
اهداف تحقيق 9
فرضيه هاي تحقيق 10
تعريف واژه‌ها 10
محدوديتهاي تحقيق 13
فصل دوم :پيشينه تحقيق 15
تعريف شخصيت 16
تعريف علمي شخصيت 19
عوامل بوجود آورنده شخصيت 20
ويژگيهاي شخصيتي 25
رشد شخصيت 27
سنخهاي شخصيتي 35
نظريه‌هاي شخصيت 40
نظريه‌هاي روانكاوي 41
نظريه تحليلي يونگ 47
نظريه روانشناسي فردي آدلر 48
نظريه روانكاوي اجتماعي اريك فروم 49
نظريه‌هاي سنخ شناسي شخصيت 51
طبقه‌بندي كرچمر : 52
طبقه‌بندي شلدون : 53
نظريه‌هاي انسان گرايي ( بشردوستانه ) شخصيت 54
نظريه سلسله مراتب نيازهاي آبراهام مزلو 55
نظريه پديدار شناختي راجرز 57
نظريه كاتل درباره شخصيت 58
نظريه آيزنك درباره شخصيت 61
نظريه هاي شناختي شخصيت 61
نظريه جرج كلي 62
نظريه يادگيري اجتماعي جوليان راتر 63
نظريه انگيزشي هنري موري 64
رويكردهاي رفتاري در شخصيت 67
سنجش شخصيت 68
اختلالات شخصيت 74
اختلالات شبه جسمي 81
خودبيمارانگاري ( هيپوكندريا – HYPOCHONDRIA ) 82
تاريخچه هيپوكندريا 84
همه‌گير شناسي هيپوكندريا 86
سبب شناسي هيپوكندريا 86
خودبيمارانگاري و نوع شخصيت 90
خودبيمارانگاري و افسردگي 93
مقياس خودبيمارانگاري در MMPI 96
درمان خود بيمارانگاري 97
ضعف رواني ( پسيكاستني – PSYCHATHENICS ) 98
مقياس ضعف رواني در MMPI 99
اختلال وسواس فكري – عملي 101
وسواسهاي فكري ( OBSESSIONS ) 102
وسواسهاي عملي ( COMPULSIONS ) 103
ويژگيهاي توصيفي و اختلالهاي رواني مربوط 105
ميزان شيوع اختلال وسواس فكري – عملي 106
دوره يا سير اختلال وسواسي فكري – عملي 106
فصل سوم :روش تحقيق 107
جامعه آماري 108
نمونه آماري 108
روش نمونه‌گيري 108
روش تحقيق 108
ابزار مورد استفاده در تحقيق 109
مقياسهاي روايي آزمون MMPI 111
مقياسهاي باليني آزمون MMPI 113
اعتبار و روايي آزمون MMPI 113
روش آماري 116
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده‌ها 116
تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها 121
تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها 123
فصل پنجم:بحث و نتيجه‌گيري 128
بحث و نتيجه‌گيري 129
پيشنهادات 137
ضمايم 141
منابع 147