مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال ) 429 ص

چکيده :
در فضاي پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروريستي 11 سپتامبر تا زمان حال ، رﮊيم هاي بين المللي بخصوص رﮊيم هاي امنيتي بين المللي دستخوش تغييرات و تحولات عمده اي گرديده اند . اگر چه رﮊيم هاي امنيتي بين المللي از دير باز مطرح بوده نظير : کنسرت اروپايي ، پس از جنگ هاي ناپلئوني ، اما عمدتا رﮊيم هاي امنيتي پديده اي قرن بيستمي هستند که به دولتها اين اجازه را ميدهند که از مشکلات و تنگناهاي امنيتي بگريزند .

رﮊيم هاي تمام عيار امنيتي تنها در قرن بيستم و به ويژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اينگونه رژيم ها اغلب مورد ترديد قرار گرفته است . بعضي از رژيم هاي امنيتي بزرگ مانند : سالت يک ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسليحاتي بين ايالات متحده امريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق طراحي شده بودند ، در حقيقت رژيم هاي بي اعتباري بودند . مطابق تعريف رژيم هاي امنيتي ، وجود عناصر ضمني و سريع و باور هاي مشترک در ميان بازيگران ، به رغم اختلافات مبنايي ، موجب تعيين محدوديت هاي خاص در رفتار بازيگران مي شود . اين در حالي است که تعابير متفاوت منافع ژئواستراتژيک امريکا و روسيه ، در نظام بين المللي موجب شکاف در برداشت رژيم هاي امنيتي ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام مي شوند ، ثانيأ مکانيزم هاي همکاري را شکل مي دهند که در ميان دولتها و ساير بازيگران ديگر ايجاد اعتماد و امنيت کرده و به ثبات نظام بين المللي کمک مي کنند ، ثالثأ رژيم ها توسط عوامل متعددي که عمده ترين آن قدرت مي باشد دستخوش تغيير مي شوند . در واقع صاحبان اصلي قدرت ، همانا ايالات متحده امريکا ابر قدرت چهار بعدي ( فرهنگي ، سياسي اقتصادي و نظامي ) و فدراسيون روسيه ابر قدرت تک بعدي ( نظامي ) هستند که رژيم هاي امنيتي را شکل مي دهند و همين قدرتها هستند که زمينه ساز تغيير و نابودي رژيم هاي امنيتي مي گرند . بر اين اساس سعي شده است در اين رساله به مقايسه ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به رژيم هاي امنيتي بين المللي پرداخته شود که اين رژيم ها شامل NPT , PTBT , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. مي باشند . همچنين به بررسي نظريه رژيم هاي بين المللي و نگرش امريکا و روسيه نسبت به پرونده هسته اي ايران نيز پرداخته مي شود .

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول : کليات پژوهش
1- طرح مسئله2
2- سئوال اصلي 5
3 – سئوالات فرعي 5
4 – فرضيه اصلي 5
5 – قلمرو تحقيق 5
6 – روش تحقيق5
7 – متغيرها6
8 – انگيزه انتخاب موضوع6
9 – اهداف انتخاب موضوع 6
10 – بررسي ادبيات موجود 7
11 – تعريف مفهومي متغيرها 7
12- تعريف مفاهيم کليدي 9
13- ساختار تحقيق10
فصل دوم : آخرين موج از تئوريهاي روابط بين المللي ؛ نظريه رژيم هاي بين المللي
مقدمه11
گفتار اول : اهميت و جايگاه رژيم هاي بين المللي14
الف – ساختار گرايان 17
ب – پيروان گروسيوس26
ج – ساختار گرايان تعديلي32
گفتار دوم : بنيان هاي مفهومي و تئوريک رژيم هاي بين المللي34
الف – بنيان هاي مفهومي رژيم هاي بين المللي39
ب – اجزاء تشکيل دهنده رژيم هاي بين المللي39
ج – ويژگي هاي رژيم هاي بين المللي 42
د – انواع رژيم هاي بين المللي42
ه – گروه بندي رژيم هاي بين المللي45
و – رژيم هاي رسمي سياستگذار و عملياتي46
ي – عوامل موثر در تشکيل رژيم هاي بين المللي و رويکردهاي نظري46
گفتار سوم : دلايل به وجود آمدن مشکلات تغييرات ،
و نيز نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي 64
الف – مشکلات ماهوي و بنيادين رژيم هاي بين المللي64
ب – مشکلات ساختي و شکلي 65
ج – مشکلات تصميم گيري و تصميم سازي 67
د – نقش و کارکرد رژيم هاي بين المللي 69
ه – جايگاه حقوقي رژيم هاي بين المللي 70
و – پارادايم هاي تحليلي رژيم هاي بين المللي 73
ي – علل و عوامل موثر در تغيير رژيم هاي بين المللي85
نتيجه گيري90

