مطالعه توصيفي ويژگي هاي سني و عملكردي جودوكاران و تكواندوكاران عضو تيم ملي ايران

چكيده
جودو و تكواندو از جمله رشته هايي هستند كه نياز به سح بالاي آمادگي جسماني، رواني، تكنيكي و تاكتيكي دارند، كه دسته بندي آنان بر اساس وزن و سن انجام مي گيرد. هدف اين تحقيق بررسي مرزسني موفقيت جودوكاران و تكواندو كاران ملي پوش كشور در طول تاريخ ورزش كشور است. اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه آماري اين پزوهش را كليه ملي پوشان كشور در رشته تكواندو و جودو كه موفق به كسب عناوين آسيايي، جهاني و المپيك شده اند، تشكيل مي دهند. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق آناليز واريانس يك طرفه، آزمون توكي ، ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزارهاي آماري مورد استفاده برنامه هاي آماري Statistical و Execl است.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين مرز سني موفقيت جودو كاران و تكواندو كاران ملي پوش كشور و روند بهبود نتايج آنها در گروه هاي سني مختلف وجود دارد. علاوه براين نتايج نشان مي دهد كه اختلاف معني داري در مرز سني و منطقه موفقيت تكواندوكاران ملي پوش ايراني با شاخص هاي بين المللي شامل قهرماني جهان و المپيك در اين زمينه وجود دارد.
نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه تفاوت زيادي بين جودوكاران و تكواندو كاران در دامنه مرز سني موفقيت آنها وحود دارد. اين تغيير در سه منطقه موفقيت جودوكاران عضو تيم ملي ايران به 10 تا 13 سال مي رسد. اما اين دامنه در تكواندوكاران ملي پوش از 7 تا 9 سال در نوسان است. از سوي ديگر سن كسب موفقيت هاي ورزشي جودوكاران و تكواندو كاران در طي 30 سال گذشته در سه رده المپيك، جهاني و اسيايي در سه منطقه موفقيت ورزشي كاهش تدريجي را نشان مي دهد، كه اين امر نشانگر جوان گرايي تدريجي تيم ملي جودو و تكواندو، و برخورداري جوانان از شانس موفقيت بيشتر در اين رشته ورزشي است.
واژه هاي كليدي: مرز سني و منطقه موفقيت، جودوكاران و تكواندوكاران ملي پوش ايراني.