مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی

چکیده

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سالها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند.نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است.این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (PFT) را برای یکی از بانک های ایران(بانک کشاورزی)طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید.نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 2/37 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است.در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 2/15 درصد رشد یافته است.این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا درآمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

واژگان کلیدی:بانکداری بدون ربا، رویکرد واسطه گری تعدیل شده، بهره وری کل عوامل تولید، شاخص ترنکویست-تایل، بانک کشاورزی

مقدمه
در دنيای امروز ميزان بهره‏گيرى مطلوب و بهينه از منابع و امكانات موجود در جهت نيل به اهداف اقتصادى يكى از معيارهايى است كه درجه توسعه‏يافتگى جوامع را نمايان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى كشورها، امروزه جايگاه ويژه‏اى پيدا كرده است، به گونه‏اى كه هم در سطح خرد و هم در سطح كلان تمامى گروه‏هاى مختلفى كه در ارتباط با مسايل اقتصادى قرار دارند و انگيزه‏هاى رشد و ترقى را در فكر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
قسمتی از فهرست مطالب
الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏ 7
– ديدگاه اقتصادى (حالت اول) 9
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏ 9
نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه) 10
نيروى كار 12
سپرده‏هاى بانكى‏ 13
اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏ 14
نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏ 15
جمع بندى نتايج حالت اول‏ 19
– ديدگاه حسابدارى (حالت دوم) 19
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك كشاورزى ‏ 21
شاخص بهره‏ورى كل عوامل توليد 22
ب- رويكرد توليدی‏ 24
ج- رويكرد واسطه‏گرى 25
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك ‏ 25
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك 25

تعداد صفحات : 40 صفحه

قیمت با تخفیف : 3600 تومان

فرمت : ورد (قابل ویرایش)