مقاله بازی و رشد کودکان

 

مقاله بازی و رشد کودکان

چکیده

هدف این مقاله درخصوص طبیعت بازی ،کاربردواثربازی ،جنبه های مقیدبازی ،آثارتربیتی بازی ،توضیح ارزش  واهمیت بازی ونقش بزرگترها درآماده نمودن بازی برای بچه ها می باشد.

تعریف بازی :به هرگونه فعالیت جسمی یاذهنی هدفداری که به صورت فردی یاگروهی انجام پذیردوموجب کسب لذت واقناع نیازهای کودک شودبازی می گویند.بازی بهترین وموثرترین وسیله  برای پرورش وشکوفایی تدریجی استعدادهای طفل دردوران کودکی است .کودکان برای انجام بازیها هیچ هدف ومنظوری جزسرگرمی وتفریح ندارندولی مربی بایدمنظوروهدف معینی داشته باشدکه دراین مقاله به آنها اشاره شده ،بازیهای مختلف علاوه برتربیت بدنی ،آثارتربیتی بسیاری دارندکه به تعدادی ازآنها  اشاره شده است .

مقدمه

کودکان گل های بوستان ما ، آینده سـازان جامعه بشری و امید جهانیـان اند کـودکان سرمایه ها و ذخایر گرانبهای هر ملتی هستند عزت ،افتخار و سربلندی هر ملت به کیفیت  رشد و بالندگی کودکان آن سرزمین بستگی دارد

امروزه روان شناسان اعتقاد دارند که برای رسیدن به مراحل بالاتر ، باید پایه های اولیه رشد را جدی گرفت چرا که اگر مراحل نخستین رشد به خوبی پیموده نشود قرار گرفتن در مراحل بعدی فرد را با اختلالاتی رو به رو خواهد ساخت .

ساختار مقاله

متن مقاله انعکاس دهنده حقی است که همه کودکان دارند تا از طریق بازی به رشد دست یابند مقاله به صورت زیر سازمان داده شده است.

تعریف بازی

بازیها

هدف و منظور از انجام بازی

انواع بازیها

آثار تربیتی بازی

جنبه های مفید در بازی

اهمیت و ارزش بازی

کاربرد اثر بازی

نقش بزرگتر ها در بازی

تعریف بازی :

به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب کسب لذت و اقناع نیازهای کودک شود بازی می گویند

 

 

تعداد صفحات : ۱۴ صفحه

قیمت : ۱۵۰۰ تومان

Specs
Release date:اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴
Last updated:November 23, 2014
Product type:zip
File format:Doc
File size:17.2 kb
Price:1,500 تومان می باشد