مقايسه فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر شهري و روستايي

چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي فراشناخت در دانش آموزان شهري و روستايي، با توجه به جنسيت بود . به اين منظورنمونه اي به تعداد 400 نفر از پايه هاي مختلف مقطع متوسطه، در شهرستان سبزوار، به روش خوشه اي تصادفي چند مرحله اي،انتخاب شد كه مشتمل بر 196 دانش آموز شهري و 204 دانش آموز روستايي هستند . از اين تعداد 210 دانش آموز دختر، و 190 دانش آموز پسر مي باشند.
استفاده شد كه داراي 2 بعد اصلي دانش فراشناختي و (MAI) به منظور بررسي فراشناخت از پ رسشنامه آگاهي فراشناختي تنظيم فراشناختي مي باشد.

دانش فراشناختي شامل زيرمقياس هاي دانش بياني، دانش روندي و دانش موقعيتي است. و بعد تنظيم
فراشناختي شامل زيرمقياس هاي راهبردهاي مديريت اطلاعات، راهبردهاي ع يب زدايي، برنامه ريزي، وارسي ادراك و ارزيابي فرايند
يادگيري مي باشد . طبق نتايج به دست آمده، دانش آموزان شهري در كل مقياس فراشناخت، ب زيرمقياس هاي دانش بياني، دانش موقعيتي، راهبردهاي مديريت اطلاعات و راهبردهاي عيب زدايي برتر از دان ش آمو زان روستايي هستند.
همين طور در مورد تفاوت جنسيتي در فراشناخت، u1583 دختران در بعد تنظيم فراشناختي، و زيرمقياس هاي راهبردهاي مديريت
اطلاعات، و راهبردهاي عيب زدايي، برتر از پسران هستند.
اثر تعاملي جنسيت و منطقه سكونت نيز در مورد تك تك ابعاد و زيرمقياسهاي فراشناخت، به وسيله آزمون تحليل واريانس دو
طرفه بررسي شد، كه معني دار نبود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-1 مقدمه1
-1-1 كليات 1
-2-1 بيان مسأله7
-3-1 اهميت و ضرورت پژوهش8
-2 مباني نظري11
-1-2 فراشناخت 11
-1-1-2 نظريه هاي فراشناخت 13
-2-2 تأثير محروميت هاي محيطي بر دانش آموزان20
-3-2 تفاوتهاي جنسيتي دانش آموزان25
-4-2 پيشينه تحقيقاتي28
-5-2 نتيجه گيري از تحقيقات33
-6-2 سوال تحقيق34
-7-2 تعاريف عملياتي34
-1-7-2 فراشناخت: 34
-2-7-2 دانش آموز شهري و روستايي35
-3 روش پژوهش37
-1-3 آزمودني ها37
-2-3 ابزار پژوهش38
38(MAI) پرسشنامه آگاهي فراشناختي
-3-3 شيوة اجرا 42
-4-3 روش آماري42
-4 يافته ها44
-1-4 تحليل هاي مربوط به مقياس فراشناخت44
-1-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس نمره كل مقياس فراشناخت44
-2-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد دانش فراشناختي46
-1-2-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد دانش فراشناختي، زيرمقياس دانش بياني 47
-2-2-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد دانش فراشناختي، زيرمقياس دانش روندي48
و
-3-2-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد دانش فراشناختي، زيرمقياس دانش موقعيتي ….. 49
-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعدتنظيم فراشناختي50
-1-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد تنظيم فراشناختي، زيرمقياس برنامه ريزي…….. 51
-2-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد تنظيم فراشناختي، زيرمقياس راهبردهاي مديريت
اطلاعات52
-3-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد تنظيم فراشناختي، زيرمقياس وارسي ادراك…… 53
-4-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد تنظيم فراشناختي، زيرمقياس راهبردهاي عيب زدايي54
-5-3-1-4 بررسي تفاوت در نوع جامعه و جنسيت، براساس بعد تنظيم فراشناختي، زيرمقياس ارزيابي فراينديادگيري 55
-5 بحث و نتيجه گيري 58
-1-5 تفسير نتايج سؤالات تحقيق58
-1-1-5 آيا بين دانش آموزان شهري و روستايي از لحاظ ابعاد مختلف فراشناخت، با توجه به جنسيت تفاوت معني دار
وجود دارد؟58
-1-1-1-5 اثر اصلي نوع جامعه بر فراشناخت 58
-2-1-1-5 اثر اصلي جنسيت بر فراشناخت61
-3-1-1-5 اثر تعاملي نوع جامعه و جنسيت بر فراشناخت63
-2-5 كاربردهاي نظري و عملي63
-3-5 پيشنهادها64
منابع فارسي65
منابع انگليسي 66
پيوست75