مطالعه كاهش جمعيت در روستا خيرآباد واقع در استان خراسان شمالي

مقدمه
جغرافيا همچون ديگر رشته هاي مهم علمي، از دوره هاي متشنج پس از جنگ عبور كرده و از دهه 1960 به طور پيوسته در حال تغييرات روشهاي تحقيق در اين رشته و هم چنني ابزار و فنون تجزيه و تحليل داده ها نيز در حال تغيير و تحول عظيمي بوده به طوري كه رايانه شخسي جايگزين قلم و مداد شده است.

جمعيت نيز يكي از بحث پرانگيزترين مفاهيم در دهه هاي اخير ميباشد حكه شاخه جديدي را در جغرافيا به نام جغرافياي جمعيت به خود اختصاص داده و در اوايل نيمه دوم قرن بيستم جاي خنود را در بين ساير رشته هاي جغرافيا باز نموده. مهمترين شخص كه در ارتقاء جغرافياي جمعيت كوشيد گلن. تي . تروادنارئيس انجمن جغرافيدانان امريكا و استاد دانشگاه (WISCONSIN) بود.
بيشتر روستاهاي ايران با معضل كاهش جمعيت روبرو ميباشند و علل و عوامل كاهش جمعيت در روستاهاي ايران بايد با توجه به محيطي كه در آ‹ زندگي مي كنند بررسي شود و اين مهم بر عهده جغرافياي جمعيت ميباشد.
در اين مقاله با روش تجزيه و تحليل مسائل مربوط به بررسي كاهش جمعيت در روستاي خيرآباد آشنا مي شويم.

فهرست مطالب
مقدمه
طرح مسئله
فرضيه
جواب
داده ها
طبقه بندي داده ها
منابع اطلاعات جمعيتي
فنون مربوط به اخذ اطلاعات
اجراي پرسشنامه
تجزيه و تحليل داده ها
نمايش كمي آماري
نمايش ترسيمي
نتيجه گيري
منابع و مآخذ