فصل سوم : رژيم هاي امنيتي بين امللي و مقايسه ديدگاه هاي ديدگاه امريکا و روسيه
مقدمه 92
گفتار اول مفهوم امنيت ، بازدارندگي ، کنترل تسليحات و خلع سلاح 93
الف – مفهوم امنيت 93
ب – باز دارندگي و مراحل مختلف مسابقه تسحيلاتي امريکا و روسيه (شوروي سابق) 95
ج – کنترل تسليحات و خلع سلاح105
1 – کنترل تسليحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد 107
2 – کنترل تسحيلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 111
گفتار دوم : ديدگاه هاي امريکا و روسيه نسبت به قرار دادهاي ABM و طرح سپر دفاع ملي
موشکي NMD 114
الف – گفتگوهاي محدوديت سلاح هاي استراتژيک119
1 – قرارداد سالت يک 119
2 – قرار دادسالت دو 120
3 – قرار دادهاي استارت يک ، دو ، سه ،120
4 – قرار داد سورت 120
ب – سيستم دفاع ملي موشکي NMD و ديدگاههاي موافقين و مخالفين آن 121
1 – سيستم دفاع ملي موشکي NMD و واکنش روسيه به آن. 125
2 – پيامدهاي استقرار سيستم دفاع ملي موشکيNMD 129
3 – اثرات سپر دفاع ملي موشکي بر کنترل تسليحات129
ج – طرح سپر دفاع ملي موشکي NMD و حادثه 11 سپتامبر131
گفتار سوم : رژيم بين المللي کنترل و مهار موشکي MTCR و نظامنامه موشکي ICOC 135
الف – رژيم مهار و کنترل فناوري مشکي MTCR 137
ب – دلايل کارايي و عدم کارايي رژيم کنترل و مهار فن آوري موشکيMTCR 142
ج – ايجاد نظام نامه يا کردار نامه موشکي ICOC 148
د – رژيم کنترل صادرات تسليحات و ديدگاه هاي روسيه و امريکا 151
گفتار چهارم : کنوانسيون هاي منع سلاح هاي بيولوژيک و منع سلاح هاي شيميايي
CW – BWC161
الف – کنوانسيون منع گسترش ، توليد و ذخيره سازي سلاح هاي بيولوژيک ( BWC)161
ب – کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي (CWC171
گفتار پنجم : دو رژيم امنيتي خلع سلاح هسته اي جهان (CTBT, NPT 176
الف – نگاهي به مباني نظري انرژي هسته اي 178
ب – آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA ) 182
ج – معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي ( NPT185
د – رژيم امنيتي منع جامع آزمايشات هسته اي(CTBT 191
گفتار ششم : رﮊيم امنيتي ناتو ، رﮊيم کنترل تسليحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعي موشکي در لهستان و چک 198
الف – رﮊيم امنيتي بين المللي ناتو ، ارزيابي جايگاه آن در محيط امنيت بين المللي198
ب – سپر دفاع موشکي در لهستان و چک و شکاف در رﮊيم امنيتي213
ج – رﮊيم کنترل تسليحات متعارف يا نيروهاي متعارف در اروپا (CFE 219
نتيجه گيري226

فصل چهارم : نگرش امريکا و روسيه به پرونده هسته اي ايران
مقدمه 228
گفتار اول : تاريخچه روابط هسته اي ايران و امريکا پس از انقلاب229
الف – سير تعاملات ايران و آمريکا در خصوص مسائل هسته اي 231
ب – استراتژي سياست خارجي امريکا در دوره بوش پسر در قبال ايران 234
گفتار دوم : ديپلماسي هسته اي امريکا در قبال ايران 236
الف – برنامه هسته اي ايران از ديد امريکا 238
ب – سياست هاي امريکا براي مقابله با برنامه هاي ايران 241
گفتار سوم : اتهامات ايالات متحده عليه فعاليتهاي هسته اي ايران 245
الف – اتهامات فني 245
ب – تحليل اقتصادي246
گفتار چهارم : سياست خارجي ايران و روسيه در قبال يکديگر 248
الف – زمينه هاي همکاري ايران و روسيه253
ب – زمينه هاي همکاري اقتصادي در سطح جهاني 254
گفتار پنجم : تغيير نگرش روسيه در خصوص پرونده هسته اي ايران از حالت بازي با ايران تا رأي مثبت به قطعنامه بر عليه ايران 256
نتيجه گيري262

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري 264
پيوست ها و ضمائم :
پيوست (الف ) گاه شمار هستهاي در سال 1385272
پيوست (ب ) سير برنامه اتمي ايران در سال 1386277
کتابنامه
الف ) کتب فارسي 281
ب ) مقالات فارسي 287
ج ) نشريات فارسي 292
د ) جزوات درسي 293
و ) پايان نامه ها و رساله ها 294
ه ) منابع اينترنتي و خبر گزاري ها 296
ي ) منابع انگليسي 297
چکيده انگليسي 300

فهرست جداول
جدول 2- 1 جدول مفاهيم کليدي رژيمهاي بين المللي88
این پایان نامه با 50% تخفیف ارائه شده است .